Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych

Dla osób niepełnosprawnych powstają specjalne fundacje i organizacje oferujące pomoc, która jest im tak bardzo potrzebna. Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych to jedna z najbardziej rozpoznawalnych instytucji. Główną misją Funduszu jest zapewnienie wsparcia dla osób niepełnosprawnych, aby mogły czerpać pełne korzyści z życia społecznego oraz zawodowego. Uczestnictwo i normalne życie sprawia, że osoby niepełnosprawne są w lepszej sytuacji materialnej, nawiązują dobre relacje z ludźmi, co ma korzystny wpływ na ich psychikę i jakość życia. Rola Fundacji jest nieograniczona. Przekonajmy się, jaką misję niesie organizacja, a także jakie projekty znajdują się aktualnie w ofercie. 

Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych, czyli niezbędne wsparcie dla osób niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych to jedna z najbardziej znanych instytucji wspierających osoby niepełnosprawne. Bardzo charakterystyczne logo Fundacji jest znane już od wielu lat, a organizacja niesie wieloetapową pomoc i wspiera zarówno życie społeczne, jak i zawodowe osób niepełnosprawnych. Wspomniane logo przedstawia kwiat, który jest nieco zniszczony, widać, że nie jest w pełni sił. Jednak zastosowano podporę, dzięki której kwiat rozkwita i prezentuje się doskonale. Kwiat to symbol osoby niepełnosprawnej, a podpora to pomoc, jaką zapewnia Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych – jaka jest misja Funduszu?

Fundacja powstała dla osób niepełnosprawnych. Celem organizacji jest zapewnienie wsparcia na każdym etapie życia – zarówno prywatnego, jak i zawodowego. Wsparcie dotyczy relacji z innymi ludźmi, a także funkcjonowania w społeczeństwie, pomoc jest dedykowana również dla rodzin, w których jeden albo więcej członków zmaga się z niepełnosprawnością. 

Cel, jaki przyświeca organizacji to przede wszystkim zapewnienie równych szans i poszanowanie praw osób zmagających się z niepełnosprawnością. Dzięki pracy specjalistów, inspektorów i ochotników znikają bariery, które wcześniej utrudniały albo uniemożliwiały osobom niepełnosprawnym normalne funkcjonowanie. 

Bariery są usuwane z życia codziennego (mogą dotyczyć warunków mieszkalnych czy środków komunikacji), edukacji, pracy czy pełnienia ról społecznych. Wsparcie jest wielopoziomowe, odbywa się na bardzo wielu płaszczyznach, a efekty są zauważane w bardzo krótkim czasie. 

Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych działa na wielu obszarach:

 • wsparcie dla osób niepełnosprawnych – Fundacja zapewnia ogromną pomoc dla osób niepełnosprawnych, które są albo pragną być aktywne zawodowo. Wsparcie pozwala na zachowanie miejsc pracy. Fundacja odpowiada za przekazywanie dopłat do pensji zatrudnianych osób. Wsparcie jest oferowane dla przedsiębiorców oraz rolników w celu opłacenia składek ZUS. Organizacja finansuje uczestnictwo osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej. Koszty zatrudnienia w zakładach aktywności zawodowej również zostają zwiększone. Bardzo ważna jest partnerska współpraca z samorządami, które wykazują ogromne wsparcie dla wszystkich osób zmagających się z niepełnosprawnością. Działania podejmowane przez Fundację pozwalają dotrzeć do tych, którzy do tej pory nie mieli żadnej pomocy albo była ona niewystarczająca, 
 • unikalne projekty – wsparcie jest dedykowane dla wielu osób w różnej sytuacji. Fundacja ceni kreatywne podejście i wsparcie osób z zewnątrz, dlatego każdego roku ogłasza się konkursy na pomysły wsparcia dla osób niepełnosprawnych, a także pomysły na rozwiązanie problemów, z którymi się mierzą. Wybór laureatów konkursów nie jest przypadkowy – Fundusz rozpoczyna współpracę tylko z najlepszymi.

Budżet, jakim dysponuje Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych, tworzą wpłaty otrzymywane od pracodawców, a także dotacje z budżetu państwa. Każda wydana złotówka jest dobrze przemyślana, nikt nie podejmuje decyzji pod wpływem chwili czy innych, nieprzemyślanych działań. Sposób wydawania pieniędzy jest bardzo istotny, gdyż celem Fundacji jest wspieranie, jak największej liczby osób potrzebujących. 

Skuteczne, efektywne działanie to niewątpliwe korzyści. Funkcjonowanie i praca organizacji publicznej jest dokładnie przemyślana, nic nie dzieje się bez przyczyny. Bardzo istotna jest sprawiedliwa i dokładna obsługa każdego wniosku, który dociera w progi Fundacji. Doskonale działa też internetowy System Obsługi Wsparcia. Wszystko wskazuje na to, że w niedługiej przyszłości ruszy platforma iPFRON+, dzięki której będzie możliwe zgłaszanie potrzebnej pomocy i szybsze udzielanie wsparcia. 

Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych – jakie można uzyskać dofinansowanie w 2023 roku?

Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych, określany również skrótem PFRON wspiera osoby niepełnosprawne na wielu poziomach. Pomoc polega na nabyciu sprzętu oraz urządzeń, a także usług, które są niezbędne w życiu osób niepełnosprawnych. Dofinansowanie zapewniane przez Fundację zmienia się, dlatego warto dowiedzieć się, z czego można skorzystać w 2023 roku. Wśród dostępnych propozycji wymienia się między innymi wsparcie w usuwaniu barier technicznych, a także architektonicznych. Pieniądze z PFRON używają urzędy MOPS, MOPR oraz PCPR. Środki pozwalają na opłacenie zakupu widny schodowej w miejscu zamieszkania, krzesła schodowego, a także platformy czy schodołazu – każdy z wymienionych sprzętów zdecydowanie ułatwia funkcjonowanie osoby zmagającej się z niepełnosprawnością. 

Uzyskane środki mogą posłużyć na nabycie laptopa, prawa jazdy, protezy, są także dedykowane na edukację czy rehabilitację. To oczywiście niecała oferta wsparcia, gdyż pomoc jest  dostosowana do rodzaju orzeczenia o niepełnosprawności. 

Kwalifikacja form niepełnosprawności przedstawia się następująco:

 • stopień lekki (III), 
 • stopień umiarkowany (II), 
 • stopień znaczny (grupa I), 
 • orzeczenie o niepełnosprawności dla osób do 16 roku życia. 

Dostępne dofinansowania, czyli z czego mogą korzystać osoby niepełnosprawne?

W 2023 roku można skorzystać z następującego wsparcia dla osób niepełnosprawnych:

 • pomoc poszkodowanym w wyniku żywiołu (choroby zakaźne) - dofinansowanie jest dedykowane na każdej z wymienionych powyżej grup osób niepełnosprawnych. Wsparcie jest przyznawane w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych uwarunkowanych chorobami zakaźnymi. Pojawienie się choroby zakaźnej sprawia, że osoby niepełnosprawne nie mogą dłużej uczęszczać do ośrodków rehabilitacyjnych. Pomoc finansowa przekazywana przez PFRON pozwala na opłacenie opieki w domu (Fundacja finansuje koszty rehabilitacji). Z dofinansowania można skorzystać w przypadku zagrożenia epidemicznego, a także stanu epidemii (ostatni raz wykorzystywane w trakcie pandemii Covid), 
 • oprzyrządowanie samochodu – jest dedykowane osobom, u których potwierdzono dysfunkcję narządu ruchu, czyli zaliczają się do grupy I oraz II, a także mogą to być osoby do 16 roku życia. Fundacja przekazuje środki na zakup sprzętu oraz urządzeń (finansowany jest również montaż), co pozwoli osobie niepełnosprawnej prowadzić samochód albo zdecydowanie ułatwi przewożenie osoby zmagającej się z niepełnosprawnością, 
 • oprzyrządowanie samochodu – dedykowane dla osób z dysfunkcją narządu słuchu – wsparcie skierowane dla grupy II oraz I. Sytuacja jest analogiczna do podanych powyżej informacji. Wsparcie finansowe pozwala na zakup oraz montaż oprzyrządowania dopasowanego do występującej niepełnosprawności. Dofinansowanie pokrywa wyposażenie, technologię, sprzęty oraz urządzenia, wliczając w to przedmioty mobilne, komunikatory, tablety wzbogacone w odpowiednie oprogramowanie, sygnalizatory czy aplikacje. Ten rodzaj dofinansowania wyklucza zakup aparatów słuchowych, 
 • prawo jazdy – wsparcie jest dedykowane dla osób zaliczanych do grupy II oraz I – pomoc finansowa pozwoli opłacić koszty kursu, egzaminów, a także dodatkowe opłaty, które trzeba ponieść, aby otrzymać prawo jazdy, jedynym wyjątkiem są koszty ponoszone na uzyskanie zaświadczeń lekarskich, 
 • sprzęt elektroniczny – dedykowany dla grupy kategorii II, I oraz osób, które nie ukończyły 16 lat – środki pozwolą sfinansować zakup komputera stacjonarnego albo laptopa dla osoby zmagającej się z niepełnosprawną, a także urządzeń, które z nimi współpracują czy oprogramowania, dzięki któremu skutki uboczne niepełnosprawności nie będą tak bardzo odczuwane (wliczając w to urządzenia brajlowskie), 
 • sprzęt elektroniczny – szkolenia – dedykowane dla grupy II oraz I, a także osób do 16 roku życia – dofinansowanie służy do opłacenia szkoleń niezbędnych do nauki korzystania ze sprzętu elektronicznego, a także oprogramowania, które zakupiono, dzięki programowi „Aktywny samorząd”, 
 • sprzęt elektroniczny – serwis – wsparcie przeznaczone dla grupy I oraz osób, które nie ukończyły 16 roku życia – wsparcie pozwala sfinansować koszty ponoszone na utrzymanie sprzętów elektronicznych w dobrym stanie technicznym, dzięki czemu osoby niepełnosprawne nie będą miały problemów z korzystaniem z nich, 
 • wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym – środki są dedykowane dla osób z grupy I oraz do 16 roku życia – otrzymane środki mogą zostać wykorzystane na zakup wózka inwalidzkiego, a także wyposażenia podstawowego oraz dodatkowego. Wsparcie finansowe może być użyte dla wózków wzbogaconych w napęd elektryczny oraz akumulatory, model jest dedykowany zarówno do używania w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz, 
 • wózek inwalidzki albo skuter – serwis – dedykowane dla grupy I oraz osób, które nie ukończyły 16 lat – wsparcie finansowe jest dedykowane na nabycie części zamiennych, akumulatorów, wyposażenia, opłacenie naprawy, remontu, przeglądu technicznego, konserwacji, a także renowacji, 
 • proteza kończyny – dofinansowanie dla II oraz I grupy – środki pozwalają na opłacenie protezy górnej oraz protezy dolnej. Należy podkreślić, że oferowany sprzęt spełnia wszystkie wymogi i jest bardzo dobrej jakości, 
 • proteza kończyny – serwis – ze wsparcia korzysta grupa III, II oraz I – pomoc polega na opłaceniu serwisu protezy ręki albo nogi i zastosowanie nowoczesnych rozwiązań, 
 • skuter inwalidzki o napędzie elektrycznym albo oprzyrządowanie elektryczne do wózka ręcznego – dedykowane dla grupy  oraz osób niepełnosprawnych zaliczanych do grupy osób z kategorii I oraz osób, które nie ukończyły 16 roku życia – środki służą do pokrycia zakupu skutera cztero- albo trzykołowego, który spełnia funkcję wózka inwalidzkiego, 
 • opieka dla osoby zależnej – dotyczy grupy II oraz I – Fundacja pokrywa koszty ponoszone przez rodziców na opłacenie żłobka, przedszkola albo innej formy opieki. Wsparcie pozwala rodzicom na zachowanie aktywności zawodowej, a przez to poprawę sytuacji finansowej w domostwie, 
 • edukacja – wsparcie jest dedykowane dla grupy III, II i I – środki pomagają uzyskać wyższe wykształcenie albo służą do wykonania przewodu doktorskiego, 
 • turnusy rehabilitacyjne – środki mogą uzyskać osoby z grupy III, II, I oraz niepełnosprawni do 16 roku życia – głównym celem turnusów jest nawiązanie więzi osób niepełnosprawnych z otoczeniem, praca nad samodzielnością i wsparcie rozwoju osobistego, 
 • sprzęt rehabilitacyjny – pomoc dedykowana dla grupy III, II oraz I i osób do 16 roku życia – Fundacja pokrywa koszty związane z nabyciem sprzętu rehabilitacyjnego, do których zalicza się przyrządy oraz urządzenia wymagane przez lekarza, niepodlegające ubezpieczeniu NFZ – sprzęt podwyższa komfort życia w miejscu zamieszkania, 
 • przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dedykowane dla wszystkich grup – środki zdecydowanie upraszczają samodzielne funkcjonowanie niepełnosprawnych. Fundacja kupuje protezy, kule, wózki inwalidzkie, aparaty słuchowe, cewniki i inne przydatne środki.

Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych – kilka słów podsumowania

Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych to fundacja, której podstawową misją jest wspieranie osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin. Pomoc dotyczy zarówno sfery życia osobistego, jak i zawodowego. Organizacja pracuje nad usunięciem barier architektonicznych i komunikacyjnych, a także barier technicznych, osoby głuchonieme mogą skorzystać ze wsparcia tłumacza migowego. Dzięki Fundacji można stawiać pierwsze kroki w biznesie, dostępne są również wkłady pieniężne ułatwiające rozpoczęcie własnej działalności. Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych pomoże również przy spłacaniu kredytu i wesprze na wielu innych podłożach. Wystarczy tylko nawiązać kontakt, a następnie korzystać z wielopoziomowego wsparcia.