Co z okresowymi szkoleniami BHP w biurach w 2019 roku?

Wprowadzenia nowelizacji niektórych ustaw ma na celu uproszczenie przedsiębiorcom prawa podatkowego i gospodarczego (tzw. Pakiet MŚP) . Jest to niespełna 50 zmian, mających ułatwić życie polskim przedsiębiorcom. Zmiany dotyczą między innymi ustawy o rachunkowości, podatku dochodowego, VAT, Ordynacji podatkowej, kodeksu cywilnego i spółek handlowych.

Służby zajmujące się bezpieczeństwem i higieną pracy, muszą zwrócić szczególną uwagę na:

  • ograniczenie obowiązku organizowania szkoleń okresowych BHP dla niektórych pracowników,
  • zwiększenie możliwości wykonywania zadań służby BHP przez pracodawcę, który zatrudnia do 50 pracowników.

Koniec ze szkoleniami okresowymi w biurach

Uzasadnienie projektu wskazuje na to, że obecnie Kodeks pracy zbyt rygorystycznie podchodzi do regulacji dyrektywy w zakresie szkoleń, obejmując każdego pracownika obowiązkiem odbywania szkoleń okresowych, a nie jak jest to w niej wskazane, tylko wówczas, jeżeli jest to konieczne i uzasadnione.

Kodeks pracy w art. 237(3) Kodeksu pracy stanowi, że „pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie (...)”. Według dyrektywy, szkolenie powtarzane powinno być w okoliczności zagrożenia oraz mając na uwadze efektywność samego szkolenia. Zmiany w Kodeksie pracy uwzględniać mają także przypadki, w których pracownicy określonych grup zawodowych zwolnieni będą z okresowego szkolenia, wówczas gdy nie jest to wymagane z powodu potencjalnego zagrożenia, czy też wydajność szkolenia.

Jakie zmiany w okresowych szkoleniach BHP?

Konieczność powtórzenia szkolenia BHP dla pracowników administracyjno-biurowych uzależniona będzie od kategorii zagrożenia dla danej grupy działalności, określonej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i skutków (Dz.U. z 2016 r. poz. 1005).

Po wejściu zmian w życie, szkolenia okresowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy przestaną być obowiązkowe dla pracowników administracyjno-biurowych wykonujących pracę u pracodawcy zakwalifikowanego do grupy zawodowej, dla której określona została nie wyższa niż trzecia kategoria ryzyka.

Grupy te, to grupy działalności posiadające najniższe wskaźniki wypadkowości  oraz warunki środowiska pracy, w których istnieją najmniej szkodliwe czynniki dla zdrowia.

Jak zawsze, jest za i przeciw

Zgodnie z powyżej umieszczonym rozporządzeniem określonych zostało 30 kategorii ryzyka. Propozycja obejmuje jedynie pierwsze 3 z 30 kategorii, co stanowi 10% kategorii ryzyka, które nie  zostałyby objęte obowiązkiem szkoleń okresowych, i odnosi się tylko do pracowników administracyjno-biurowych.

Pamiętać należy, że osoby wykonujące pracę administracyjno-biurową narażone są na liczne zagrożenia, chociażby takie jak choroby układu mięśniowo-szkieletowego. Zatem ograniczenie im dostępu do wiedzy o zagrożeniach poprzez wyeliminowanie okresowych szkoleń bhp dla tej grupy zawodowej, może mieć negatywny wpływ na stan bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie.

Istotnie ważnym jest fakt, że szkolenie okresowe w dziedzinie bhp, to także edukacja na temat obowiązków i uprawnień pracowniczych, w tym kwestii związanych z udzielaniem pierwszej pomocy przedlekarskiej, przydatnej w pracy i poza nią.

Zmianę wprowadza ustawa z 9 listopada 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (tzw. Pakiet MŚP), która zmienia przepisy Kodeksu pracy z dniem 1 stycznia 2019 roku.

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.