Badania i pomiary czynników środowiska pracy

Zdjęcie pochodzi ze strony freepik.com

Czynniki wpływające na stanowisko pracy

Podstawą oszacowania ryzyka zawodowego powinny być wyniki wykonanych badań i pomiarów czynników fizycznych, chemicznych, biologicznych i innych występujących w środowisku pracy. Pracodawca w przypadku występowania czynników szkodliwych i uciążliwych na stanowisku pracy, ma obowiązek poinformowania pracowników o ryzyku zawodowym, wiążącym się z wykonywaną pracą, jak również o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

Obowiązany jest również stosować środki zapobiegające chorobom zawodowym oraz chorobom związanym z wykonywaną pracą.

Pracodawca konsultuje z pracownikami lub przedstawicielami zakładowej organizacji pracy działania dotyczące:

 • rozpoznania czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;
 • wykonania badań, pomiarów oraz pobierania próbek powietrza czynników na danych stanowiskach pracy.

Do szczególnych obowiązków pracodawcy należy:

 • utrzymywanie w stałej sprawności urządzenia ograniczającego lub eliminującego czynniki szkodliwe dla zdrowia oraz urządzenia, które służą do pomiarów tych czynników,
 • prowadzenie na własny koszt badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia,
 • rejestrowanie i archiwizowanie wyników wykonanych badań i pomiarów,
 • udostępnianie wyników badań i pomiarów pracownikom lub ich przedstawicielom.

Kiedy przeprowadzać odpowiednie badania?

Pracodawca wskazuje substancje szkodliwe dla zdrowia w miejscu pracy do wykonania badań oraz pomiarów, gdy przeprowadzi rozpoznanie źródeł ich emisji i warunków wykonywania pracy, mające wpływ na poziom zgęszczenia tych czynników bądź na poziom narażenia, ze szczególnym uwzględnieniem:

 • rodzaju niniejszych czynników oraz ich właściwościach;
 • procesów technologicznych i ich parametrów, wpływających na rodzaj emisji czynników szkodliwych dla zdrowia;
 • wyposażenia technicznego, które może być źródłem emisji czynników szkodliwych dla zdrowia;
 • środków ochrony zbiorowej, z uwzględnieniem danych dotyczących ich użytkowania;
 • organizacji pracy i sposobu jej wykonywania;
 • okresu narażenia na oddziaływanie czynników szkodliwych dla zdrowia i obowiązującego u pracodawcy systemu czasu pracy.

Częstotliwość wykonywania pomiarów stężeń substancji chemicznych i pyłów w powietrzu na stanowiskach pracy zależy od poziomów stężeń w ostatnich pomiarach.

Rejestracja wyników wykonywanych pomiarów i badań spoczywa na pracodawcy. Rejestr oraz karty prowadzi i przechowuje służba bezpieczeństwa i higieny pracy, a jeżeli służba taka nie jest powołana obowiązek ten należy do pracodawcy.

Wyniki pomiarów nie mogą być ukrywane, należy o nich poinformować wszystkich pracowników.

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.