JAKA TEMPERATURA PANOWAĆ POWINNA W POMIESZCZENIU PRACY

WENTYLACJA W POMIESZCZENIACH PRACY

Na czym polega utrzymanie odpowiedniej temperatury?

Utrzymanie odpowiedniej temperatury w pomieszczeniu pracy związane jest z właściwą wentylacją. W pomieszczeniach pracy powinna być zapewniona wymiana powietrza, wynika to z potrzeb użytkowych i funkcji tych pomieszczeń, bilansu ciepła i wilgotności oraz zanieczyszczeń stałych i gazowych.
Dla zapewnienia wymiany powietrza pracodawca może zastosować:

  • wentylację naturalną
  • wentylację mechaniczną
  • klimatyzację.

Powietrze doprowadzane do pomieszczeń pracy z zewnątrz przy zastosowaniu klimatyzacji lub wentylacji mechanicznej powinno być oczyszczone z pyłów i substancji szkodliwych dla zdrowia. Zastosowana przez pracodawcę klimatyzacja lub wentylacja nie może powodować wyziębienia, przeciągów czy przegrzewania pomieszczeń pracy. Natomiast strumień powietrza pochodzący z urządzeń wentylacji nawiewnej nie powinien być skierowany bezpośrednio na stanowisko pracy.
W przypadku zastosowania systemu klimatyzacji lub wentylacji mechanicznej obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie odpowiedniej konserwacji urządzeń, instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych w celu niedopuszczenia do awarii.

TEMPERATURA, A PRACA W OKRESIE ZIMOWYM

Gdy pracownik wykonuje pracę w okresie zimowym na wolej przestrzeni, znacznie zwiększa się zakres obowiązków pracodawcy. Fakt ten wynika ze zwiększonego narażenia na wychłodzenie organizmu spowodowane zjawiskami atmosferycznymi.
Jakie dodatkowe obowiązki spoczywają na pracodawcy w okresie zimowym?
Do dodatkowych obowiązków pracodawcy w okresie zimowym należą zapewnienie:

Kiedy gorące napoje?

Przy temperaturze powietrza zimą (od 1 listopada do 31 marca) niższej niż 10°C pracownikowi należą się gorące napoje i regeneracyjne posiłki. Pracodawca jest zobowiązany zapewnić nieodpłatnie pracownikom zatrudnionych w warunkach szczególnie uciążliwych, odpowiednie posiłki i napoje. Z uwagi na uciążliwość pracy i warunki mikroklimatyczne niezbędne jest uzupełnienie rezerw energetycznych pracownika. Indeks prac obligujących do ich zapewnienia znajdujący się w przepisie § 3 rozporządzenia i wskazuje m.in. prace związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn i powyżej 1000 kcal (4187 kJ) u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym. Stanowiska pracy, na których należą się posiłki profilaktyczne pracodawca ustala w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi, zaś gdy nie działa taka organizacja u danego pracodawcy – po uzyskaniu opinii przedstawicieli pracowników (§ 5 rozporządzenia).

GDY PRZYCHODZI LATO I WYSOKA TEMPERATURA

Kiedy pracodawca zapewnić musi napoje?

Pracodawca zapewnić musi napoje pracownikom zatrudnionym na stanowiskach pracy, gdzie:

  • praca wykonywana jest na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia powyżej 25°C,
  • temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 28°C,
  • praca związana jest z wysiłkiem fizycznym, wywołującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny.

Zgodnie z art. 232 Kodeksu pracy oraz ogólnymi przepisami bhp, napoje dla pracowników powinny być dostępne nieodpłatnie i w ciągu całej zmiany roboczej (§ 6, pkt 3 rozporządzania Rady Ministrów w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów). Stanowiska pracy, na których należą się napoje pracodawca ustala w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi, zaś gdy nie działa taka organizacja u danego pracodawcy, po uzyskaniu opinii przedstawicieli pracowników.
Zapisy dotyczące dodatkowych obowiązków pracodawcy, zawarte mogą być także w regulaminie pracy (jeżeli dana firma zobligowana jest do jego utworzenia).

OGÓLNE REGULACJE PRAWNE

W celu zastosowania ogólnych regulacji prawnych znajdujących się w Kodeksie pracy, w sytuacji kiedy ze względu na warunki atmosferyczne pogarszają się warunki pracy, pracodawca podjąć powinien niezbędne działania organizacyjne bądź zastosować środki techniczne, w celu zapewnienia właściwych warunków pracy, takie jak:

  • wprowadzenie dodatkowych przerw w pracy,
  • skrócenie czasu pracy pracowników,
  • zapewnienie klimatyzacji w pomieszczeniach pracy,
  • zapewnienie klimatyzowanych pomieszczeń do odpoczynku.

KRÓTKIE PODSUMOWANIE

Pracodawca może wprowadzić dodatkową przerwę w pracy, w sytuacji zbyt wysokiej temperatury na stanowiskach pracy. Wprowadzenie dodatkowej przerwy skonsultowane powinno zastać z pracownikami, ich przedstawicielami lub organizacją związkową. Przerwę taką wprowadza się w układzie zbiorowym pracy lub regulaminie pracy.
Ważne! Nie istnieją żadne przepisy prawa pracy, zobowiązujące pracodawcę do wprowadzania takiej przerwy.

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.