Organizacja stanowisk pracy biurowej

Co wpływa na ergonomię pracy w biurze?

Organizując pracę biurową należy wziąć pod uwagę zagrożenia wynikające z pracy siedzącej.

Z punktu widzenia ergonomii dla urządzenia stanowisk pracy biurowej istotne znaczenie mają:

  1. czynniki kształtujące stanowisko pracy: powierzchnia i przestrzeń robocza, poziom usytuowania i kształt płaszczyzny pracy, pozycja przy pracy i siedzisko, pole widzenia, usytuowanie środków i przedmiotów pracy;

  2. czynniki kształtujące środowisko pracy: mikroklimat wnętrza, oświetlenie pomieszczeń i stanowisk pracy, hałas.
Organizacja stanowiska roboczego stanowi ważną część składową procesu pracy biurowej. Bardzo ważne jest staranie, aby:

   - stanowisko pracy zapewniało wygodny, jak również bezpieczny dostęp użytkującym je pracownikom,
   - ustalone były stałe miejsca na urządzenia biurowe i materiały,
   - urządzania i materiały umieszczone były w funkcjonalnym polu pracownika,
   - ułożenie przedmiotu powinno pozwalać na szybkie i łatwe jego uchwycenie,
   - stosowane wyposażenie ułatwiało pracę, a zwłaszcza odciążało kończyny górne i dolne oraz cały układ szkieletowo-mięśniowy pracownika.

Prace biurowe klasyfikowane mogą być ze względu na:
  ▪ wielkość wysiłku mięśniowego dynamicznego, który związany jest z kurczeniem i rozkurczaniem się mięśni szkieletowych przy przemieszczaniu się ciała lub jego mięśni w przestrzeni,
  ▪ wielkość wysiłku mięśniowego statycznego, który związany jest z długotrwałym napięciem niektórych mięśni szkieletowych,
  ▪ stopień zaangażowania procesów poznawczych, który określa kompleksowość mechanizmów przetwarzania informacji zachodzących w mózgu podczas wykonywania pracy.

Klasyfikacja prac biurowych

Przy szacowaniu obciążenia pracownika biurowego pracą pod uwagę należy brać:

1. Wydatek energetyczny


Poniższa tabela przedstawia klasyfikację rodzajów pracy wg całkowitego dobowego wydatku energetycznego przy 8-godz. dniu pracy.

Ciężkość pracy

Wydatek energetyczny kcal/dobę

Lekka

2300 – 2800

Umiarkowana

2800 - 3300

Średnia

3300 - 3800

Ciężka

3800 - 4300

Bardzo ciężka

Powyżej 43002. Obciążenie statyczne

Oceny obciążenia statycznego dokonywać powinno się na podstawie pozycji ciała przy wykonywaniu danej czynności. Dokonując jej brać należy pod uwagę pozycję najbardziej obciążającą statycznie. Warunkiem jest jednak czas wykonywania czynności w tej pozycji, który wynosi w sumie nie mniej niż 3 godziny na zmianę roboczą.

Ocena obciążenia statycznego przy typowych dla pracy biurowej pozycji ciała.

Stopień obciążenia a pozycja ciała:

  • Mały

- siedząca niewymuszona
- stojąca niewymuszona, z możliwością co pewien czas zmiany pozycji na siedzącą
- siedząca lub stojąca na przemian z chodzeniem

  • średni

- siedząca wymuszona, niepochylona lub nieznacznie pochylona
- stojąca wymuszona, niepochylona z możliwością co pewien czas zmiany pozycji na siedzącą

  • duży

- stojąca wymuszona, niepochylona bez możliwości co pewien czas zmiany pozycji na siedzącą

3. Monotypowość ruchów


Dyskomfort pracy wynikający z monotonności ruchów bierze się pod uwagę, gdy podczas pracy występują powtarzające się czynności robocze, wykorzystujące za każdym razem te same grupy mięśniowe.

Stanowisko pracy biurowej rozplanowane i urządzone zgodnie z zasadami ergonomii zwiększa wydajność pracy, zmniejsza jej uciążliwość i ogranicza ewentualne występowanie niektórych schorzeń.

Do prawidłowego zaplanowania stanowiska tego typu należy się odnosić do podstawowych zasad BHP w pracy biurowej.

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.