Instrukcje BHP

Instrukcje BHP umieszczone powinny być w miejscach łatwo dostępnych dla każdego pracownika i określać czynności oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych, kwalifikacje pracowników oraz zasady postępowania w trakcie wypadku. Instrukcje dotyczące maszyn i urządzeń technicznych zawierać powinny certyfikaty bezpieczeństwa.

Instrukcje stanowiskowe

Zgodnie z przepisami obowiązkiem pracodawcy jest wyposażenie stanowisk pracy w odpowiednie instrukcje stanowiskowe BHP. Obowiązkiem pracowników jest zapoznanie się z treścią instrukcji i korzystanie z nich w czasie wykonywania zadań.  Stanowiskowe instrukcje BHP zawierać powinny:

  • opis procesów technologicznych stosowanych w przedsiębiorstwie,
  • opis postępowania w trakcie wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników,
  • opis obsługi maszyn i innych urządzeń znajdujących się w zakładzie,
  • objaśnienie metody postępowania z materiałami, substancjami szkodliwymi oraz niebezpiecznymi dla zdrowia pracowników,
  • zasady i etapy udzielania pierwszej pomocy.

Instrukcje dotyczące stanowiska pracy mają za zadanie określenie czynności, które wykonać należy przed rozpoczęciem pracy na danym stanowisku, zasady i sposoby prawidłowego wykonania danej czynności, jakie pozostaną do przeprowadzenia po jej zakończeniu. Dużą uwagę zwrócić należy na opis działań, które trzeba podjąć w sytuacji awaryjnej stwarzającej zagrożenie dla życia lub zdrowia pracownika.

Instrukcje przeciwpożarowe

Instrukcja przeciwpożarowa zawiera analizę i ocenę zagrożenia pożarowego dla danego budynku,  podstawy organizacji bezpieczeństwa w obiekcie oraz zasady zachowania się w czasie pożaru. Instrukcja ppoż. opisuje zasady zabezpieczenia stanowiska pracy, na którym wykonywane są pracę zagrażające bezpieczeństwu pod względem pożarowym.

Instrukcje medyczne

W każdym zakładzie pracy znaleźć powinny się  instrukcje medyczne BHP, będące także instrukcjami bezpieczeństwa i higieny pracy. Znaleźć powinny się w nich opisy działań, jakie podjąć należy, w przypadku zaistnienia zagrożone życie lub zdrowie osób znajdujących się w firmie. Jedną z najbardziej znanych instrukcji medycznych BHP jest instrukcja udzielania pierwszej pomocy. Do tej kategorii instrukcji należą również: instrukcja postępowania w przypadku porażenia prądem, instrukcja ratowania i reanimowania topielców, pierwsza pomoc w nieszczęśliwych wypadkach, instrukcja obsługi apteczki pierwszej pomocy. Konieczność wyposażenia w konkretne instrukcje medyczne skonsultowana powinna być ze służbami BHP w danym zakładzie pracy.

Przepisy nakładają na każdego pracodawcę obowiązek opracowania i udostępniania pracownikom wewnątrzzakładowych regulacji, jakimi są instrukcje w zakresie bhp. Regulacje te zapewniać mają na terenie zakładu pracy oraz minimalizować ryzyko powstawania wypadków.
Instrukcje sprzedaje Hurtownia BHP bezpieczenstwo-bhp.pl .

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.