Ocena ryzyka zawodowego

Zdjęcie pochodzi ze strony freepik.com

Ryzyko zawodowe - jak je wycenić

Ocena ryzyka zawodowego jest obowiązkowa. W małych przedsiębiorstwach, w których pracodawca ma dobrą orientację w rodzaju i technologii wykonywaj pracy - może przeprowadzić ocenę ryzyka samodzielnie. W większych przedsiębiorstwach ocenę ryzyka prowadzają kompetentni pracownicy, specjaliści ds. BHP, a także eksperci zewnętrzni, przy czym  odpowiedzialność za prawidłowe przeprowadzenie oceny ryzyka spoczywa zawsze na pracodawcy.
Każdy pracodawca ma obowiązek:
- oceny i dokumentowania zagrożenia związanego z wykonywaną pracą,
- stosowania niezbędnych środków ochronnych zmniejszających ryzyko zawodowe,
- informowania pracowników o ryzyku zawodowym, wiążącym się z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami,
- konsultowania z pracownikami lub przedstawicielami pracowników wszystkich działań związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, w szczególności  dotyczących oceny ryzyka zawodowego w trakcie wykonywania określonych prac.

Obowiązki pracodawcy wynikające z ryzyka zawodowego

Zgodnie z zapisami rozporządzenia pracodawca:
1. ocenia ryzyko zawodowe mogące wystąpić przy wykonywanych pracach, w szczególności przy wyposażeniu stanowisk i miejsc pracy, stosowanych preparatów i substancji chemicznych, biologicznych, rakotwórczych lub mutagennych oraz zmianie organizacji pracy.
Podczas oceny ryzyka zawodowego uwzględnić należy wszystkie czynniki środowiska pracy mające miejsce przy wykonywanych pracach, a także sposoby wykonywania pracy;
2. w następstwie oceny ryzyka zawodowego stosuje środki profilaktyczne, metody oraz organizację pracy, które powinny:
- zagwarantować zwiększenie stanu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników,
- być integralną częścią działalności prowadzonej przez pracodawcę na wszystkich szczeblach struktury organizacyjnej zakładu pracy;
3. oznajmia pracowników o istniejących zagrożeniach, a w szczególności o niebezpieczeństwach, przed którymi chronić ich będą środki ochrony indywidualnej, oraz informuje o tych środkach i zasadach ich stosowania;
4. prowadzi dokumentację oceny ryzyka zawodowego i zastosowanych niezbędnych środków profilaktycznych.
Należy pamiętać, że dokument potwierdzający dokonanie oceny ryzyka zawodowego uwzględniać powinien w szczególności:
▪ opis ocenionego stanowiska pracy, z wyszczególnieniem:
- stosowanych maszyn, narzędzi i materiałów,
- wykonywanych zadań,
- występujących niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych czynników środowiska pracy na danym stanowisku,
- wykorzystywanych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,
- osób zatrudnionych na tym stanowisku;
▪ rezultaty przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego dla każdego z czynników środowiska pracy oraz niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko;
datę przeprowadzonej oceny wraz z wykazem osób dokonującej oceny.
Z oceny ryzyka zawodowego przeprowadzonej w firmie sporządzić trzeba odpowiednią dokumentację.

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.