Choroby zawodowe w świetle przepisów BHP

Definicję choroby zawodowej oraz podstawowe kwestie z nią związane zostały uregulowane w Kodeksie pracy. Zgodnie z brzmieniem art. 2351 za chorobę zawodową uważana jest choroba wymieniona w wykazie chorób zawodowych, o ile w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezsprzecznie lub z dużym prawdopodobieństwem, że do jej powstania przyczyniły się  czynniki szkodliwe dla zdrowia występujące w środowisku pracy lub sposób wykonywania pracy.

Podstawowe akty prawne

Procedurę dokumentowania chorób zawodowych reguluje Rozporządzenie z dnia 1.08.2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób.

Wykaz chorób zawodowych, jak również normy postępowania sformułowane zostały w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30.06.2009 r. w sprawie chorób zawodowych.

Kolejnym aktem prawny jest Ustawa z dnia 30.10.2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach. Jej treść określa rodzaje i zasady przyznawania świadczeń oraz zasady ustalania wysokości, wypłaty oraz finansowania.
Podejrzenie i stwierdzanie chorób zawodowych.

Przypuszczenie nabycia choroby zawodowej może powziąć pracownik lub były pracownik, jak również lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne. W przypadku podejrzenia symptomów wystąpienia choroby zawodowej obowiązkiem pracodawcy jest zgłoszenia tego faktu do:

 • właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego,
 • właściwego okręgowego inspektora pracy.

Gdy podejrzenie zaistnienia objawów choroby zawodowej nastąpi po ustaniu zatrudnienia, były pracownik sam zgłasza ten fakt do  wyżej wymienionych instytucji.

Obowiązki ciążące na pracodawcy

Gdy została rozpoznana u pracownika choroba zawodowa, na pracodawcy ciąży obowiązek:

 1. ustalenia przyczyny powstania choroby zawodowej w porozumieniu we współpracy z właściwym okręgowym inspektorem pracy,
 2. natychmiastowego usunięcia czynników, będących przyczyną powstanie choroby zawodowej oraz zastosowanie środków profilaktycznych,
 3. zapewnienia realizacji zaleceń lekarskich.

Dokumentowanie chorób zawodowych

Obowiązkiem pracodawcy wynikającym z przepisów jest prowadzenie rejestru stwierdzonych chorób zawodowych w zakładzie pracy i przechowywanie go wraz z powiązaną dokumentacją przez okres 10 lat.

Znaczne ułatwienie dla pracodawcy, u którego wystąpił przypadek choroby zawodowej stanowią następujące załączniki do Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób:

 1. Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej,
 2. Skierowanie na badania z uwagi na podejrzenie choroby zawodowej,
 3. Skierowanie na badania w związku z podejrzeniem choroby zawodowej (w przypadku skierowania wydawanego przez państwowego powiatowego inspektora sanitarnego),
 4. Karta oceny narażenia zawodowego z uwagi na podejrzenie choroby zawodowej,
 5. Orzeczenie lekarskie o rozpoznaniu choroby zawodowej,
 6. Orzeczenie lekarskie o braku podstaw do rozpoznania choroby zawodowej,
 7. Decyzja stwierdzająca chorobę zawodową,
 8. Decyzja o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej,
 9. Karta stwierdzenia choroby zawodowej,
 10. Zawiadomienie o skutkach choroby zawodowej.

najpopularniejszych chorobach zawodowych piszemy w niniejszym artykule.

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.