OCHRONA DRÓG ODDECHOWYCH PRACOWNIKA – CO WARTO WIEDZIEĆ

Obecny tryb życia, jego często zawrotne tempo, czyhające zagrożenia i szkodliwe warunki pracy, to niejednokrotnie zbyt wiele. W niektórych środowiskach pracy występują substancje szkodliwe. Szczególnie niebezpieczne jest przebywanie w zapylonym środowisku.
Nasz układ oddechowy mimo, że ma imponującą konstrukcję nie jest w stanie poradzić sobie ze wszystkim, na co jest narażony. Zarówno z zanieczyszczeniami powietrza szkodliwymi, jak i tymi jedynie utrudniającymi życie. Dlatego niezwykle ważna dla ludzkiego zdrowia i życia jest właściwa ochrona dróg oddechowych. Za szczególnie niebezpieczne uważa się przebywanie w zapylonym środowisku pracy. Poważne zagrożenie stanowi głównie pył toksyczny. Nie należy jednak lekceważyć zapylenia, które z pozoru nie stanowi zagrożenia. Pył, który dostanie się do płuc osiada na oskrzelikach i przyczynić może się do uszkodzenia płuc.

Gdzie wymagane jest stosowanie środków ochrony dróg oddechowych?

Korzystanie ze środków ochrony dróg oddechowych wymagane jest w trakcie wykonywania pracy w środowisku, w którym występuje wysokie stężenie niebezpiecznych substancji, gazów, pyłów oraz pary chemicznej. Stosowanie środków ochrony dróg oddechowych wymagane jest także w sytuacji, w której temperatura wdychanego powietrza przekracza dopuszczalne normy.
W takim środowisku pracy każdy pracownik wyposażony musi być w odpowiednie środki ochrony indywidualnej, w tym w środki ochrony dróg oddechowych. Odpowiedzialność za to spoczywa na pracodawcy. Brak właściwego zabezpieczenia w środki ochrony dróg oddechowych przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych, podczas wykonywania pracy narazić może pracownika na uszkodzenie układu oddechowego i utratę zdrowia.

WARUNKI NIEZBĘDNE DLA WŁAŚCIWEGO ODDYCHANIA

Wdychane przez pracownika w środowisku pracy powietrze, powinno być odpowiednie dla zachowania właściwego oddychania, dlatego też spełnione powinny być następujące warunki:

 • stężenie niebezpiecznych substancji nie może przekraczać dopuszczalnych norm,
 • temperatura wdychanego powietrza musi oscylować w granicach normy,
 • we wdychanym powietrzu zawartość tlenu przekraczać musi 17% całości jego składu.

WAŻNE! Prawie połowa procesów zachodzących w naszych komórkach nie może się obejść bez udziału tlenu. Niestety, organizm nie potrafi magazynować tlenu. Zatem, układ oddechowy stale zaopatrywać musi komórki w ten życiodajny gaz.

Dobór odpowiedniej ochrony dróg oddechowych

Kiedy z uwagi na charakter wykonywanej pracy nie ma możliwości zastosowania systemów wentylacyjnych, podstawowym obowiązkiem pracodawcy jest zadbanie o odpowiednie środki ochrony dróg oddechowych, poprzez wyposażenie pracujących osób w półmaskę lub maskę. Półmaski i maski wielorazowe mogą być wykorzystywane z szerokim asortymentem elementów oczyszczających, zapewniających skuteczną ochronę przed gazami, parami i pyłami.
Zagrożenie bezpieczeństwa dróg oddechowych jest udziałem pracowników wielu branż przemysłowych. W niektórych gałęziach przemysłu, takich jak górnictwo, hutnictwo, budownictwo, obróbka drewna pracownicy stale znajdują się w silnie zapylonym, zatem trującym środowisku.
Kiedy występuje zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia bardzo ważne jest niezawodna ochrona dróg oddechowych.

WAŻNE! Zawsze i bezwzględnie pamiętać należy o tym, by stosowana przez pracownika ochrona była zgodna z obowiązującymi normami i użytkowana według przeznaczenia.

Czas na dobry wybór

Dobór najlepszego i najskuteczniejszego środka ochrony dróg oddechowych zależy od znajomości warunków pracy oraz występujących w danym środowisku zagrożeń. Dobór odpowiedniej ochrony układu oddechowego jest niezwykle ważny dla zdrowia i życia znacznej grupy pracowników.
Odpowiednia ochrona dróg oddechowych ma ogromne znaczenie w środowiskach pracy, w którym występuje szczególne ryzyko na szkodliwe działanie związków, pyłów i gazów. Wybierające maskę lub półmaskę pamiętać należy, że nie każda oferowana na rynku zagwarantuje wystarczającą ochronę przed smogiem oraz szkodliwymi pyłami i substancjami. Wybierając stosowne produkt pamiętać należy o komforcie noszenia. Oferowane na https://bezpieczenstwo-bhp.pl zapewnią optymalną ochronę dróg oddechowych pod warunkiem, że będą dobrane do rodzaju wykonywanej pracy.

Na co trzeba zwrócić uwagę przy wyborze ochrony dróg oddechowych?

Wybierając wśród, jak już było to wspomniane szerokiego asortymentu produktów ochronny dróg oddechowych – maski i półmaski zwrócić uwagę trzeba na:

 • wielkość stężenia środka szkodliwego,
 • rodzaj zanieczyszczenia powietrza i wpływ tego zanieczyszczenia na stan zdrowia,
 • szacowany czas pracę w warunkach szkodliwych,
 • wilgotność powietrza,
 • czynniki klimatyczne mające wpływ na sprzęt ochrony i jego użytkownika,
 • ergonomię produktu, czyli maski/półmaski,
 • kondycja pracownika – stan jego zdrowia.

Podział sprzętu ochrony dróg oddechowych

Na podstawie normy PN-EN 133 odnoszącej się do sprzętu ochrony układu oddechowego, dokonać można klasyfikacji ze względu na charakter zagrożenia, czyli zaleganie w powietrzu szkodliwych substancji, takich jak gazy, pyły, opary i niedobór w powietrzu tlenu, kiedy to jego wskaźnik jest niższy niż 17%. Łączy się to bezpośrednio z ochroną dróg oddechowych, która polegać może:

- na oczyszczaniu wdychanego powietrza i tu potrzebny jest sprzęt oczyszczający,
- na dostarczaniu powietrza z niezależnego od otoczenia źródła i tu mowa o sprzęcie izolującym.

Sprzęt z grupy ochron dróg oddechowych sklasyfikować można, jako:

 • sprzęt izolujący – ochrona przed:

- niedoborem tlenu,
- zanieczyszczeniami o zbyt wysokim stężeniu,
- niezidentyfikowanymi zanieczyszczeniami, w tym również biologicznymi.
Sprzęt izolujący od atmosfery, zawierającej szkodliwe czynniki bądź pozbawionej dostatecznej ilości tlenu z niezależnego źródła. Urządzenie izolujące zapobiega przedostaniu się szkodliwego powietrza będącego w danym środowisku pracy do płuc człowieka. Tu następuje podział sprzętu izolującego na:
- autonomiczny
- stacjonarny.

 • sprzęt oczyszczający – ochrona przed:

- czynnikami chemicznymi, takimi jak: mgły, pyły, dym, gazy
- czynnikami biologicznymi.


Oczyszczanie odbywa się poprzez działanie filtrów ochronnych, pochłaniaczy i filtropochłaniaczy , które nie są samodzielną ochroną. Wymagają one skompletowania z częścią twarzową.

WAŻNE! Wyjątek od reguły stanowią jedynie półmaski jednorazowe.

Ze względu na część twarzową sprzęt ochrony dróg oddechowych, sprzęt oczyszczający wymaga elementów takich jak:
- półmaski jednorazowe
- maski pełnotwarzowe
- półmaski
- kaptury
- hełmy.
Sprzęt oczyszczający dodatkowo może być wyposażony w elementy wspierające lub wymuszające przepływ powietrza.

 • sprzęt ucieczkowy

Osobną grupę ochron dróg oddechowych stanowi sprzęt ucieczkowy, który przeznaczony jest do stosowania podczas ewakuacji ze strefy zagrożenia. Nie jest to sprzęt do użytkowania podczas pracy. Znajduje swe zastosowanie w nagłych wypadkach, kiedy trzeba jak najszybciej opuścić teren ze skażonym powietrzem.

OCHRONA UKŁADU ODDECHOWEGO

Co zawierać powinno oznakowanie półmasek?

Bardzo ważnym dla zachowania bezpieczeństwa jest widoczne i trwałe oznakowanie półmasek, które zawierać powinno:

 • nazwę, znak handlowy
 • typ wyrobu
 • numer i rok publikacji normy europejskiej
 • oznaczenie:

- półmaska jest jednokrotnego (NR)
- wielokrotnego użycia (R)

 • symbol FFP1, FFP2, FFP3 właściwy dla klasy ochronnej:

FFP1 – najniższy poziom
FFP2 – średni poziom ochronny
FFP3 – wysoki poziom ochronny

JEDNORAZOWE PÓŁMASKI FILTRUJĄCE

Często w powietrzu widoczne są zanieczyszczenia i pył. Jednak są i takie, których „gołym okiem” nie zobaczymy. Wszystkie one mogą być zagrożeniem dla naszych dróg oddechowych, mogą być nawet zabójcze. Dobór właściwego sprzętu ochrony dróg oddechowych jest zadaniem bardzo odpowiedzialnym, gdyż sprzęt zapewniać musi odpowiednią ochronę w trakcie wykonywanej pracy. Jednocześnie powinien być na tyle wygodny, by zapewnić użytkownikowi komfortowe korzystać z niego przez cały czas pracy w szkodliwych warunkach.
Jednorazowe półmaski filtrujące łączą w sobie: ergonomię, opatentowane technologie i komfortowy kształt, zapewniając łatwiejsze oddychanie i skuteczną ochronę dróg oddechowych.

MASKI ANTYWIRUSOWE I ANTYSMOGOWE

Maski N99 to ochrona do codziennego użytkowania. Wyposażone są zazwyczaj w filtr HEPA/N99 lub filtr kombinacyjny składający się z filtra HEPA i węgla aktywnego. Zadaniem masek z tej grupy jest ograniczanie ekspozycji na zanieczyszczenia, nawet te najgroźniejsze, w tym wirusy. Maski antywirusowe N99 ochronią przed drobnoustrojami ze skutecznością około 99%. Efektywnością w działaniu charakteryzują się przede wszystkim maski antywirusowe z filtrem HEPA.
WAŻNE! Aby maski były skuteczne, muszą być odpowiednio dobrane i ściśle przylegać do twarzy. Zawsze pamiętać trzeba o użytkowaniu maski zgodnie z instrukcją producenta.
Maski N95 to produkt przeciwpyłowy/antysmogowy. Dzięki filtrowi stanowią ochronę przed zanieczyszczeniami mikrobiologicznymi. Przefiltrować mogą nawet 95% cząsteczek unoszących się w powietrzu. Osłona chirurgiczna N95 – maska, przeznaczona jest nawet do kilku godzinnego użytkowania. Pamiętajmy jednak, że zbyt długotrwałe stosowanie może utrudniać oddychanie, gdyż dochodzi wtedy do osadzania się pary wodnej.

Efektywny oczyszczanie powietrza w środowisku pracy

Różnego rodzaju filtry, filtropochłaniacze i pochłaniacze mają na celu zwiększenie obiegu powietrza. Mogą skutecznie oczyścić powietrze z substancji chemicznych oraz szkodliwych pyłów.
Nie stanowia jednak pełnej gwaracji, a zatem nie wykluczają stosowania zabezpieczeń.
Stosowanie masek, półmasek, kapturów czy hełmów zwiększa bezpieczeństwo i komfort osoby wykonującej pracę w szkodliwych warunkach, zapewnia dodatkową ochronę przed ryzykiem utraty zdrowia.
WAŻNE! Stosowane środki ochrony przeciwpyłowej zbiorowej i indywidualnej wzajemnie się uzupełniają.

Dostępny na https://bezpieczenstwo-bhp.pl sprzęt ochrony dróg oddechowych jest gwarancją bezpieczeństwa i stanowi profesjonalne wyposażenie miejsca pracy spełniające wszelkie normy.

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.