System pierwszej pomocy

Obowiązek zapewnienia skutecznego systemu pierwszej pomocy spoczywa na pracodawcy. W tym celu zadaniem jego jest zapewnienie środków do udzielania pierwszej pomocy. Pracodawca ma obowiązek zorganizowania punktów pierwszej pomocy i zaopatrzenia firmy w zakładowe apteczki pierwszej pomocy.

Organizacja systemu pierwszej pomocy w zakładzie pracy

W konsultacji z lekarzem zakładowym powierzenie obsługi punktów pierwszej pomocy oraz apteczek na każdej zmianie wyznaczonym pracownikom. Lekarz taki bierze pod uwagę rodzaj i nasilenie występujących zagrożeń. Także w kwestii wyposażenia apteczek wymagane jest porozumienie ze sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami lekarzem. Do obowiązków pracodawcy należy również przeszkolenie pracowników w zakresie udzielania pierwszej pomocy.


Budowanie systemu pierwszej pomocy w przedsiębiorstwie rozpocząć należy od powołania grupy osób odpowiedzialnych za jego zorganizowanie oraz grupy pracowników wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy. Do zespołu osób odpowiedzialnych za zorganizowanie systemu powinien wchodzić pracownik służby bhp, przedstawiciele pracodawcy, ochrony i straży przemysłowej, jak również innych służb ratowniczych wewnątrz zakładu, zaś w przypadku dużych jednostek bądź stwarzających ryzyko awarii przemysłowej, przedstawiciele lokalnych służb ratowniczych.


Wyznaczając osoby do pełnienia tych funkcji należy kierować się wytycznymi, takimi jak:

  • liczba pracowników,
  • zagrożenia występujące w procesie pracy,
  • prowadzone procesy technologiczne i ewentualna zmianowość,
  • predyspozycje i umiejętności wyznaczanych osób.

Obowiązki pracodawcy i pracownika

Najlepszy wybór stanowią pracownicy, zgłaszający się do zespołu pierwszej pomocy dobrowolnie oraz osoby mające do tego predyspozycje. W przypadku gdy pracodawca sam wyznacza osoby do pełnienia funkcji w zespole pierwszej pomocy, przed skierowaniem na szkolenie posiadać powinien wiedzę, czy dany pracownik nadaje się do udzielania pierwszej pomocy.
Istotną sprawę stanowi fakt, iż osoba wykonująca czynności w zakresie udzielania pierwszej pomocy musi być zatrudniona na etacie, niedopuszczalne jest korzystanie z osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, czy firm zewnętrznych.
Wytypowanie konkretnych pracowników do udzielania pierwszej pomocy nie stanowi wyłącznie sprawy między pracodawcą a tymi pracownikami. Pracodawca ma obowiązek poinformowania pracowników o osobach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy.

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.