Ochrona przeciwpożarowa

Zdjęcie pochodzi ze strony freepik.com

Ochrona przeciwpożarowa w zakładach pracy

Zapewnienie należytej ochrony przeciwpożarowej zakładu pracy leży w zakresie obowiązków  jego właściciela, zarządcy lub użytkownika budynku. Pracodawca zapewnić powinien ją w swojej firmie poprzez:

 • przestrzeganie wymagań budowlanych, technologicznych i instalacyjnych podczas projektowania, w trakcie wykonawstwa i eksploatacji obiektów,
 • wyposażenie obiektów w urządzenia przeciwpożarowe z uwzględnieniem ich stanu technicznego oraz umieszczenie sprzętu w miejscu właściwego do niego dostępu,
 • przygotowanie obiektu do kierowania akcją ratowniczą, zapewnienie dostępnych i sprawnych technicznie źródeł i miejsc poboru wody,
 • przestrzeganie związanych z prowadzeniem procesów technologicznych, które spowodować mogą zagrożenie pożarem lub wybuchem wymagań bezpieczeństwa pożarowego,
 • przestrzeganie zasad eksploatacji instalacji technicznych, maszyn oraz urządzeń przeprowadzając okresowych przeglądów i konserwacji,
 • przeprowadzanie dla pracowników szkoleń z przepisów przeciwpożarowych i porządkowych,
 • ustalenie zasad postępowania w przypadkach zagrożenia,
 • powierzenie czynności z zakresu ochrony ppoż. posiadającym odpowiednie kwalifikacje osobom,
 • opracowanie dla budynków zbiorowego zamieszkania oraz obiektów użyteczności publicznej instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,
 • stosowanie certyfikowanego sprzętu do ochrony przeciwpożarowej,
 • zapewnienie przebywającym w obiekcie osobom bezpieczeństwa i odpowiednich warunków ewakuacji oraz przestrzeganie wszelkich wymaganych przepisów.

Dokumentacja przeciwpożarowa w firmie

Przyjmowany do pracy pracownik własnoręcznym podpisem potwierdza w pisemnym oświadczeniu, które włączone jest następnie do jego akt osobowych, przyjęcie do wiadomości oraz zobowiązanie do przestrzegania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w firmie.
Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego to dokument, w którym pracodawca ustalić musi sposób zaznajamiania pracowników z przepisami przeciwpożarowymi.
Ochrona przeciwpożarowa nakłada również obowiązki na pracowników. Wszyscy oni, bez względu na pełnione funkcje i zajmowane stanowiska maja obowiązek zapoznania się z przepisami ochrony przeciwpożarowej. Ponadto jeżeli dla danego obiektu obowiązuje opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, jego użytkownicy zapoznać się muszą z jej treścią.
Do obowiązków wszystkich pracowników w zakresie ochrony przeciwpożarowej należą m.in.:

 • przestrzeganie przepisów przeciw pożarowych,
 • uczestniczenie w szkoleniach bhp i przeciw pożarowych,
 • realizacja poleceń przełożonych, w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa w obiekcie,
 • utrzymanie porządku na stanowisku pracy oraz w jego otoczeniu,
 • prawidłowa eksploatacja instalacji i urządzeń elektroenergetycznych,
 • umiejętność posłużenia się podręcznym sprzętem gaśniczym,
 • nietarasowanie dróg ewakuacyjnych,
 • znajomość zasad postępowania w przypadku pożaru,
 • uczestniczenie w akcji gaśniczej i ratowniczej oraz wykonywanie poleceń kierującego akcją.

Postanowienia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego są obowiązkowe również dla wszystkich firm prowadzących działalność w danym obiekcie, jak również osób czasowo tam przebywających.

Jako podstawę ochrony przeciwpożarowej warto przyjrzeć się naszej ofercie - podręczny sprzęt gaśniczy.

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.