Środki ochrony zbiorowej

Czym są środki ochrony zbiorowej?

Środki ochrony zbiorowej przeznaczone są do jednoczesnej ochrony grupy ludzi, w tym osób pojedynczych, przed niebezpiecznymi i szkodliwymi czynnikami występującymi w środowisku pracy pojedynczo lub łącznie. Stosowane są jako rozwiązania techniczne w pomieszczeniach pracy, maszynach i innych urządzeniach. W niektórych przypadkach trudno jednak ocenić, co jest, a co nie jest ochroną zbiorową. W przypadku gdy chronią pojedynczych pracowników stanowią raczej ochronę indywidualną.

Pracodawca zawsze powinien zapewnić pierwszeństwo stosowania środków ochrony zbiorowej nad środkami ochrony indywidualnej.

Powinno stosować się kompleksowe metody ochrony przed zagrożeniami. Chodzi tu o wszystkie środki niezbędne do zmniejszenia stanu zagrożenia do dopuszczalnych wartości określonych odpowiednimi przepisami. W tym celu stosowane są następujące środki:

  • administracyjno–organizacyjne,
  • prawne,
  • techniczne.

Zbiorowe środki ochrony - co do nich zaliczamy?

Do środków administracyjno – organizacyjnych i prawnych należą:

- akty prawne, normy oraz przepisy wewnątrzzakładowe, instrukcje bhp;

- działalność administracyjno – organizacyjna, prawna i kontrolna instytucji, pracodawców oraz osób funkcyjnych;

- przestrzeganie przepisów przez pracowników.

W praktyce wykorzystanie tych środków polega na działaniach: projektowych, technicznych, informacyjnych, profilaktycznych i kontrolnych.

Środki ochrony zbiorowej uwzględnione powinny być w projektach budowlanych, zatwierdzonych przez rzeczoznawców w tej dziedzinie. Obiekt budowany musi być zgodnie z zatwierdzonym projektem. Po zamontowaniu urządzeń będących wyposażeniem zakładu pracy konieczne jest: wyznaczenie stref niebezpiecznych oraz drogi komunikacyjnej, dokonanie pomiarów wentylacji i instalacji elektrycznej, ocenienie ryzyka zawodowego oraz przeprowadzenie szkolenia załogi.

Trasy komunikacyjne, wentylacja, klimatyzacja, stałe przegrody dźwiękochłonne oraz ekrany akustyczne stanowią środki montowane lub wytyczna na stałe w obiektach lub przy urządzeniach. Zaś szalunki, daszki, czy ogrodzenia placu budowy to środki stosowane na czas prowadzenia danych robót.

Wówczas, gdy ograniczenie zagrożeń w wyniku zastosowania rozwiązań organizacyjnych i technicznych nie jest wystarczające, pracodawca obowiązany jest zapewnić pracownikom środki ochrony indywidualnej. Muszą być one odpowiednie do rodzaju i poziomu zagrożeń.

Takie rozróżnienie ma istotne znaczenie zarówno w analizie wypadków przy pracy, jak w zapobieganiu zdarzeń wypadkowych. Obowiązek stosowania środków ochrony zbiorowej oraz ich używanie zgodnie z przeznaczeniem leży w bezpośrednim interesie samego pracownika, podobnie jak używanie środków ochrony indywidualnej w sytuacjach, gdy ochrona zbiorowa jest nieskuteczna lub niemożliwa do zastosowania.

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.