OBOWIĄZEK ZAPEWNIENIA PRACOWNIKOM ŚRODKÓW HIGIENY OSOBISTEJ

Dostęp do środków higieny osobistej zagwarantowany powinien być każdemu pracownikowi. Zapewnia się go niezależnie od stanowiska oraz formy zatrudnienia. W przypadku niewypełnienia powyższego obowiązku pracodawca łamie przepisy kodeksu pracy.

Jak wygląda obowiązek zapewnienia pracownikom środków higieny osobistej

Każdy pracodawca musi ochraniać zdrowie oraz życie pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Pracodawca zobowiązany jest do zaopatrywania pracowników w niezbędne środki higieny osobistej, w zakresie oraz ilości odpowiedniej wobec wykonywanej pracy oraz stopnia zanieczyszczenia ciała w związku z wykonywaną pracą.

W kwestii zapewnienia środków czystości, pracodawca zatrudniający pracowników do pracy fizycznej ma więcej obowiązków względem nich, niż względem pracowników biurowych.

Nie oznacza to jednak, że zatrudniając pracowników na stanowiskach, które nie powodują zabrudzeń pracodawcy są zwolnieni z tego obowiązku. Każdy pracownik ma prawo do umycia rąk w nieograniczonej ilości w ciągu dnia pracy.

Normy przydzielenia pracownikom środków higieny osobistej

Ilość i rodzaje tych środków dostosowane powinny być do rodzaju, a także stopnia zanieczyszczenia ciała przy określonych pracach.

Zakładowe normy przydziału środków higieny osobistej wydawanych pracownikom określone powinny być w: regulaminie pracy, układzie zbiorowym pracy, czy w porozumieniu z przedstawicielem pracowników.

Ilość i rodzaje wydawanych pracownikom środków higienicznych zróżnicowane powinny być ze względu na środowisko pracy. Powinny uwzględniać w szczególności:

  • stopień zabrudzenia ciała przy wykonywaniu pracy,
  • wymogi higieny osobistej związane z pracą,
  • wymogi wynikające z obowiązku przestrzegania warunków sanitarnych.
  • Środki higieny osobistej wydane przez pracodawcę są jego własnością i używane powinny być wyłącznie w zakładzie pracy.

Zgodnie z kryteriami wyróżnia się grupy pracowników zróżnicowane ze względu na rodzaj wykonywanej pracy i towarzyszący temu poziom zabrudzenia:

  • pracownicy, którym powinno się umożliwić kilkakrotne umycie nieznacznie zabrudzonych rąk, czy przemycie twarzy w ciągu dnia pracy – są to pracownicy na stanowiskach nierobotniczych, głównie: administracyjno-biurowi, techniczno-inżynieryjni, ochrony osób i mienia, portierzy, itp.;
  • pracownicy, u których zachodzi konieczność usunięcia brudu łatwo zmywalnego z nieosłoniętych części ciała – są to m.in. rewidenci w środkach komunikacji, czy pracownicy zatrudnieni w budownictwie, jak: sztukatorzy, murarze, malarze, stolarze, zbrojarze i ich pomocnicy;
  • pracownicy, u których zachodzi konieczność kilkakrotnego starannego umycia rąk w czasie pracy – z uwagi na wymagania produkcji lub przepisów sanitarnych albo z potrzeby mycia rąk oraz twarzy z brudu przylegającego do ciała. Są to np. osoby zatrudnione przy obsłudze obrabiarek do metalu: tokarze, frezerzy oraz spawacze, lakiernicy, piekarze, cukiernicy;
  • pracownicy, u których zachodzi konieczność mycia rąk, twarzy i kończyn dolnych z silnego brudu oraz pracownicy, u których zachodzi konieczność z uwagi na stałe narażenie na kontakt z substancjami trującymi – są to np. lakiernicy natryskowi, pracownicy impregnujący drewno, wulkanizatorzy, mechanicy pojazdowi, osoby zatrudnione przy rozpylaniu środków ochrony roślin;
  • pracownicy, u których zachodzi konieczność mycia górnej części ciała lub całego ciała z brudu z substancji łatwo zmywalnych, tacy jak: zatrudnieni przy obsłudze urządzeń w studzienkach i kanałach ściekowych, czyszczeniu i rozbiórce maszyn i urządzeń technicznych, produkcji i konfekcjonowaniu środków ochrony roślin i inni;
  • pracownicy, u których zachodzi konieczność mycia całego ciała z uwagi na bardzo duży stopień zabrudzenia lub stykanie się z substancjami trującymi – są to np. pracownicy: wykonujący prace przy czyszczeniu zbiorników i cystern do przewozu paliw i mocnych kwasów, zatrudnieni przy produkcji barwników, czy utylizacji.

ŚRODKI CZYSTOŚCI BHP znaleźć można na www.bezpieczenstwo-bhp.pl

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.