Gaśnice w zakładzie pracy

Pracodawca ma obowiązek zapewnienia pracownikom odpowiednich warunków pracy, muszą one być bezpieczne i higieniczne. Obowiązek ten dotyczy, także ochrony przeciwpożarowej. Procedury i warunki ochrony przeciwpożarowej budynków określa rozporządzenie w sprawie: ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Ochrona przeciwpożarowa w zakładzie pracy powierzona musi być kompetentnej osobie. Niejednokrotnie osobą odpowiedzialną za ochronę p/poż. jest osobą pełniąca służbę BHP w firmie, wymaga to jednak stosownego szkolenia odbytego w Państwowej Straży Pożarnej.

Kompetentne zatem służby odpowiadają za dostosowanie zakładu do obowiązujących przepisów, w tym doboru rodzaju i ilości gaśnic. W przypadku gaśnic zlokalizowanych w przedsiębiorstwie należy pamiętać, że podstawowym zadaniem jest określenie ich wymaganej liczby i rodzaju.

Gaśnice w miejscu pracy - właściwy dobór, rozmieszczenie

Nie każda gaśnica nadaje się do ugaszenia danego rodzaju pożaru, poza tym ich liczba wynikać powinna z wielkości zakładu, w którym są umieszczane.

Wymagania w zakresie p/poż. określa rozporządzenie MSWiA z 7.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, zgodnie z którym obiekty powinny być wyposażone w gaśnice przenośne spełniające wymagania Polskich Norm będących odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczących gaśnic. Rodzaj gaśnic przystosowany powinien być do gaszenia grup pożarów, które określają Polskie Normy, a które wystąpić mogą w obiekcie.

Aby sprawdzić, czy wymagania w zakresie liczby i rodzaju gaśnic są spełnione w danym zakładzie pracy, należy odnieść się do powyższego rozporządzenia.

Zgodnie z § 32 ust. 3 rozporządzenia jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gaśnicach powinna przypadać (nie dotyczy przepisów ogólnych):

1. na każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej w budynku, niechronionej stałym urządzeniem gaśniczym:

  • zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II, ZL III lub ZL V;
  • produkcyjnej i magazynowej o gęstości obciążenia ogniowego ponad 500 MJ/m2;
  • zawierającej pomieszczenie zagrożone wybuchem;

2. na każde 300 m2 powierzchni strefy pożarowej niewymienionej w pkt 1, z wyjątkiem zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV.

Rodzaj gaśnic dostosowany powinien być do gaszenia grup pożarów, mogących wystąpić w obiekcie:

A - materiałów stałych, zwykle pochodzenia organicznego, których normalne spalanie zachodzi z tworzeniem żarzących się węgli;
B - cieczy i materiałów stałych topiących się;
C – gazów;
D – metali;
F - tłuszczów i olejów w urządzeniach kuchennych.

Gaśnice mogą być rozmieszczone:

  • w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, a szczególnie przy wejściach, na korytarzach, czy przy wyjściach z pomieszczeń na zewnątrz,
  • w miejscach nienarażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła,
  • w przypadku obiektów wielokondygnacyjnych, powinny być umieszczone w tych samych miejscach na każdej kondygnacji, jeżeli pozwalają na to istniejące warunki.
  • Przy rozmieszczaniu gaśnic muszą być spełnione następujące warunki:
  • odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym przebywać mogą ludzie, do najbliższej gaśnicy nie powinna być większa niż 30 m,
  • do gaśnic zapewniony powinien być dostęp o szerokości, co najmniej 1 m.

Gaśnice, a zasady BHP

Przepisy BHP zobowiązują każdego pracodawcę do wyposażenia danego budynku w odpowiednią liczbę gaśnic konkretnego rodzaju. Gwarantuje to bezpieczną i higieniczną pracę oraz zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony przeciwpożarowej. Przepisy BHP podkreślają, że gaśnice muszą zostać umieszczone w miejscach widocznych i łatwo dostępnych. Muszą one znajdować się nie dalej niż 30 metrów od miejsca, w którym znajdują się ludzie. Poza tym, do gaśnicy musi być zapewniony dostęp, którego odległość wynosić musi co najmniej 1 metr.

Zasady BHP wyraźnie wskazują rodzaj zastosowanych gaśnic oraz miejsc, w których powinny zostać one umieszczone.

GAŚNICE dostępne na https://bezpieczenstwo-bhp.pl w zakładce ARTYKUŁY BHP

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.