Praca na drodze – bezpieczeństwo pracowników

Roboty prowadzone w pasie drogowym, jak również w jego bezpośrednim sąsiedztwie należą do grupy prac szczególnie niebezpiecznych i generuje zwiększoną liczbę wypadków. Związane jest to z zagrożeniem dla osób wykonujących pracę, a także dla postronnych uczestników ruchu. Ich powodem, często bywa nieprzestrzeganie zasad BHP. Bezpieczeństwo w trakcie prowadzenia robót drogowych, zapewnią między innymi właściwe zabezpieczenia i czytelne oznakowanie prac prowadzonych w pasie drogowym. W przypadku pracowników będzie to także odpowiednia odzież ochronna.

Przestrzeganie zasad budowlanych

Przy budowie lub remoncie dróg, należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy realizacji robót budowlanych, wynikających z odpowiednich regulacji prawnych. Jak wszystkie inne prace budowlane, również roboty drogowe spełniać muszą restrykcyjne wymagania techniczne. Przepisy określają w szczególności warunki i wymogi dotyczące zagospodarowania terenu budowy, organizacji pracy osób zatrudnionych do wykonywania robót, koordynacji robót i stanowisk pracy, użytkowania instalacji i urządzeń elektroenergetycznych oraz maszyn i urządzeń wykorzystywanych na terenie budowy, wykonywania robót ziemnych i robót na wysokościach, jak również zasady montażu i użytkowania rusztowań i żurawi budowlanych.

Podział wykonywanych robót drogowych

Ze względu na rodzaj wykonywanych robót drogowych możemy podzielić je na:

 • budowę nowych dróg,
 • remont i modernizację dróg całkowicie wyłączonych z ruchu,
 • remont i modernizację dróg z wyłączonym jednym pasem ruchu,
 • remont cząstkowy dróg z częściowym wyłączeniem pasa ruchu, na którym te roboty się odbywają.

Niezależnie od kategorii wykonywanych robót, przede wszystkim liczy się bezpieczeństwo znajdujących się na drodze wykonawców, jak i mogących znaleźć się na niej osób postronnych.

Strefy robót drogowych należą do takich sytuacji drogowych, które dla większości kierowców są nieoczekiwane. Brak konsekwencji w oznakowaniu stref robót drogowych, a zdarza się, że ich niewłaściwe oznakowanie doprowadzić może do dezorientacji, popełnienia błędu, a co za tym idzie
do wypadku.

Częstą praktyką jest prowadzenie robót w pasie drogowym przy nieprzerwanym ruchu drogowym, który w tym szczególnym miejscu zaburzony jest przez dodatkowe utrudnienia i niedogodności dla obu stron.

Ochrona pracowników i użytkowników dróg

W strefach robót drogowych konieczna jest ochrona przed licznymi zagrożeniami takimi jak:

 • różnego rodzaju kolizje z udziałem uczestników ruchu, robotników drogowych oraz pojazdów robót drogowych,
 • przeszkody występujące w obszarze robót np. maszyny konstrukcyjne, pojazdy budowlane czy składowane materiały,
 • zdjęta nawierzchnia, czy też wykopy w celu wymiany kabli,
 • pojazdy unieruchomione zajmujące pas drogowy w wyniku awarii.

Ochronę osób zapewnić można przez następujące działania:

 • ochronne wyposażenie drogowe,
 • zapewnienie i odpowiednie utrzymanie obszarów do prowadzenia działań ratunkowych,
 • odpowiednie zaprojektowanie obszarów wjazdu i wyjazdu, tam gdzie to możliwe z wykorzystaniem specjalnych zjazdów i miejsc parkingowych,
 • przyrzeczenie bezpiecznej przestrzeni dla ruchu pieszego,
 • właściwe przechowywanie pojazdów roboczych, materiałów budowlanych oraz innych pozostałości,
 • bezpieczna obsługa pojazdów robót drogowych oraz bezpieczne ich wyposażenie,
 • niedopuszczenie do zasłonięcia widoczności,
 • odzież ochronną dla robotników drogowych.

Odzież ochronna i odblaskowa

Zwiększenie bezpieczeństwa robotników drogowych zależy od wielu czynników, jednym z nich jest wyposażenie ich w odpowiednią odblaskową odzież ostrzegawczą. Odzież taka przeznaczona jest dla osób pracujących na budowie, w tym podczas prac drogowych, dla kierowców, ratowników i strażaków.

Stosowana jest tam, gdzie istnieje prawdopodobieństwo potrącenia pracownika przez ruchome pojazdy. Ochronna odzież odblaskowa umożliwia zachowanie najwyższego poziomu bezpieczeństwa w warunkach ograniczonej widoczności. Zastosowanie taśm odblaskowych i fluorescencyjnych kolorów odzież taka zapewni ochronę i komfort użytkowania.

Na stronie https://bezpieczenstwo-bhp.pl znaleźć można szeroką ofertę odblaskowej odzieży ostrzegawczej.

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.