Organizacja pikników i festynów – bezpieczeństwo imprezy

W lecie znacząco wzrasta liczba imprez plenerowych. Ze względu na duże zainteresowanie, tego typu imprezami bierze w nich udział coraz większa liczba uczestników. I tak stają się one imprezami masowymi. Organizatorzy imprez masowych muszą zdawać sobie sprawę z konieczności spełnienia wielu wymogów, w tym zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom wydarzenia.

Impreza – co się za tym kryje

Imprezę plenerową, taką jak: piknik, festyn, czy koncert organizowaną przez organizacje pozarządowe z reguły traktuje się jako masową. W przypadku organizowania imprezy dla znacznej liczby uczestników, przez imprezę masową należy rozumieć imprezę artystyczno-rozrywkową czy imprezę sportową, w tym mecz piłki nożnej. Zgodnie z potocznym rozumieniem tego pojęcia impreza to widowisko, koncert, festyn, zabawa, bal, loteria fantowa, piknik, zawody sportowe itp. organizowane w celach rozrywkowych, promocyjnych lub dochodowych.

Ochrona i zabezpieczenie

Ochrona i zabezpieczenie imprez masowych, a także innych wydarzeń wymagających ochrony stawia przed organizatorami duże wymagania. Wymagania te, wynikają zarówno z przepisów prawnych, jak i szczególnego charakteru eventów, a co za tym idzie – i niestandardowych zagrożeń, jakie mogą wystąpić.

Organizator planujący przeprowadzenie imprezy masowej ma obowiązek zwrócenia się do Państwowej Straży Pożarnej (zgodnie z miejscem) o wydanie opinii:


- określającej niezbędną wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej,
- ewentualne zastrzeżenia do stanu technicznego terenu czy obiektu oraz instalacji i urządzeń w nich zainstalowanych, w szczególności przeciwpożarowych,
- zawierającej informacje o przewidywanych zagrożeniach.

Rola organizatora

Za bezpieczeństwo imprezy masowej odpowiedzialność ponosi organizator, którego obowiązkiem jest organizacja odpowiedniej ilość ochroniarzy przy wsparciu policji, straży miejskiej, straży pożarnej oraz pogotowia.
Bezpieczeństwo, tego typu imprez opiera się na spełnieniu przez organizatora imprezy warunków, które dotyczą:

  • bezpieczeństwa obecnych na imprezie osób w trakcie jej trwania,
  • ochrony porządku publicznego,
  • zabezpieczenia pod względem medycznym,
  • zabezpieczenia stanu technicznego obiektów budowlanych
  • zabezpieczenie instalacji i urządzeń technicznych, w tym przeciwpożarowych i sanitarnych.

Teren umożliwiający przeprowadzenie imprezy masowej musi być wydzielony i odpowiednio oznakowany. Obowiązkiem organizatora imprezy na otwartej przestrzeni jest zabezpieczenie warunków higieniczno-sanitarnych, odpowiadających wymaganiom prawnym oraz mających infrastrukturę, która zapewni bezpieczne przeprowadzenie imprezy.

W przypadku imprez masowych miejsca niebezpieczne dla uczestników, bądź miejsca nie będące do ich dyspozycji oznaczone powinny być taśmą ostrzegawczą. Takie działanie szczególnie ważne jest podczas imprez odbywających się na otwartej przestrzeni, gdzie ze względu na ukształtowanie terenu oraz otoczenie zwiększa się zagrożenie.

Odpowiedzialność służb zabezpieczających imprezę oraz uczestników

Służby zabezpieczające imprezę realizują ogół skoordynowanych przedsięwzięć, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa oraz porządku publicznego podczas imprezy masowej. Jedną z kompetencji służb, mającą wymiar prewencyjny, jest odmowa wstępu na imprezę masową.

Obowiązki i odpowiedzialność za bezpieczeństwo nie leżą jedynie po stronie organizatora i służb powołanych do zabezpieczenia imprezy. Uczestnicy, także zobowiązani są do zachowywania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu pozostałych uczestników oraz przestrzegania regulaminu imprezy.

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Dzięki należytemu przygotowaniu wszystkich szczegółów przez organizatora, służby porządkowe i informacyjne, jak i uczestników imprezy, możliwe jest zapewnienie optymalnego poziomu bezpieczeństwa wszystkim. Bezpieczeństwo imprezy masowej to spełnienie przez organizatora imprezy wymogów w zakresie bezpieczeństwa osób obecnych na imprezie. W szczególności jest to zapewnienie: ochrony porządku publicznego, zabezpieczenie medyczne oraz zabezpieczenia stanu technicznego obiektów budowlanych wraz ze służącymi tym obiektom instalacjami i urządzeniami technicznymi.

Zapraszamy na  www.bezpieczenstwo-bhp.pl

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.