Instruktaż stanowiskowy

Rola przeszkolenia stanowiskowego

Instruktaż stanowiskowy to nic innego, jak nabycie praktycznej wiedzy w zakresie obowiązków na danym stanowisku. Instruktaż stanowiskowy może prowadzić sam pracodawca samodzielnie wykonujący zadania służb BHP bądź wyznaczony przez niego pracownik. Pracownik taki musi jednak posiadać nie tylko zdolność przekazywania odpowiedniego zakresu wiedzy i umiejętności do właściwej realizacji programu instruktażu, ale legitymować się zaświadczeniem o ukończeniu wymaganego szkolenia w dziedzinie BHP.

Praktyczna wiedza

Instruktaż stanowiskowy przygotowuje pracownika do wykonywania określonej pracy, ze szczególnym uwzględnieniem:
1) warunków pracy, biorąc pod uwagę:

  • elementy pomieszczenia pracy, takie jak oświetlenie ogólne, wentylacja miejscowa, ogrzewanie, urządzenia zabezpieczające, sygnalizacyjne i ostrzegawcze, narzędzia oraz surowce i produkty,
  • elementy stanowiska roboczego, które maja wpływ na bezpieczeństwo i higienę pracy, takie jak pozycja przy pracy,  wentylacja miejscowa, oświetlenie miejscowe, zabezpieczenia, w tym sygnalizacyjne i ostrzegawcze, narzędzia, surowce i produkty,
  • proces pracy na danym stanowisku w nawiązaniu do działalności nie tylko w danej komórce organizacyjnej, ale w całym zakładzie pracy;

2) zagrożeń występujących przy określonych działaniach na stanowisku pracy;
3) wyników oceny zawodowego ryzyka, które wiąże się z wykonywaną pracą;
4) strategii ochrony przed zagrożeniami;
5) zasad postępowania w sytuacji wypadku lub awarii;
6) wyposażenia stanowiska roboczego do wykonywania określonych obowiązków.

Instruktaży stanowiskowych jest tak samo dużo jak sklasyfikowanych poszczególnych grup stanowisk. Każda taka grupa wymaga zatem innego praktycznego przygotowania i wiedzy.

Instruktaż na stanowisku pracy kończy się sprawdzianem wiedzy i umiejętności z zakresu wykonywania pracy. Zgodnie z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, stanowi on podstawę dopuszczenia pracownika do wykonywania pracy na  stanowisku, na którym przyjdzie mu pracować.  Pracodawca zatem nigdy nie może odstąpić zarówno od instruktażu ogólnego, jak i stanowiskowego. Odbycie instruktażu stanowikowego, jak i szkolenia ogólnego BHP potwierdza karta szkolenia wstępnego przechowywana w aktach osobowych pracownika.

Na pracodawcy zatem spoczywa cała odpowiedzialność za rzetelne przygotowanie i wprowadzenie nowo zatrudnianego pracownika w zakres uprawnień i obowiązków na danym stanowisku oraz za jego bezpieczeństwo podczas wykonywania pracy.

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.