Dbałość o odzież i obuwie robocze

Obowiązkiem pracodawcy jest dostarczenie pracownikowi odzieży i obuwia roboczego spełniającego wymogi polskich norm. W sytuacji, gdy w środowisku pracy występują czynniki niebezpieczne lub szkodliwe dla zdrowia, pracodawca zobowiązany jest również do zapewnienia   pracownikom odpowiednich środków ochrony indywidualnej. Przekazanie tych środków przez komórkę odpowiedzialną w zakładzie pracy, wiąże się z poinformowaniem pracownika o sposobach posługiwania się nimi oraz sposobach dbałości o ich stan.

Co z praniem i konserwacją?

Przepisy prawa pracy, które obowiązują pracodawcę nakładają na niego nie tylko obowiązek zapewnienia odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, ale również mówią o prawidłowym utrzymaniu ich w czystości. Zgodnie z art. 2379 § 2 Kodeksu pracy do obowiązków pracodawcy należy zapewnienie ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego o właściwościach ochronnych i roboczych. Obowiązkiem pracodawcy jest również zapewnienie ich prania, konserwacji, odplamiania, odkażania i naprawy. Praniu, a w niektórych przypadkach odpylaniu i odkażaniu, podlegać powinna cała odzież robocza oraz wszystkie środki ochronne, które podczas wykonywanej pracy uległy zanieczyszczeniu materiałami. Pamiętać trzeba, że przydział środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego odbywa się na podstawie zakładowych norm ustalonych przez pracodawcę w porozumieniu z przedstawicielem pracowników,  zawartych w regulaminie pracy lub układzie zbiorowym pracy.

Pracodawca musi dbać o właściwości  ochronne i użytkowe odzieży roboczej

Wyposażając pracowników w środki ochrony indywidualnej, odzież roboczą i obuwie robocze, pracodawca ma obowiązek kontrolować, czy mają one właściwości ochronne i użytkowe. Nadzór ten dotyczy również własnych odzieży i obuwia pracowników, używanych za ich zgodą. Mając powyższe na uwadze pracodawca jest również zobowiązany do prania, konserwacji, naprawy, odpylania i odkażania odzieży roboczej, obuwia i środków ochrony indywidualnej pracowników. Zdarza się, że czyszczenie odzieży roboczej jest dla pracodawcy dość kłopotliwe, więc przepisy zezwalają na powierzenie jej prania pracownikowi, pod rygorem zwrotu kosztów przez pracodawcę, o czym mówi art. 237[9]. § 3 Kodeksu pracy. Jednak czyszczenie odzieży przez pracownika nie może dotyczyć odzieży skażonej mikrobiologicznie lub środkami chemicznymi czy promieniotwórczymi. Ważnym jest by odzież taka przechowywane była wyłącznie w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę. Wręcz zakazanym jest powierzanie pracownikowi prania, konserwacji, odpylania i odkażania takich przedmiotów.

Ekwiwalent pieniężny

W sytuacji, gdy pracownik sam dba o czystość powierzonego mu mienia, a takim są także środki ochrony indywidualne, odzież i obuwie robocze pracodawca pamiętać musi o ekwiwalencie dla zatrudnionego. W takim przypadku ważne jest, aby podczas wyliczania kwoty wziął on pod uwagę koszty środka piorącego, wody, energii elektrycznej, jak i czas, który poświęca pracownik na pranie i konserwację odzieży.
Nie zapominajmy, iż wydana przez pracodawcę odzież ochronna i robocza, przez pracownika powinna być traktowana jak mienie powierzone i podlega zwrotowi lub innej formie rozliczenia, o ile nie upłynął okres jej zdatności do użytku.

Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze dostępne są na https://bezpieczenstwo-bhp.pl

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.