Podstawowe zasady BHP w biurze

Biuro, jako miejsce pracy stałej

Z pozoru wydawać mogłoby się, że praca w biurze jest jedną z najbezpieczniejszych miejsc pracy. Z pozoru wydawać mogłoby się, że praca w biurze jest jedną z najbezpieczniejszych miejsc pracy. Musi ono spełniać jednak odpowiednie wymagania, które określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki

Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z 26 września 1997 r. W § 2 pkt 3 rozporządzenia, zawarta jest definicja pojęć używanych w tych przepisach, i tak pomieszczeniem pracy nazywa się pomieszczenie przeznaczone na pobyt pracowników, w którym wykonywana jest praca. Pkt 4 mówi, iż biuro spełnia pomieszczenia pracy stałej, czyli miejsca takiego, w którym łączny czas przebywania tego samego pracownika przekracza 4 godziny na dobę. Natomiast § 1 dotyczący konieczności dostosowania pomieszczeń biurowych do stawianych im  wymogów BHP.

BHP w biurze - pomieszczenia biurowe

Podstawą jest porządek i czystość w miejscu pracy. Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy dokładnie określają wymogi stawiane pracodawcy, w przypadku zatrudnienia pracowników biurowych. Obowiązkiem pracodawcy jest zadbanie o to, by pomieszczenia biurowe były odpowiednio oświetlone – światłem naturalnym i sztucznym. W tym miejscu zwrócić należy uwagę na usytuowanie pomieszczenia, określone w § 18 powyższego rozporządzenia.

Przepisy BHP w biurze określają, że pokój zajmowany przez pracowników posiadać powinien odpowiednią temperaturę i cyrkulację powietrza, zabezpieczenie przed wilgocią oraz niekorzystnymi warunkami cieplnymi, nasłonecznieniem, drganiami albo innymi czynnikami, które stanowiłby warunki szkodliwe i uciążliwe dla zdrowia.

Rozporządzenie, o którym mowa ściśle określa w § 19 i 20 wytyczne dotyczące powierzchnię i wysokość pomieszczeń, które zapewnić mają wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem rodzaju wykonywanej pracy, stosowanych technologii oraz czasu przebywania pracowników w tych pomieszczeniach.

BHP w biurze - oświetlenie

Pomieszczenia biurowe, w których żadna technologia nie wymaga ograniczenia do światła słonecznego, zapewnione powinny mieć oświetlenie dzienne. Każde ze stanowisk pracy, powinno mieć dostęp do światła sprzyjający dokładnemu wykonywaniu danych prac, zgodny z Polską Normą.

Wszystkie otwory okienne wykonane powinny być tak, aby zapobiegać skraplaniu się na nich pary wodnej. Pracodawca musi również zadbać o ich czystość oraz o to, by przepuszczały odpowiednią ilość światła. Nie może być ono jednak zbyt intensywne. W tym celu okna wyposażone powinny być w rolety, wertikale czy żaluzje. Istotną rolę odgrywa także dostęp do okien, do ich swobodnego otwierania i zamykania oraz bezpiecznego umycia.

Bez względu na to, jak dobrze oświetlone jest pomieszczenie w sposób naturalny, konieczne jest zamontowanie światła elektrycznego (zgodne z Polską Normą). Wszystkie instalacje oświetleniowe stworzone muszą być tak, aby w razie awarii nie narażały pracowników na wypadek.

BHP w biurze - ogrzewanie i wentylacja

Pracownicy zatrudnieni w pomieszczeniach biurowych zapewnioną muszą mieć temperaturę co najmniej 18oC. Przepisy BHP w biurze nie wskazują, jaka powinna być maksymalna temperatura. Konieczne jest jednak zabezpieczenie biura przed niekontrolowaną emisją ciepła w drodze promieniowania, przewodzenia lub konwekcji. Pokój chroniony powinien być także przed napływem chłodnego powietrza z zewnątrz.

W pomieszczeniu biurowym wymagane jest zapewnienie wymiany powietrza, dostosowane do potrzeb wynikających z funkcji pokoju, bilansu ciepła i wilgotności, jak również z ewentualnych zanieczyszczeń stałych lub gazowych.

W biurze zamontować można klimatyzację lub wentylację mechaniczną w celu doprowadzania powietrza. Zadaniem pracodawcy, w przypadku montażu takich urządzeń jest dbałość o ich odpowiednią konserwację oraz o zastosowanie środków ograniczających natężenie i rozprzestrzenianie się hałasu i drgań mogących wywoływać pracujące urządzenia.

Jak widać, w pomieszczeniach biurowych nie zachodzi bezpośrednie zagrożenie zdrowia lub życia. Nie zwalnia to jednak do stosowania przepisów BHP w tym miejscu. Pracodawca, który planuje zatrudnienie do pracy biurowej, powinien szczegółowo zapoznać się z powyższymi przepisami.

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.