BEZPIECZEŃSTWO IMPREZY MASOWEJ

IMPREZY MASOWE

Zaplanowanie, przeprowadzenie i zabezpieczenie imprezy masowej stanowi nie lada wyzwanie organizacyjne. Wymaga uzyskania zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Organowi zezwalającemu na zorganizowanie imprezy masowej przysługują uprawnienia kontrolne. Ma on prawo swobodnego wstępu do miejsca imprezy, jak również do innych pomieszczeń związanych z nią bezpośrednio.

Charakterystyka imprez masowych

Zgodnie z definicją ustawową do imprez masowych zalicza się imprezy sportowe, takie jak mecze piłkarskie, imprezy motorowe, biegowe oraz koncerty, festiwale, targi, konferencje, wydarzenia artystyczne i religijne. Imprezy masowe to jeden z elementów życia społecznego, politycznego i kulturalnego. Ich zróżnicowany charakter potrafi wywołać wiele emocji i przeżyć, czyniąc dane wydarzenie czymś szczególnym.

Podczas trwania imprezy masowej

Organizator ma obowiązek zagwarantować odpowiednią ilość ochroniarzy przy wsparciu policji, straży miejskiej, straży pożarnej oraz pogotowia. Bezpieczeństwo imprezy masowej opiera się na spełnieniu wymogów przez organizatora imprezy. Wymogi te dotyczą:

 • bezpieczeństwa obecnych na imprezie osób w trakcie jej trwania,
 • ochrony porządku publicznego,
 • zabezpieczenia pod względem medycznym,
 • zapewnienia zaplecza higieniczno-sanitarnego,
 • wyznaczenia dróg ewakuacyjnych,
 • warunki umożliwiające zorganizowanie łączności między służbami i innymi podmiotami uczestniczącymi w zabezpieczeniu imprezy,
 • zapewnienia odpowiedniego sprzętu ratowniczego oraz gaśniczego,
 • zabezpieczenia stanu technicznego obiektów budowlanych
 • zabezpieczenia instalacji i urządzeń technicznych, w tym przeciwpożarowych.

Jeśli impreza organizowana jest na świeżym powietrzu, teren musi być wydzielony i odpowiednio oznakowany. Obowiązkiem organizatora imprezy na otwartej przestrzeni jest zabezpieczenie warunków higieniczno-sanitarnych, odpowiadających wymaganiom prawnym oraz mających infrastrukturę, która zapewni bezpieczne przeprowadzenie imprezy.
W przypadku imprez masowych miejsca niebezpieczne dla uczestników, bądź miejsca nie będące do ich dyspozycji oznaczone powinny być taśmą ostrzegawczą. Takie działanie szczególnie ważne jest podczas imprez odbywających się na otwartej przestrzeni, gdzie ze względu na ukształtowanie terenu oraz otoczenie zwiększa się zagrożenie. Taśmy ostrzegawcze podczas tego typu imprezy wytyczać mogą komunikacyjne szlaki oraz miejsca, gdzie znajdują się istotne dla bezpieczeństwa zgromadzonych punkty.

Rodzaje zagrożeń podczas imprez masowych

Organizacja imprezy masowej uwzględniać powinna wiele potencjalnych zagrożeń, takich jak:

 • zamach terrorystyczny,
 • katastrofa budowlana,
 • różnego rodzaju awarie m. in. zasilania elektrycznego, maszyn i urządzeń,
 • użycie środków pirotechnicznych,
 • rozboje,
 • pożary spowodowane nieostrożnością uczestników.

Zagrożenia w wielu przypadkach są spowodowane przez czynnik ludzki, niedostateczne przeszkolenie służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, brak odpowiednich kwalifikacji, nieznajomość podstawowych procedur.
Wszyscy uczestnicy imprezy powinni:

 • zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych uczestników,
 • przestrzegać postanowień regulaminów obiektu i imprezy,
 • przebywać tylko w miejscach przeznaczonych dla publiczności,
 • stosować się do poleceń służb informacyjnych i porządkowych.

Odpowiedzialność służb i uczestników

Służby zabezpieczające imprezę realizują ogół skoordynowanych przedsięwzięć, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa oraz porządku publicznego podczas imprezy masowej. Obowiązki i odpowiedzialność dotyczą zarówno organizatorów wydarzenia, jak i uczestników. Uczestnicy zobowiązani są do zachowywania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu pozostałych użytkowników przedsięwzięcia oraz do przestrzegania regulaminu imprezy.
Dzięki należytemu przygotowaniu wszystkich szczegółów przez organizatora, służby porządkowe i informacyjne, jak i uczestników imprezy, możliwe jest zapewnienie optymalnego poziomu bezpieczeństwa wszystkim.

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.