Ergonomia stanowisk pracy, wypadek przy pracy

Zdjęcie pochodzi ze strony freepik.com

Ryzyko wypadku może powstać wszędzie

Pracodawca ma obowiązek ochrony zdrowia i życia pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, w tym poprzez należytą organizację pracy prowadzącą do dostosowania warunków i procesów pracy do możliwości pracownika.

Wypadek przy pracy może być skutkiem kumulacji wielu przyczyn. Niekiedy są to powody leżące w kilku obszarach bhp niezwiązanych bezpośrednio ze zdarzeniem, które spowodowało uraz. Takimi przyczynami mogą być:

  • zła organizacja stanowiska pracy,
  • dopuszczenie do stosowania maszyn niespełniających minimalnych wymagań,
  • stan psychofizyczny pracownika wykonującego obowiązki.

Przyczyny te zawierają w sobie czynniki ergonomiczne tj. niezachowanie wymogu dostosowania maszyn i stanowisk do możliwości człowieka.

Zatem, nieergonomiczne stanowisko pracy czy maszyna mogą być jedną z przyczyn wypadku. Taka praprzyczyna, nie zawsze widoczna podczas ich rutynowych kontroli, może nie być uwzględniona w ocenie ryzyka zawodowego. Praktyka dowodzi, że taki właśnie mechanizm występuje przy zaistnieniu wielu wypadków. Dochodzenie powypadkowe powinno zatem wykazać wszystkie nieprawidłowości, w tym te leżące w sferze ergonomii stanowisk.

Zorganizuj ergonomiczne stanowisko pracy

Ergonomiczne stanowisko, to takie, na którym urządzenia mechaniczne oraz środowisko pracy dostosowane są do możliwości człowieka, zarówno fizycznych jak i psychicznych. Niespełniające tego warunku miejsce w każdej chwili stać się może stanowiskiem niebezpiecznym, na którym występuje prawdopodobieństwo zachorowania, ale także doznania urazu, czyli wypadku.

Tak interpretowane zdarzenie wypadkowe określić można jako wynik ujawnienia się niezgodności z przepisami i zasadami bezpieczeństwa, higieny pracy oraz jako zachowanie się pracownika podejmującego przeważnie działania zagrażające jemu lub współpracownikom.

Każdy zaistniały wypadek ma swoją przyczynę. Tkwi ona w popełnieniu błędów na różnych szczeblach organizowania pracy, takich jak:

1. projektowanie:

- maszyn,

- narzędzi,

- stanowisk.

2. organizacja procesu produkcyjnego.

3. realizacja procesu produkcyjnego poprzez osobę wykonującą konkretne czynności w konkretnym miejscu.

Cały taki proces uwzględniać powinien wymagania ergonomii, poczynając od projektu do sposobu realizacji.

W przypadku pracy biurowej istnieje osobny zestaw reguł oraz zaleceń, które należy zapewnić, by zapewnić pełny komfort pracy w biurze.

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.