BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS PROWADZENIA PRAC W PASIE DROGOWYM

Prace prowadzone przy budowie, jak również przy remontach dróg należą do prac trudnych i niebezpiecznych. Wymagają odpowiednich kwalifikacji, szkoleń pracowników i właściwych zabezpieczeń. Podkreślić należy, że często przebiegają w wysoce niekorzystnych warunkach atmosferycznych, o zmierzchu a nawet w nocy. 


O czym bezwzględnie trzeba pamiętać?

Oznakowanie terenu

Jakiekolwiek prace wykonywane w pasie drogowym – budowlane, remontowe, malowanie pasów, rozpocząć można dopiero po przeprowadzeniu prawidłowego oznakowania miejsca, w którym będą prowadzone. Jest to bardzo ważne, kiedy roboty drogowe prowadzone są przy trwającym ruchu ulicznym. Kierowcy będący w odpowiedniej odległości od miejsca wykonywanych robót, wiedzieć muszą o ich trwaniu. Pozwoli to na zachowanie odpowiedniej prędkości i dostosowanie się do niej na wyznaczonym odcinku drogi.

Do zabezpieczenia robót, które prowadzone są w pasie drogowym stosuje się:

 • zapory drogowe
 • taśmy ostrzegawczej
 • tablice kierujące przy robotach drogowych
 • pachołki drogowe
 • separatory ruchu
 • tablice uchylne z elementami odblaskowymi
 • tablice ostrzegawcze
 • tablice wcześnie ostrzegające
 • tablice zamykające
 • kładki dla pieszych
 • punktowe elementy odblaskowe
 • taśmy odblaskowe nawierzchniowe
 • światła ostrzegawcze
 • tablice kierujące pieszych
 • znaki wskazujące objazd
 • znaki kierujące na drodze objazdowej

Zalecenia dotyczące zabezpieczania robót prowadzonych w pasie drogowym

1. Zabezpieczenie i oznakowanie prac prowadzonych w pasie drogowym, z dostosowaniem do występujących na drodze utrudnień i zapewnienie prawidłowej ochrony uczestnikom ruchu oraz osobom wykonującym roboty.
2. Zastosowanie dobrze widocznych, o każdej porze dnia i nocy urządzeń oraz oznakowań miejsca robót na drodze. Utrzymanie tych urządzeń w należytym stanie przez cały okres trwania robót.
3. Stosowanie odpowiednich barw dla urządzeń bezpieczeństwa ruchu:

 • biała
 • czerwona
 • żółta
 • czarna.

W przypadku, gdy urządzenia bezpieczeństwa ruchu zawierają elementy odblaskowe zadbać należy, by były one w kształcie koła lub prostokąta oraz o to, by były widoczne od zmroku do świtu z odległości, nie mniejszej niż 150 m, przy oświetleniu światłami drogowymi.
4. Wyposażenie pojazdu wykorzystywanego przy robotach drogowych w ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej, dostrzegalny ze wszystkich stron z odległości nie mniejszej niż 500 m, w przypadku dobrej przejrzystości powietrza. Pojazd taki, oznakowany powinien być pasami na przemian biało-czerwonymi o wymiarach 250 x 250 mm, na całej jego szerokości bądź też tablicą ostrzegawczą lub tablicą zamykającą. Jeśli części urządzeń lub ładunku wystają poza obrys pojazdu, oznakowane powinny być taśmą ostrzegawczą (U-22). Rama/konstrukcja wsporcza po umieszczeniu na niej urządzeń bezpieczeństwa powinna być stabilna.
5. Bezwzględne wyposażenie pracowników wykonujących zadania związane z robotami w pasie drogowym w odzież ostrzegawczą w kolorze pomarańczowym lub żółtym z elementami odblaskowymi.

Odzież ochronna i odblaskowa

Co daje stosowanie ochronnej odzieży odblaskowej?

Zintensyfikowanie bezpieczeństwa robotników drogowych zależne jest od kilku czynników. Jednym z nich jest niewątpliwie wyposażenie ich w dostosowaną do warunków pracy odblaskową odzież ostrzegawczą
Odzież ostrzegawcza znajduje przeznaczenie wśród osób pracujących na budowie, w tym podczas prac drogowych. Jest także znaczącym elementem odzieży BHP dla kierowców, strażaków i ratowników. Stosowana jest wszędzie tam, gdzie istnieje duże prawdopodobieństwo potrącenia pracownika przez pojazdy ruchome. Stosowanie ochronnej odzieży odblaskowej daje możliwość zachowania najwyższego poziomu bezpieczeństwa w sytuacji ograniczonej widoczności.
WAŻNE! Stosowanie elementów odblaskowych i fluorescencyjnych kolorów odzieży zapewnia ochronę i komfort użytkowania.
Przepisy BHP, jak również zdrowy rozsądek nakazują, aby pracownicy wykonujący jakiekolwiek roboty drogowe, ubrani byli w wymaganą odzież roboczą oraz elementy odblaskowe. Odzież ta spełniać musi normy bezpieczeństwa i higieny pracy. Zawsze zaopatrywać się w nie należy w renomowanych punktach z odzieżą i akcesoriami BHP www.bezpieczenstwo-bhp.pl
Pamiętajmy, że elementy odblaskowe uratować mogą pracownikowi życie czy zdrowie.
Powyższe zasady nie dotyczą jedynie zawodowych drogowców, ale wszystkich pracowników, którzy wykonują jakiekolwiek prace w pasie drogowym, w tym związane z budową rowów melioracyjnych oraz instalacji.

Kto i za co odpowiada

 • Za bezpieczeństwo pracowników odpowiedzialność ponosi pracodawca.
 • Nadzór sprawuje osoba kierująca pracownikami i to niezależnie od miejsca wykonywania prac.
 • W warunkach prac na drodze niewyłączonej z ruchu całkowicie, przedsiębiorstwo wykonujące prace odpowiada także za bezpieczeństwo użytkowników drogi.

Pamiętać zawsze należy, że zlecenia firmie zewnętrznej zabezpieczenia oraz oznakowania terenu prowadzenia prac na drodze/pasie drogowym nie powoduje zwolnienia pracodawcy od obowiązku zapewnienia pracownikom bezpieczeństwa, także bezpieczeństwa związanego z pracą w wykopie. Zabezpieczenia opracowane i wykonane przez firmę zewnętrzną traktować należy, jako gwarancję bezpieczeństwa użytkownikom drogi, a co za tym idzie, jako jeden z elementów bezpieczeństwa pracowników. Obowiązkiem pracodawcy jest sprawdzenie, czy teren prac obejmujący pas drogi jest zabezpieczony prawidłowo, zarówno pod względem bezpieczeństwa użytkowników drogi, jak i swoich pracowników.

Wymagania względem pracowników

Od pracowników wymaga się bezwzględnego:

 • przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przekazanych podczas szkolenia przeprowadzonego przed pracą,
 • przestrzegania instrukcji bhp
 • korzystania ze środków ochrony indywidualnej, przeznaczonych i przystosowanych do prac w pasie drogowym, które zapewnić musi pracodawca.

Przed jakimi zagrożeniami w strefie robót drogowych konieczna jest ochrona?

Powyższy materiał pokazuje, że roboty prowadzone w pasie drogowym, a także w jego bezpośrednim sąsiedztwie należą do prac szczególnie niebezpiecznych i generuje wypadki.
Tak więc, w strefach robót drogowych niezbędna jest ochrona przed wieloma zagrożeniami, takimi jak:

 • kolizje z udziałem uczestników ruchu, pracowników oraz pojazdów robót drogowych,
 • zdjęta nawierzchnia oraz wykopy w celu wymiany kabli,
 • przeszkody występujące w obszarze robót,
 • pojazdy unieruchomione, które zajmują pas drogowy w wyniku awarii.

Poprzez jakie działania zapewnić można ochronę osób?

Ochronę osób zapewnić można przez poniższe działania:

 • zapewnienie i właściwe utrzymanie obszarów do prowadzenia ewentualnych działań ratunkowych,
 • ochronne wyposażenie drogowe,
 • odpowiednie zaplanowanie obszarów wjazdu i wyjazdu, tam gdzie to możliwe, przy wykorzystaniu specjalnych zjazdów oraz miejsc parkingowych,
 • należyte przetrzymywanie pojazdów roboczych, materiałów budowlanych i innych pozostałości,
 • wyznaczenie bezpiecznej przestrzeni dla ruchu pieszego,
 • niedopuszczenie do słabej widoczności robót i sprzętu,
 • bezpieczna obsługa pojazdów robót drogowych i ich wyposażenie,
 • odblaskową odzież ochronną dla pracowników.


Na stronie www.bezpieczenstwo-bhp.pl znajduje się szeroka oferta odblaskowej odzieży ostrzegawczej.

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.