Profilaktyczne badania lekarskie BHP

Badania wstępne

Obowiązkiem pracodawcy jest skierowanie pracownika na badania profilaktyczne.

Badaniom wstępnym podlegają:

  • osoby przyjmowane do pracy,
  • pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy i inni pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe.

Od 1 kwietnia 2015 roku zmieniły się zasady wstępnych badań lekarskich - pracodawcy nie muszą wysyłać na nie nowych pracowników przedstawiających ważne orzeczenie lekarskie z poprzedniego miejsca pracy. Pracownicy, którzy dostarczą nowemu pracodawcy ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku, a on uzna, że warunki wskazane w orzeczeniu odpowiadają tym stanowisku, nie będą podlegać wstępnym badaniom lekarskim.

Badania okresowe

Badania okresowe przeprowadzane są na koszt pracodawcy. Podlega im każdy pracownik, niezależnie od rodzaju wykonywanej pracy i jej warunków. Trzeba je wykonywać w zależności od warunków pracy (co 2, 3, 4 lub 5 lat).

Okresowe badania lekarskie przeprowadza się w miarę możliwości w godzinach pracy. Za czas niewykonywania pracy, w związku z ich przeprowadzaniem pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. W przypadku przejazdu na te badania do innej miejscowości przysługują mu należności na pokrycie kosztów przejazdu według zasad obowiązujących przy podróżach służbowych.

Co do zasady, badania okresowe są wykonywane w trakcie trwania zatrudnienia. Natomiast w przypadku zatrudniania pracowników, którzy mają kontakt z substancjami i czynnikami rakotwórczymi, pracodawca jest zobowiązany zapewnić tym pracownikom okresowe badania także po rozwiązaniu stosunku pracy, jeżeli zgłoszą oni taki wniosek.

Badania kontrolne

Pracownik, przebywający na zwolnieniu lekarskim więcej niż 30 dni niezależnie od przyczyny, nie może zostać dopuszczony do pracy bez przedstawienia pracodawcy zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na danym stanowisku.

Badania kontrolne są przeprowadzane na koszt pracodawcy. Pracodawca wydaje skierowanie, które zawierać powinno:

  • określenie rodzaju badania profilaktycznego,
  • określenie stanowiska lub stanowisk pracy, na których dana osoba ma być zatrudniona – w sytuacji przyjmowania do pracy nowych osób,
  • określenie stanowiska pracy, dla zatrudnionego już pracownika,
  • informacje o występowaniu na stanowisku lub stanowiskach pracy czynników szkodliwych dla zdrowia albo warunków uciążliwych, a także aktualne wyniki badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, przeprowadzonych na tych stanowiskach.

Badanie profilaktyczne kończy się orzeczeniem lekarskim stwierdzającym brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku pracy lub przeciwwskazania zdrowotne do pracy na określonym stanowisku pracy.

Pracodawca obowiązany jest do przechowywania orzeczeń wydanych na podstawie badań lekarskich.

Badania okresowe i kontrolne stanowią podstawę w dokumentacji BHP każdego pracownika.

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.