Przyczyny powstawania pożarów

Przyczyny powstawania pożarów w zakładzie pracy, jak i poza jego terem mogą być różne. Przyczyny powstawania pożarów w zakładzie pracy, jak i poza jego terem mogą być różne. Zadaniem pracodawcy jest nadzorowanie i zabezpieczanie obiektu przed mogącymi nastąpić zdarzeniami związanymi z ogniem.

W imieniu pracodawcy, to inspektor ochrony przeciwpożarowej w swej pracy, powinien rozpatrywać temat pod kątem stosowania:

 • zabezpieczeń technicznych – instalacje odgromowe, zabezpieczenia przeciążeniowe, uziemienia, itp.,
 • bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych – korzystanie z urządzeń, elementów i instalacji spełniających normy polskie i europejskie,
 • przestrzeganie użytkowania powyższych konstrukcji zgodnego z zaleceniami producenta oraz respektowanie czasu użytkowania,  przeglądów technicznych i zasad konserwacji, itp.,
 • zabezpieczeń technologicznych – ustalania i przestrzegania technologicznych procedur, zasad przechowywania i transportu materiałów niebezpiecznych, itp.,
 • prawidłowych ustaleń logistycznych – ustalenia obowiązków, przestrzegania zakazów, zadań obejmujących przepisy bhp, zadań dotyczących bezpieczeństwa pożarowego, instrukcji, itp.

Najczęstsze przyczyny powstawania pożarów

Mając wyżej wymienione działania na uwadze wiedzieć należy, że najczęstszymi przyczynami powstawania pożarów są:

 • podpalenia,
 • niewłaściwe obchodzenie się z ogniem,
 • pozostawienie otwartego ognia bez nadzoru,
 • niewłaściwa organizacja pracy np. brak nadzoru, brak oznakowań o zakazie palenia,
 • wyładowania atmosferyczne – brak bądź niewłaściwe urządzenia odgromowe,
 • elektryczność statyczna – brak instalacji uziemiających,
 • nieprawidłowa eksploatacja urządzeń elektrotermicznych,  
 • nieprawidłowa eksploatacja przewodów kominowych,
 • nieostrożność w trakcie prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych – spawanie, cięcie, zgrzewanie, podgrzewanie materiałów,
 • samozapalenia w procesach technologicznych oraz składowaniu płodów rolnych,
 • wady lub niewłaściwe użytkowanie urządzeń elektrycznych – przeciążenia, zwarcia, łuk elektryczny,
 • reakcje chemiczne wynikające z pokrewieństwa materiałów,
 • reakcje chemiczne w technologii i składowaniu oraz mieszaniu cieczy łatwo zapalnych,
 • mechaniczne – niewłaściwa eksploatacja urządzeń i maszyn – tarcie elementów, iskry mechaniczne.

Jedynie rzetelna analiza procesów technologicznych i składowania, odpowiednie rozwiązania organizacyjne, korzystanie z właściwych zabezpieczeń przeciwpożarowych, jak również dobrze zorganizowany nadzór i kontrola, skutecznie zapobiec mogą powstawaniu pożarów.  

Przyczyny rozprzestrzeniania się pożarów

Pożary mają to do siebie, że bardzo szybko mogą się rozprzestrzenić. Głównymi przyczynami rozprzestrzeniania pożarów są:

- Niewłaściwe zabezpieczanie procesów technologicznych:

 • niewłaściwe składowanie materiałów palnych,
 • nadmierne gromadzenie materiałów palnych,
 • niewłaściwe składowanie produktów rolnych,

- Nieprzestrzeganie wymagań budowlanych:

 • stosowanie niewłaściwych materiałów budowlanych,
 • brak oddzieleń przeciwpożarowych,
 • niewłaściwa aranżacja pomieszczeń,
 • niezachowanie właściwych odległości między obiektami,
 • brak instalacji niezbędnych do odprowadzania ciepła i dymu z obiektów,

- Błędy w zwalczaniu pożaru:

 • brak  lub nieprawidłowe przeszkolenie pracowników,
 • stosowanie niewłaściwej strategii gaszenia,
 • stosowanie niewłaściwych środków gaśniczych,

- Brak oraz niewłaściwe działanie wymaganych zabezpieczeń przeciwpożarowych obiektów i procesów technologicznych,
- negatywne zdarzenia podczas pożaru:

 • promieniowanie cieplne,
 • zadymienie,
 • iskry,
 • ognie lotne,
 • czad – wydzielanie substancji toksycznych.


GAŚNICE dostępne na www.bezpieczenstwo-bhp.pl w zakładce ARTYKUŁY BHP

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.