Tablice informacyjne na placu budowy

Tablice informacyjne stanowią integralny element każdej budowy. Nadrzędną z tablic jest tablica budowlana, zawierająca podstawowe dane o realizowanej inwestycji. Tablica budowlana ma jednak charakter wyłącznie informacyjny. Jednak przed uchronieniem pracowników, jak również osób postronnych przed nieszczęśliwym wypadkiem na terenie budowy jest tablica ostrzegawcza.

Tablice informacyjne budowlane

Tablica informacyjna budowlana umieszczona musi być na wszystkich obiektach budowlanych, gdzie wymagane jest pozwolenie na budowę. Z umieszczonych na żółtej płycie informacji o wymiarach 70x90 cm każdy zainteresowany dowiedzieć się może o prowadzonej w danym miejscu inwestycji. W myśl stosownego rozporządzenia na informacyjnej tablicy budowlanej powinny znaleźć się następujące informacje: rodzaj robót budowlanych i adres ich prowadzenia, numer pozwolenia na budowę, imiona i nazwiska lub nazwę oraz adres i numer telefonu: inwestora, wykonawcy robót budowlanych, kierownika budowy, kierowników robót, inspektora nadzoru inwestorskiego oraz projektantów.
Na tablicy informacyjnej powinny być także umieszczone numery wszystkich telefonów alarmowych, jak również numer telefonu do okręgowego inspektora pracy. Są one niezbędne, aby  w razie zagrożenia zaalarmować odpowiednie służby.
Zakup gotowej tablicy informacyjnej na bezpieczenstwo-bhp.pl gwarantuje, iż umieszczone zostaną na niej wszystkie niezbędne dane. Tablica zawiera niezbędne elementy oraz pola do wypełnienia, które odporne są na działania warunków atmosferycznych.
Istotną sprawę stanowi umieszczenie tablicy w odpowiednim miejscu. Miejsce montażu tablicy informacyjnej nie może być miejscem przypadkowym.

Tablice ostrzegawcze

Tereny budowlane zabezpieczyć należy również tablicami ostrzegawczymi, których zadaniem jest informowanie o zagrożeniach istniejących na terenie budowy. Ostrzegawcze tablice budowlane wykonuje się również na żółtej płycie, ale o mniejszych niż w przypadku tablicy dotyczącej inwestycji wymiarach. Tablice takie zawierają krótkie czytelne informacje np. „TEREN BUDOWY WSTĘP WZBRONIONY” - ostrzeżenie osób postronnych przed nieupoważnionym wejściem na plac budowy.  W sytuacji wykonywania głębokich wykopów np. pod fundamenty niezbędną jest tablica „UWAGA! GŁĘBOKIE WYKOPY”. Gdy wykonywane są prace na rusztowaniach, dachach czy stropach umieścić należy tablice „UWAGA! PRACE NA WYSOKOŚCIACH”.
Tablicami ostrzegawczymi należy oznaczyć strefy niebezpieczne. Takie znaki ostrzegacze umieszczane powinny być w bardzo widocznych miejscach.

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.