BHP – OBOWIĄZKI PRACODAWCY

Pracodawca jest zobowiązany do ochrony zdrowia i życia pracownika przez zapewnienie mu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Powinien zapewnić pracownikowi bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Zobowiązany jest do ochrony zdrowia i życia pracownika, powinien to robić przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. Każdy przedsiębiorca, który zatrudnia pracowników w swojej firmie jest jednocześnie pracodawcą dla pracujących tam ludzi.

Profilaktyczna opieka lekarska bhp

Do podstawowych obowiązków pracodawcy należy zapewnienie pracownikom profilaktycznej opieki lekarskiej. Badania profilaktyczne mają charakter obligatoryjny, a obowiązek skierowania pracownika na te badania spoczywa na pracodawcy. Pracownik nie może odmówić ich wykonania. Natomiast pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego, które stwierdza brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Opieka lekarska obejmuje badania:

  • wstępne – przeprowadzane w momencie przy jęcia pracownika do pracy,
  • okresowe – wykonywane w trakcie zatrudnienia, w terminach wy znaczonych przez lekarza,
  • kontrolne – podlega im każdy pracownik po chorobie trwającej dłużej niż 30 dni (bez znaczenia jest przyczyna niezdolności do pracy).

Badanie lekarskie przeprowadzane jest przez uprawnionego do tego lekarza medycyny pracy, który wystawia pracownikowi orzeczenie stwierdzające, że jest zdolny lub niezdolny do wykonywania danej pracy.

Szkolenia BHP

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy pracodawca zapewnia mu przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a następnie prowadzenie szkoleń okresowych w tym zakresie.Wstępne szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy obejmuje instruktaż ogólny oraz instruktaż stanowiskowy. Wstępne szkolenie pracownika nie jest wymagane, w przypadku podjęcia pracy na tym samym stanowisku pracy, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem kolejnej umowy o pracę z tym pracodawcą.
Z kolei szkolenie okresowe nie jest wymagane w przypadku pracownika na stanowisku administrcyjno – biurowym. Pracodawcy muszą przeanalizować i zdecydować o szkoleniach dla pracowników administracyjno – biurowych. Jeszcze do niedawna wszyscy pracownicy administracyjno-biurowi podlegali szkoleniom okresowym bhp nie rzadziej niż raz na 6 lat. Zgodnie z wprowadzonymi w 2019 roku zmianami nie jest wymagane szkolenie okresowe bhp dla pracowników administarcyjno-biurowych u pracodawców, gdy rodzaj przeważającej działalności pracodawcy w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej znajdzie się w grupie działalności, dla której zostanie ustalona nie wyższa niż trzecia kategoria ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Środki ochrony indywidualnej

Pracodawca zobowiązany jest dostarczyć pracownikowi środki ochrony indywidualnej, jak również odzież i obuwie robocze dostępne na https://bezpieczenstwo-bhp.pl Obowiązek ten nie dotyczy jednak wszystkich pracowników, ale tylko niektórych rodzajów pracy i stanowisk pracy. Środki ochrony indywidualnej mają chronić zdrowie i życie pracowników. To urządzenia lub wyposażenie przewidziane do noszenia lub trzymania przez użytkownika w celu jego ochrony przed jednym lub większą liczbą zagrożeń, które mogą mieć wpływ na jego bezpieczeństwo i zdrowie.

Nowelizacja przepisów

Od 9 lipca 2019 roku obowiązuje nowelizacja przepisów w zakresie napojów i posiłków profilaktycznych. Pracodawca zapewnić może teraz pracownikowi spożycie posiłków w czasie pracy w inny sposób niż wydanie jednego dania gorącego. Szczególnie przez przekazanie produktów dających możliwość przygotowania posiłku we własnym zakresie lub bonów czy talonów oraz innych dowodów uprawniających do otrzymania na ich podstawie takich produktów lub posiłku, jeśli ze względu na rodzaj wykonywanej przez pracownika pracy lub ze względów organizacyjnych nie ma możliwości wydawania pracownikowi posiłku w tej formie.

Poza firmą

Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny w zakładzie pracy. Na zakres odpowiedzialności pracodawcy nie wpływają obowiązki pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz powierzenie wykonywania zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy specjalistom spoza zakładu.

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.