Praca w kontakcie z substancjami chemicznymi

Substancje chemiczne w środowisku pracy

Na każdym kroku, również w pracy zawodowej mamy do czynienia z chemią. Wiele czynników chemicznych ma szkodliwe oddziaływanie na człowieka. Z tego względu występowanie w miejscu pracy czynników chemicznych obwarowane jest licznymi wymaganiami bezpieczeństwa.

Praca z udziałem czynnika chemicznego to działanie, gdzie stosuje się bądź zamierza stosować czynnik chemiczny, w różnego rodzaju procesach, razem z wytwarzaniem tego czynnika, jakimikolwiek manipulacjami, przechowywaniem, transportem, jak również usuwaniem w postaci odpadów i procesami przeróbki odpadów. To również każda działalność, wynikająca z takiej pracy.
Pracownik wykonujący pracę w obszarze, gdzie doszło do awarii lub wypadku narażony jest na działanie substancji szkodliwych, a co za tym idzie naraża swe zdrowie, a nawet życie. Toteż obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie odpowiednich do zagrożenia środków ochrony  indywidualnej dostępnych na bezpieczenstwo-bhp.pl, takich jak odzież ochronna i sprzęt chroniący drogi oddechowe. Środkami ochrony indywidualnej są wszystkie urządzenia, których rola polega na indywidualnej ochronie pracownika przed występującymi na stanowisku pracy czynnikami niebezpiecznymi. Środki ochrony indywidualnej nie są jednak jedyny niezbędnym zabezpieczeniem. To również inny wymagany sprzęt i wyposażenie ochronne. Wszystkie te zabezpieczenia powinny być używane zawsze do momentu usunięcia zagrożenia. W tego typu obszarach zabronione jest przebywanie osobom nie wyposażonym w odpowiednie środki ochrony indywidualnej oraz niezbędny sprzęt.

Ochrona dróg oddechowych

Sanitarny nadzór nad warunkami środowiska pracy, jak również ocena narażenia zawodowego na substancje chemiczne oraz pyły przemysłowe są jednym z najważniejszych działań na rzecz ochrony zdrowia pracowników. Istotną rolę odgrywa znajomość stężeń substancji szkodliwych dla zdrowia. Zarówno tych w powietrzu, jak i wielkości wchłoniętych dawek substancji szkodliwych. Wiedza taka pozwala przewidywać skutki zdrowotne narażenia, a co za tym idzie odpowiednio wcześnie stosować środki zaradcze dla zmniejszenia ryzyka zawodowego. Podstawową drogą wchłaniania substancji chemicznych w warunkach przemysłowych jest układ oddechowy. Zabezpieczyć go należy zatem stosując odpowiednią ochronę dróg oddechowych do  różnego rodzaju zagrożenia chemicznego i przeciwpyłowego: półmaski jedno i wielorazowe, maski, pochłaniacze, filtry, filtropochłaniacze dostępne w hurtowni Ochrona dróg oddechowych

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.