Pomieszczenia higieniczno-sanitarne – wymagania BHP

Każdy pracodawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Powinnością pracodawcy jest między innymi zapewnienie należytych warunków pracy oraz pomieszczeń Higieniczno-sanitarnych. Pomieszczenia te spełniać powinny szereg, w tym  wymagań dotyczących rodzaju i wielkości, które określa rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a przede wszystkim załącznik nr 3 „Wymagania dla pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych”.

W świetle w/w rozporządzenia za pomieszczenia higieniczno-sanitarne uważa się: szatnie, ustępy, umywalnie, pomieszczenia z natryskami, pomieszczenia higieny osobistej kobiet, jadalnie z wyjątkiem stołówek, pomieszczenia do prania, odkażania, suszenia, odpylania odzieży roboczej lub ochronnej,  pomieszczenia do ogrzewania się pracowników.

Zgodnie z przepisami pracodawca zobowiązany jest do zapewnia pracownikom wyżej wymienionych pomieszczeń, jak również urządzeń higieniczno-sanitarnych, których to rodzaj, ilość i wielkość dostosowane mają być do liczby zatrudnionych pracowników, wykorzystywanych przy pracy technologii, a także rodzajów pracy i warunków, w jakich praca jest wykonywana.

Usytuowanie pomieszczenia higieniczno-sanitarnego

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne, o których mowa usytuowane powinny być w budynku, w którym odbywa się praca bądź w budynku połączonym z nim odpowiednio przystosowanym przejściem. W sytuacji, kiedy wykorzystywane będzie przejście powinno być ono ogrzewane , gdy  przechodzenie następuje z pomieszczeń ogrzewanych. Wymagania te nie mają jednak zastosowania do ustępów zaopatrzonych w szczelne zbiorniki nieczystości, a także w przypadku pomieszczeń do ogrzewania się pracowników, którzy swą pracę wykonują na otwartej przestrzeni.

Pomieszczenia BHP – potrzeby i wymogi BHP

Rozporządzenie dotyczące ogólnych przepisów BHP szczegółowo określa rodzaj i wielkość pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w firmie, jak również przedstawia wymagania, które powinny spełniać, to jest:

  • wszystkie pomieszczenia higieniczno-sanitarne dostosować trzeba do liczby zatrudnionych pracowników, wykorzystywanych technologii, a także do rodzaju prac oraz warunków pracy;
  • pomieszczenia utrzymywane powinny być w stanie, zapewniającym bezpieczne i higieniczne korzystanie z nich, zasada ta odnosi się także do urządzeń znajdujących się w pomieszczeniach,
  • lokalizacja pomieszczeń, o których mowa wykluczyć powinna konieczność przemieszczania się przez pomieszczenia, gdzie stosowane są substancje trujące lub materiały zakaźne oraz miejsca, w których wykonywane są prace szczególnie brudzące, wyjątek stanowią jedynie pracownicy wykonujący pracę z tymi czynnikami;
  • pomieszczenia higieniczno-sanitarne powinny być ogrzewane, oświetlone i wentylowane zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi i Polskimi Normami;
  • wysokość pomieszczeń nie powinna być w świetle prawa mniejsza niż 2,5 m (wyjątek stanowią jednak łaźnie ogólnodostępne, których wysokość powinna wynosić co najmniej 3,0 m). Przepisy dotyczące pomieszczeń BHP dopuszczają zmniejszenie wysokości pomieszczeń do 2,2 m w stosunku do suteren, piwnic lub poddaszy, wyłączając dostępne ustępy i łaźnie.

Warto pamiętać także o odpowiednim wyposażeniu pomieszczeń sanitarnych - o środkach higieny osobistej pisaliśmy w jednym z poprzednich artykułów.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszego sklepu na  bezpieczenstwo-bhp.pl

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.