Ochrona pracowników zimą

Zima - jakie niesie ze sobą zagrożenia?

Zimowe opady śniegu, śnieżne zawieje, czy oblodzenia z reguły pogarszają warunki panujące na zewnątrz pomieszczeń. Bez względu na warunki atmosferyczne wielu pracowników musi wykonywać pracę na dworze. Obowiązkiem pracodawcy jest wówczas zabezpieczenie pracownika przed zimnem oraz nieszczęśliwym wypadkiem. Odbywać się to musi przy użyciu wszystkich dostępnych środków ostrożności. Zobowiązują go do tego przepisy bhp, jak i przepisy dotyczące właścicieli i zarządców budynków, jak również prowadzenia prac budowlanych. Niekiedy zakazują one wykonywania prac, jeżeli warunki panujące na zewnątrz stanowią zbyt duże niebezpieczeństwo dla pracowników.
Na poziom bezpieczeństwa i higieny pracy w każdym zakładzie kolosalny wpływ ma pracodawca oraz osoby kierujące pracownikami, dlatego też wynikające głównie z Kodeksu Pracy wymagania ciążą w dużej mierze na tych właśnie osobach. Ich wiedza oraz podejście do zagadnień związanych z bhp, ma tutaj znaczenie zasadnicze. Niebagatelną wartością jest również świadomość pracowników w tym zakresie, ich odpowiedzialność oraz konstruktywna wymiana informacji z pracodawcą o zagrożeniach pojawiających się na stanowisku pracy.

Jak zabezpieczyć pracowników przed zimnem?

Podstawą działań każdego pracodawcy w zakresie zapewnienia bhp swoim pracownikom,  w okresie zimowym są cztery zasadnicze działania:

  • wyposażenie w odzież i obuwie robocze,
  • posiłki profilaktyczne i napoje,
  • pomieszczenia do ogrzewania,
  • zabezpieczenie prac na wysokości.

W czasie trwanie prac zimowych koniecznym jest wyposażenie wykonujących je osób w odpowiednią odzież ochronną i środki ochrony indywidualnej, zgodne z zasadami bhp. Wyposażenie takie posiadać powinno oznaczenie „CE” będące jednym z elementów systemu ogólnego bezpieczeństwa produktów.
    Dla odpowiedniego przydziału niezbędna jest współzależność niezbędnych środków z opracowanym ryzykiem zawodowym oraz sporządzenie tzw. tabel przydziału środków. Dotyczy to zarówno odzieży roboczej jak i środków ochrony indywidualnej. Zasada ta odnosi się do zakresu wyposażenia w środki dla danego stanowiska pracy, jak również reguluje okres ich użytkowania. Zakres wyposażenia, pracodawca konsultować powinien z przedstawicielami pracowników, a w przypadku ich małej liczby bezpośrednio z osobami, których one dotyczą. Najczęściej stosowane są ubrania robocze ocieplane, odpowiednie obuwie, rękawice ochronne i czapki.
    Pracownik, który powinien przestrzegać swoich obowiązków, ma także prawo domagać się zapewnienia mu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Ma również prawo wpływać na działania pracodawcy w celu zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy w firmie.

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.