BHP a obowiązki pracodawcy

Jakie są obowiązki pracodawcy względem pracownika?

Obowiązki pracodawcy, a w tym przede wszystkim kwestie związane z bezpieczeństwem i higieną pracy są wyznaczone w Kodeksie pracy. Są obligatoryjne bez względu na charakter zakładu, czyli dotyczą handlu, usług i produkcji. Przyjrzyjmy się bliżej obowiązkom pracodawcy. 

Kluczowe wskazówki dla pracodawcy z zakresu bezpieczeństwa pracy

Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące obowiązków z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, jakie ma pracodawca wobec pracownika zostały wyznaczone w Kodeksie pracy. Dodatkowe zasady i obowiązki wyznacza zakładowy regulamin, a także podpisana z pracownikiem umowa. Należy mieć świadomość, że kluczowe w zapewnieniu bezpieczeństwa jest właśnie przestrzeganie określonych zasad i wymogów. Jeżeli ma miejsce naruszenie praw związanych z normami bezpieczeństwa i higieną pracy względem zatrudnionych osób, może przyczynić się to do odpowiedzialności karnej ze strony pracodawcy.

Głównym obowiązkiem pracodawcy wynikającym z Kodeksu pracy jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, które zapewniają dodatkowo ochronę zdrowia. Pracownikowi przysługuje prawo do powstrzymania się od wykonywania konkretnej pracy, jeżeli pracodawca nie zadba o bezpieczne warunki pracy. Wśród obowiązków można wymienić także zapewnienie pracownikom wymaganych kursów z zakresu BHP:

 • szkolenia wstępne – dedykowane dla nowych pracowników, 
 • szkolenia okresowe – częstotliwość szkoleń zgodnie z zasadami opisanymi w Kodeksie pracy. 

Jeżeli pracodawca zatrudnia mniej niż 100 osób, ma możliwość powierzenia pracownikowi, który został zatrudniony przy innej pracy, wypełnienia obowiązków związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Jeżeli liczba pracowników jest większa, czyli zatrudnienie przekracza 100 osób, konieczne jest stworzenie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Pozostałe obowiązki pracodawcy

Pracownikowi przysługuje prawo złożenia wniosku u pracodawcy o wyeliminowanie niebezpiecznych dla zdrowia oraz życia usterek, a także awarii, które występują na stanowisku pracy, chociażby zepsutych maszyn, narzędzi i innych. Dodatkowo przysługuje mu prawo uzyskania od pracodawcy dodatkowych zabezpieczeń, a pracodawca musi te przesłanki spełnić, dostosować się do nich. 

W dalszej kolejności pracownikowi przysługuje prawo opuszczenia zakładu pracy albo oddalenia się od niego w sytuacji, kiedy pozostanie na stanowisku, zagraża jego życiu albo zdrowiu, co w praktyce oznacza awarię elektryczną, pożar, wyciek gazu, wybuch i inne. W tym miejscu należy podkreślić, iż każdy pracownik powinien zdawać sobie sprawę, iż jego zdrowie i życie jest najważniejsze, a nie tak jak wielu błędnie uważa wykonanie powierzonych obowiązków. Pracodawca nie może pociągnąć zatrudnionej osoby do żadnych konsekwencji, jeżeli w takiej sytuacji pracownik opuści miejsce pracy, a do tego przysługuje mu wynagrodzenie zgodne z wyznaczoną stawką, pod warunkiem że przyczyny są niezależne od pracownika. 

Trzeba wyraźnie podkreślić, że zadaniem pracodawcy jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy nie tylko dla pracowników, ale także dla wszystkich osób, które przebywają w zakładzie pracy. Warto też doprecyzować, że w tym kontekście za pracownika uważa się również osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych, co oznacza umowę o dzieło czy zlecenie. 

Zgodnie z Kodeksem pracy, pracodawca musi stosować osiągnięcia cywilizacyjne i przy ich pomocy:

 • obligować do przestrzegania w przedsiębiorstwie przepisów Kodeksu pracy i zasad BHP, 
 • usuwać usterki i awarie, 
 • spełniać potrzeby pracowników w zakresie BHP i udoskonalać aktualny system ochrony zdrowia i życia pracowników, a także bezustannie poprawiać warunki na stanowisku pracy, 
 • zwracać uwagę na zabezpieczenie zdrowia pracownic w ciąży i karmiących piersią, pracowników niepełnosprawnych, a także pracowników młodocianych, 
 • wykonywać zarówno rozkazy, jak i nakazy organów kontrolnych, a także nadzorczych związanych z kwestiami bezpieczeństwa i higieny pracy, 
 • wykonywać polecenia społecznego inspektora pracy, 
 • instruować pracowników o zagrożeniach, które wynikają z pracy na danym stanowisku, 
 • przekazywać pracownikom informacje o zasadach postępowania w przypadku awarii albo niebezpiecznych usterek. 

Służba BHP w zakładzie pracy – jaką pełni funkcję?

Do podstawowych zadań służby BHP można zaliczyć doradztwo i kontrolę w kwestiach związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Do służby BHP może zostać powołany zarówno pracownik zatrudniony w zakładzie, jak i specjalista spoza danego zakładu pracy. Podstawowym warunkiem są wymagane kwalifikacje, które umożliwiają wypełnianie wymaganych zadań i są one wyznaczone w rozporządzeniu Rady Ministrów. Dodatkowo służby BHP muszą mieć ukończone wymagane szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Dopiero po spełnieniu wszystkich formalności, mają możliwość rozpocząć pracę na stanowisku służby BHP. 

Podstawowe zadania służby BHP można podzielić na:

 • profilaktykę ogólną, 
 • kontrolę stanu bezpieczeństwa, przestrzegania przepisów i zasad w zakresie pracy, 
 • współpracy z pracodawcą w zakresie BHP, 
 • współpraca z jednostkami organizacyjnymi spoza zakładu w sprawach związanych z bezpieczeństwem. 

Po uzyskaniu odpowiednich kwalifikacji służba ma możliwość kontrolować przebieg codziennej pracy osób zatrudnionych w zakładzie. W praktyce oznacza to opiniowanie instrukcji BHP, dopasowanie do specyfiki pracy na konkretnym stanowisku, zapewnienie wsparcia w wyznaczaniu przyczyn wystąpienia wypadków w pracy, kompletowanie wniosków na przyszłość ze względu na wypadki i choroby zawodowe, zastosowanie odpowiednich strategii BHP w zakładzie pracy, a także precyzyjna kontrola procesu. Służby BHP podejmują się dokładnych strategii BHP w zakładzie pracy i odpowiadają za skrupulatną kontrolę procesu. Ważny jest także aktywny udział w pracy zakładowych komisji do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy. Nie można zapomnieć o edukacji i popularyzowaniu problematyki BHP, a także ergonomii w zakładzie pracy, co jest możliwe dzięki organizacji, a następnie przeprowadzeniu szkoleń czy pokazów związanych z tym zakresem. 

Odzież robocza a bezpieczeństwo zatrudnionych osób

Mając świadomość, że pracodawca ma obowiązek zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy dla zatrudnionych osób, nie dziwi informacja, że odpowiada on za nabycie odpowiednich strojów i wymaganych dodatków dla zatrudnionych osób. Hurtownia BHP zapewnia szeroki wybór odzieży, która jest dopasowana zarówno do potrzeb, jak i warunków oraz możliwości. Buty robocze to absolutna podstawa i od tego trzeba zacząć. Chronią stopy przed spadającymi przedmiotami innymi zagrożeniami, co w praktyce pozwala uniknąć absencji w pracy i innych nieprzyjemnych konsekwencji. Odzież robocza bhp zabezpiecza zatrudnione osoby przed czynnikami ryzyka, zabrudzeniem, uszkodzeniem ciała i innymi zagrożeniami. Wyposażenie pracowników jest też doceniane przez pracowników, którzy doceniają takich pracodawców. 

Kaski ochronne i okulary ochronne są dedykowane dla pracowników, którzy pracują w najbardziej wymagających warunkach, a także ryzyko uszkodzenia ciała jest najbardziej prawdopodobne. 

Kolejne zabezpieczające elementy garderoby, które warto mieć to rękawice ochronne i rękawice robocze. Różnią się między sobą stopniem zabezpieczenia. Rękawice robocze ocieplane to doskonały wybór dla osób, które pracują w niskiej temperaturze i zmiennych warunkach atmosferycznych.