Posiłki profilaktyczne i napoje w okresie zimowym

Posiłki i napoje w okresie zimowym

Pracodawca jest zobowiązany zapewnić nieodpłatnie pracownikom zatrudnionych w warunkach szczególnie uciążliwych, odpowiednie posiłki i napoje. Z uwagi na uciążliwość pracy i warunki mikroklimatyczne niezbędne jest uzupełnienie rezerw energetycznych pracownika. Indeks prac obligujących do ich zapewnienia znajdujący się w przepisie § 3 rozporządzenia i wskazuje m.in. prace związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn i powyżej 1000 kcal (4187 kJ) u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym.

Okres zimowy nie jest niezależną okolicznością, gdzie przy wykonywaniu pracy na otwartej przestrzeni pracodawca zobligowany jest do wydawania posiłków profilaktycznych. Taki obowiązek powstaje w chwili, gdy praca w wymienionych warunkach powoduje adekwatne co do wielkości wydatkowanie energii przez organizm zatrudnionego. Oszacowania wydatku energetycznego pracodawca dokonać może samodzielnie, bądź może zlecić jego wykonanie stacji sanitarno-epidemiologicznej.

Posiłki profilaktyczne - kiedy się należą?

Stanowiska pracy, na których należą się posiłki profilaktyczne pracodawca ustala w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi, zaś gdy nie działa taka organizacja u danego pracodawcy – po uzyskaniu opinii przedstawicieli pracowników (§ 5 rozporządzenia).

Nieodpłatne posiłki powinny mieć formę jednego dania gorącego, jednak gdy pracodawca nie ma możliwości wydawania posiłków ze względu na rodzaj wykonywanej przez pracownika pracy lub ze względów organizacyjnych, może zapewnić w czasie pracy korzystanie z punktów gastronomicznych albo przygotowanie posiłków we własnym zakresie z otrzymanych od pracodawcy produktów.

W trakcie wykonywania pracy na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniżej 10oC pracodawca zapewnia pracownikom odpowiednie napoje. Zatem w porze zimowej pracodawca powinien zapewnić napoje gorące. Powinny być one dostępne w ciągu całej zmiany roboczej, a ich ilość w pełni zaspokajać potrzeby pracowników.

Analogicznie, tak jak w przypadku posiłków, stanowiska pracy, na których przysługują napoje oraz szczegółowe zasady ich wydawania ustala pracodawca w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi, a w razie ich braku, po uzyskaniu opinii przedstawicieli pracowników.

Pracownikowi nie przysługuje ekwiwalent pieniężny za posiłki i napoje.

Okres zimowy dla celów wydawania posiłków profilaktycznych trwa od 1 listopada danego roku do 31 marca kolejnego roku.

Informacje na temat zasad BHP podczas pracy budowlanej zimą mogą Państwo znaleźć na naszym blogu.

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.