Rodzaje odzieży ochronnej i jej przeznaczenie

Analiza zagrożeń mogących wystąpić w firmie stanowi podstawę do wyboru odpowiedniej odzieży ochronnej. Powinno się ją stosować przy konkretnych pracach, gdzie nastąpić może zagrożenie zranienia ciała bądź przeniknięcia przez skórę szkodliwych substancji. Niebezpieczeństwo stanowią  przede wszystkim: ogień, niebezpieczne substancje chemiczne, wilgoć, słaba widoczność, prąd elektryczny, wysoka lub niska temperatura oraz zagrożenie biologiczne lub mechaniczne.

Zakres, kryteria i zasady oceny zgodności środków ochrony indywidualnej w UE określa dyrektywa 89/686/EWG z 21 grudnia 1989 r. Dyrektywa ta wprowadza podział środków ochrony indywidualnej na trzy grupy co do ich przynależności do kategorii zagrożenia związanego z ich użytkowaniem oraz ustala różne procedury certyfikacji dla poszczególnych grup tych ochron.

Kategoria I

Pierwsza kategoria charakteryzuje odzież ochronną, chroniącą przed minimalnymi zagrożeniami. Zalicza się do niej zarówno odzież roboczą, jak również ubrania wykonane z tkanin trudnopalnych, pyłochłonnych czy kwasoodpornych. Odzież kategorii I nie podlega ocenie zgodności przez jednostki notyfikowane, czyli jednostki odpowiedzialnej za przeprowadzenie procedury oceny zgodności weryfikującej.

Odzież sklasyfikowana w kategorii I chroni głównie przed:
- czynnikami atmosferycznymi, takimi jak deszcz, niska temperatura, itp.,
- powierzchniowymi uszkodzeniami mechanicznymi,
- nieszkodliwymi dla zdrowia zabrudzeniami,
- zagrożeniami, związanymi z wysoką temperaturą i skutkami gorąca, gdzie występuje niewielki stopień zagrożenia.

Kategoria II

Odzież kategorii drugiej zabezpiecza przed konkretnymi czynnikami. Czynniki te nie stanowią jednak zagrożenia dla zdrowia lub życia, jak również nie przyczyniają się do trwałego uszczerbku na zdrowiu. Do klasy II zalicza się:

- odzież dla pracowników, mogących mieć kontakt z substancjami chemicznymi,
- odzież dla spawaczy oraz osób wykonujących czynności pokrewne,
- odzież stanowiącą ochronę przed przecięciami,
- odzież ostrzegawczą, wykorzystywaną na przykład przez drogowców.

Kategoria III

Do kategorii trzeciej zaliczana jest odzież specjalistyczna, która ma za zadanie ochronę przed czynnikami stanowiącymi duże zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika. Do kategorii III zalicza się:

- odzież chroniącą przed promieniowaniem jonizującym, płomieniami, temperaturą powyżej 100°C,   
  dużymi rozpryskami gorących substancji,
- odzież zabezpieczająca przed bardzo niskimi temperaturami – poniżej 50°C,
- odzież ochronna do pracy pod wysokim napięciem,
- atmosferą o niedostatecznej zawartości tlenu,
- strumieniem pod wysokim ciśnieniem,
- środki chroniące przed upadkiem z wysokości,  
- odzież przeciwchemiczna.

Właściwości ochronne

Odzież ochronna zaprojektowana i wykonana powinna być tak, by użytkująca ją osoba mogła wykonywać powierzone jej czynności zawodowe mając zapewnioną ochronę przed jednym lub wieloma zagrożeniami występującymi jednocześnie. Właściwości ochronne i użytkowe odzieży ochronnej uwarunkowane są głównie przez właściwości materiałów, z których zostały wykonane.

Aspekty użytkowe określają przydatność odzieży ochronnej przeznaczonej do prac w danych warunkach z punktu widzenia jej trwałości, wygody użytkowania i właściwości higienicznych.
Istotną rzeczą przy wyborze odzieży ochronnej jest prawidłowo dobrany jej rozmiar do wymiarów ciała użytkownika, z uwzględnieniem wszystkich parametrów.

Biorąc pod uwagę wszelkie powyższe wskazówki pamiętać należy, że kurtki, bluzy, spodnie, kombinezony, obuwie robocze czy szereg dodatkowych akcesoriów z zakresu BHP, bez których pracownik nie mógłby w ogóle rozpocząć pracy, jak kaski, ochraniacze, gogle, maski, okulary czy rękawice ochronne najważniejsza jest ochrona zdrowia i życia pracownika.

Odzież i obuwie ochronne oraz inne akcesoria dostępne są na bezpieczenstwo-bhp.pl

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.