BHP na budowie – odpowiedzialność za bezpieczeństwo

O zasadach bezpieczeństwa pracy na budowie i ochronie zdrowia pracowników budowlanych mówi nie tylko Prawo budowlane, ale i Kodeks pracy. Jednak zarówno pracodawca, jak i pracownik kierować powinni się zdroworozsądkowym myśleniem. Pamiętać należy, że prace budowlane bardzo często wiążą się z poważnymi zagrożeniami czyhającymi na zdrowie i życie.

Praca wykonywana na budowie, jest pracą dość specyficzna. Pracownicy budowlani bardzo często przemieszczają się po placu budowy. Niezbędne jest więc, w takich sytuacjach przestrzeganie przepisów BHP. Największą ilość wypadków, do których nadchodzi na budowie, stanowią te związane z pracą na wysokości. W takich okolicznościach nieodłącznym elementem pracy są chociażby prawidłowo zapięte szelki bezpieczeństwa dostępne na stronie bezpieczenstwo-bhp.pl . Zasad, które bezwzględnie powinny być przestrzegane na placu budowy jest jednak dużo więcej. I co, za tym idzie przestrzegać powinni ich nie tylko pracownicy budowlani, ale wszyscy pracownicy procesu inwestycyjnego.

Dlaczego tak ważne jest przestrzeganie przepisów BHP na budowie?

Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy zobowiązują do respektowania przepisów na budowie. Konsekwencją nie przestrzegania ich na placu budowy, mogą być groźne dla zdrowia i życia wypadki. Pracownik każdego szczebla, od najwyższego do najniższego, powinien znać i przestrzegać zasady BHP.

Odpowiedzialność za bezpieczeństwo na budowie

Do obowiązków inwestora w zakresie organizacji procesu budowlanego należy zapewnienie:

 • projektu budowlanego,
 • kierownictwa budowy,
 • sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (planu bioz).

Celem wyeliminowania zagrożeń związanych z prowadzeniem robót budowlanych, stwarzających szczególnie wysokie ryzyko dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników jest opracowanie planu przed rozpoczęciem budowy.

W przypadku, gdy wykonywane będą roboty związane z wyjątkowo wysokim ryzykiem kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Do pozostałych zadań kierownika budowy zalicza się także:

 • koordynację robót budowlanych bądź ich poszczególnych etapów,
 • koordynację działań mających na celu przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, które zawarte są w przepisach BHP, jak również w planie bioz,
 • wprowadzanie zmian w planie bioz, będących rezultatem postępu robót budowlanych.

Odpowiedzialność pracodawcy, obowiązki pracownika

Właściciel przedsiębiorstwa budowlanego – pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w firmie, a do jego obowiązków należy w szczególności:

 • niedopuszczanie do pracy pracowników, do której wykonywania nie posiadają wymaganych uprawnień,
 • wyposażanie stanowisk pracy w maszyny i inne urządzenia techniczne, narzędzia oraz sprzęt do tymczasowej pracy na wysokości, spełniające wymagania zasadnicze oraz minimalne, dotyczące BHP w zakresie użytkowania ich podczas pracy,
 • przed dopuszczeniem do pracy poddawanie pracowników badaniom lekarskim i szkoleniom w zakresie BHP,
 • prowadzenie okresowych badań i szkoleń w tym zakresie,
 • ocenianie ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy placu budowy oraz informowanie pracowników o ryzyku i zasadach ochrony przed zagrożeniami,
 • zaopatrzenie pracowników w ubrania i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej, niezbędne do wykonywania danej pracy na placu budowy.
 • Pracodawca ma obowiązek organizowania stanowisk pracy i respektowania przepisów BHP, tak aby zapobiegać wypadkom i chorobom zawodowym, zatem dbać musi o środki ochrony zbiorowej oraz stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej.

Obowiązki pracownika:

 • udział w szkoleniach BHP oraz zapoznanie się z przepisami z tego zakresu,
 • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami BHP oraz stosowanie się do poleceń przełożonych w tym zakresie,
 • stosowanie środków ochrony zbiorowej oraz używanie środków ochrony indywidualnej,
 • niezwłoczne zawiadomienie przełożonych o zagrożeniach dla życia lub zdrowia ludzkiego.
 • W przypadku, gdy warunki pracy stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla pracownika i innych osób, ma on prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, niezwłocznie informując o tym przełożonego.

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.