Kto odpowiada za stan bhp w zakładzie pracy

W każdym zakładzie pracy, w którym zatrudniony jest choćby jeden pracownik, pracodawca zapewnić musi właściwe realizowanie zadań służby BHP. Może to robić poprzez zatrudnionego na etacie pracownika, albo w innej formie, w sytuacji gdy zatrudnianie na umowę o pracę nie jest konieczne. Nieco inaczej jest w firmach zatrudniających powyżej 100 osób, tam etatowo powinna być powołana służba bhp, czyli bezpieczeństwa i higieny pracy.

Nasuwa się jednak pytanie, czy to służba bhp ponosi odpowiedzialność za stan bhp w przedsiębiorstwie?

Pracodawca ponosi odpowiedzialność

Zgodnie z przepisami, to pracodawca ma obowiązek chronić życie i zdrowie zatrudnionych w firmie pracowników, poprzez zapewnianie im bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Dba on o bezpieczeństwo i higienę pracy w przedsiębiorstwie poprzez wykorzystanie odpowiednich dla danych stanowisk środków ochrony indywidualnej oraz ochrony zbiorowej.

Obowiązki pracodawcy

Pracodawca zobowiązany jest do przekazania pracownikom informacji o:

▪ zagrożeniach dla życia i zdrowia występujących w firmie, na poszczególnych stanowiskach pracy, w tym o zasadach postępowania w przypadku awarii,


▪ działaniach zapobiegawczych, podjętych w celu ograniczenia, a nawet wyeliminowania zagrożeń, czyli o organizowaniu pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy,


▪ pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy.

Za co odpowiadają pracownicy służb bhp?

Obowiązkiem pracownika służby bhp jest współpraca z odpowiednimi komórkami organizacyjnymi lub osobami w zakresie organizacji szkoleń okresowych i zapewniania ich odpowiedniego poziomu. Natomiast obowiązkiem pracodawcy organizującego i prowadzącego szkolenie w dziedzinie bhp jest zapewnienie wykładowców i instruktorów posiadających: zasób wiedzy, doświadczenie zawodowe i przygotowanie dydaktyczne zapewniające właściwą realizację programów szkolenia.

Jeśli szkolenie organizowane jest przez firmę zewnętrzną, pracodawca może zalecić zaangażowanie pracownika służby bhp do realizacji wykładów na konkretne tematy.

Co powinien pracodawca?

W dziedzinie i zagadnieniach bezpieczeństwa i higieny pracy, pracodawca odpowiada za organizowanie pracy w sposób bezpieczny i higieniczny dla pracowników. To on zapewnić powinien przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bhp. Kontroluje, czy zlecone służbom bhp zadania odpowiednio są wykonywane, reaguje na potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i dostosowania środków podejmowanych w celu doskonalenia istniejącego w firmie stanu ochrony zdrowia i życia. Nadzoruje szkolenia, rozwój spójnej polityki przeciwdziałającej występowaniu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, uwzględnia ochronę zdrowia młodocianych pracowników, kobiet w ciąży oraz karmiących piersią, które zatrudnia.

Pracodawca musi dbać o właściwości ochronne i użytkowe odzieży roboczej. Wyposażając pracowników w środki ochrony indywidualnej, odzież roboczą i obuwie robocze, pracodawca ma obowiązek kontrolować, czy mają one właściwości ochronne i użytkowe. Nadzór ten dotyczy również własnych odzieży i obuwia pracowników, używanych za ich zgodą. Mając powyższe na uwadze pracodawca jest również zobowiązany do prania, konserwacji, naprawy, odpylania i odkażania odzieży roboczej, obuwia i środków ochrony indywidualnej pracowników.

W świetle przepisów

Zgodnie z przepisami prawa to pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy. Kierujący pracownikami jest zobowiązana zgodnie z art. 207 par. 3 Kodeksu pracy do znajomości przepisów o ochronie pracy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Osoba kierująca powinna także wykazywać się znajomością aktów prawnych, obowiązujących w danej branży oraz norm i instrukcji wewnątrzzakładowych. Kodeks pracy nie określa, kto konkretnie powinien przyjąć na siebie w/w obowiązek. Tak więc, może to być kierownik zakładu, jego zastępca, jak również pracownicy poszczególnych jednostek organizacyjnych odpowiedzialni za przestrzeganie przepisów i zasad BHP.

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.