Szkolenie okresowe i egzamin sprawdzający wiedzę po szkoleniu BHP

Każdy pracodawca zobowiązany jest do zapewnienia swoim pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. W tym celu przeprowadzane jest okresowe szkolenie bhp. Zgodnie z Kodeksem pracy, pracodawca ma obowiązek kierować pracowników nie tylko na szkolenie wstępne, ale również na szkolenia okresowe bhp. Celem szkolenia okresowego jest aktualizacja i utrwalenie wiedzy oraz umiejętności z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenie okresowe BHP

Szkolenie przeprowadzone powinno być w formie kursu, seminarium bądź samokształcenia kierowanego i odbyć je muszą:

  • osoby będące pracodawcami, a także inne osoby kierujące pracownikami: kierownicy, mistrzowie, brygadziści – nie rzadziej niż raz na 5 lat,
  • pracownicy na stanowiskach robotniczych – nie rzadziej niż raz na 3 lata, a w przypadku gdy występują szczególnie duże zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia, nie rzadziej niż raz w roku,
  • kadra inżynieryjno-techniczna, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i urządzeń technicznych, organizatorzy produkcji i technolodzy – nie rzadziej niż raz na 5 lat,
  • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz inne osoby wykonujące zadania tej służby – nie rzadziej niż raz na 5 lat,
  • pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych oraz inni niewymienieni powyżej, których praca związana jest z narażeniem na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia lub związana z odpowiedzialnością w zakresie bhp – nie rzadziej niż raz na 6 lat.

Zwolnienie ze szkolenia

Zwolnienie ze szkolenia okresowego bhp nastąpić może w kilku przypadkach. Z obowiązku odbycia szkolenia okresowego zwolnione mogą być:

  1. osoby, które przedstawią aktualne zaświadczenie o odbyciu u innego pracodawcy, wymaganego szkolenia okresowego BHP, odbytego w wymaganym okresie,
  2. osoby, które odbyły szkolenie okresowe wymagane dla pracownika zatrudnionego na stanowisku należącym do innej grupy stanowisk pod warunkiem, że jego program uwzględnia tematyczny zakres wymagany programem szkolenia okresowego aktualnego na wymaganym stanowisku pracy.
  3. pracodawcy samodzielnie wykonującego obowiązki służby BHP. Ze szkolenia, zwolniony jest pracodawca, który spełnia wymagania kwalifikacyjne dla służby bezpieczeństwa i higieny pracy określone w stosownych przepisach dotyczących tych służb.Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.