Kiedy należy się odszkodowanie za brak odzieży roboczej

Nie wszyscy pracodawcy mają obowiązek wyposażenia zatrudnionych w odzież i obuwie robocze. Jednak w przypadku wystąpienia takiej powinności, firma nie może się od niej uchylić. Zgodnie z prawem pracownicy, którzy nie mają ochrony przed zagrożeniami związanymi z bezpieczeństwem i higieną pracy odmówić mogą wykonywania obowiązków. To jednak nie wszystko, pozwać mogą  pracodawcę  takiego do sądu.

Kiedy wyposażyć trzeba pracownika w odzież i obuwie robocze?

  1. gdy odzież własna pracownika lub jego obuwie ulec może zniszczeniu,
  2. gdy użycie odzieży i obuwia roboczych niezbędne jest w związku z wymaganiami technologicznymi, sanitarnymi oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Gdy niezbędne jest zabezpieczenie pracownika przed działaniem szkodliwych i niebezpiecznych  czynników występujących w środowisku pracy, obowiązkiem pracodawcy jest przydzielenie zatrudnionemu środków ochrony indywidualnej, których  zadaniem jest zabezpieczenie go przed tymi zagrożeniami. Zalicza się do nich odzież ochronną dostępną na bezpieczenstwo-bhp.pl oraz środki ochrony: kończyn dolnych i górnych, głowy, twarzy i oczu, układu oddechowego i słuchu, sprzęt chroniący przed upadkiem pracownika z wysokości, środki izolujące cały organizm.

Decyzję co do ustalenia stanowisk, na których odzież i obuwie robocze są obligatoryjne oraz ich rodzaj niezbędny na określonych stanowiskach, pracodawca podejmuje indywidualnie w stosunku do podległych mu pracowników. Wymaga to jednak konsultacji z zakładową organizacją związkową bądź przedstawicielem pracowników. Analogicznie ustala się stanowiska wymagające stosowania środków ochrony indywidualnej.
Zasady wyposażenia pracowników w odzież i obuwie robocze, jak również w środki ochrony indywidualnej określone powinny być w regulaminie pracy lub zakładowym układzie zbiorowym pracy.

Odszkodowanie za brak odzieży roboczej

W przypadku gdy odzież pracownika ulegnie zniszczeniu, a pracodawca pominął go wcześniej w wykazie stanowisk wymagających noszenia odzieży roboczej, mimo sprzeciwu związkowców będzie zmuszony do zapłacenia odszkodowania. Wynika to bowiem z błędnej decyzji pracodawcy. Fakt, iż pracodawca ma prawo samodzielnie określać rodzaje stanowisk, na których stosowane powinny być odzież i obuwie robocze, nie oznacza, że podejmowana w tym zakresie decyzja może być całkowicie dowolna.
Kryterium konieczności przydzielenia pracownikowi zatrudnionemu na określonym stanowisku odzieży i obuwia roboczych jest zagrożenie zniszczeniem lub znacznym zabrudzeniem odzieży oraz wymóg jej stosowania ze względu na wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy lub technologiczne, czy sanitarne.
Jeżeli nie występuje żadna z tych okoliczności, pracodawca nie ma obowiązku umieszczania danego stanowiska w wykazie do stosowania odzieży roboczej.

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.