Wymagania bhp dla pomieszczeń pracy

Obiekt budowlany, w którym występują pomieszczenia pracy, spełniać powinien wymagania obejmujące bezpieczeństwo i higienę pracy. Projekt obiektu budowlanego, zakładający że będą w nim pomieszczenia pracy, musi uwzględniać wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy, a przebudowa takiego obiektu uwzględniać powinna poprawę warunków związanych z bezpieczeństwem.

Pomieszczenia pracy spełniać powinny określone prawem wymagania. Aby wykonywana praca była bezpieczna i zapewniała komfort, należy zapewnić pracownikom właściwą ilość, tak zwanej wolnej powierzchni stanowiska pracy. Wymiary tej powierzchni powinny gwarantować pracownikom pełną swobodę ruchu. Odpowiednią i wystarczającą do wykonywania pracy, tak by była ona bezpieczna i efektywna.

JAKIE WYMAGANIA BHP POWINNY SPEŁNIAĆ POMIESZCZENIA PRACY?

Pomieszczenia oraz wyposażenie, tych pomieszczeń zapewniać powinny pracownikom bezpieczne
i higieniczne warunki pracy. W głównej mierze pomieszczenia pracy zapewniać powinny oświetlenie naturalne i sztuczne, odpowiednią temperaturę, wymianę powietrza, zabezpieczenie przed wilgocią oraz niekorzystnymi warunkami cieplnymi, drganiami, jak również przed innymi uciążliwościami i czynnikami szkodliwymi dla zdrowia.
W pomieszczeniach, gdzie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia zastosowanie powinny znaleźć rozwiązania techniczne, które uniemożliwią przedostanie się tych czynników do innych pomieszczeń pracy i pomieszczeń higieniczno-sanitarnych.

Co oznaczają określenia pomieszczenia pracy stałej i pomieszczenia pracy czasowej?

Określając stan faktyczny i to, czy pomieszczenia pracy są zgodne z wymaganymi przepisami, wziąć należy pod uwagę dwa kategorie pomieszczeń pomieszczenia przeznaczone dla stałej pracy oraz pracy czasowej.
Pomieszczeniami pracy nazywane są pomieszczenia przeznaczone na przebywanie pracowników,
w których wykonywana jest praca. Pomieszczenia te dzielą się na wspomniane już powyżej:

 • pomieszczenia pracy stałej, w których łączny czas pobytu tego samego pracownika w ciągu doby przekracza 4 godziny;
 • pomieszczenia pracy czasowej, w których łączny czas pobytu tego samego pracownika w ciągu doby trwa od 2 do 4 godzin.

Pomieszczeniami pracy nie określa się miejsc, w których:

 • łączny czas przebywania tych samych pracowników nie przekracza 2 godzin w ciągu zmiany roboczej, zaś wykonywane czynności są czynnościami o charakterze dorywczym, bądź praca polega na krótkotrwałym przebywaniu pracownika związanym z dozorem, konserwacją urządzeń lub utrzymaniem porządku i czystości;
 • odbywają się procesy technologiczne, które nie pozwalają na zapewnienie właściwych warunków przebywania pracowników bez zastosowania środków ochrony indywidualnej oraz zastosowania specjalnej dyscypliny organizacji pracy;
 • prowadzona jest hodowla zwierząt lub roślin, niezależnie od czasu bytowanie w nich pracowników zajmujących się obsługą.

Podstawowe obowiązki pracodawcy względem pomieszczeń pracy

Na każdym pracodawcy ciążą obowiązki, w tym te związane z zapewnieniem pomieszczeń pracy zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.
Pracodawca ma obowiązek:

 • zapewnić, ażeby budowa bądź przebudowa obiektu budowlanego, gdzie będą pomieszczenia pracy, była wykonywana na podstawie koncepcji mających na uwadze wymagania bhp,
 • zagwarantować, by obiekty budowlane z pomieszczeniami pracy były zbudowane i utrzymywane zgodnie z prawem budowlanym i aktami wykonawczymi,
 • zapewnić pomieszczenia pracy adekwatne do charakteru wykonywanej pracy oraz liczby zatrudnionych pracowników,
 • utrzymywać budynek, pomieszczenia pracy i związane z nimi tereny oraz sprzęt w stanie, który zapewni bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
 • sprawować kontrolę lub dopilnować kontroli obiektu przez właściciela lub zarządcę.

Jaka powinna być powierzchnia i wysokość pomieszczeń pracy?

Zarówno powierzchnia, jak i wysokość pomieszczeń pracy powinny spełniać wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy z uwzględnieniem:
• rodzaju wykonywanej pracy,
• stosowanych technologii,
• czasu przebywania pracowników w pomieszczeniach.

Wymiary

Na każdą z zatrudnionych osób i jednocześnie pracujących w pomieszczeniach stałej pracy powinno przypadać co najmniej 13 m3 wolnej objętości pomieszczenia i co najmniej 2 m2 wolnej powierzchni podłogi, której nie zajmują żadne urządzenia techniczne i sprzęt itp.
Są to naturalnie wielkości minimalne co oznacza, że jeżeli pracodawca ma taką możliwość, może zapewnić większe pomieszczenia pracy.

WAŻNE! W magazynach oraz na drogach budowlanych bezwzględnie oznaczyć należy nośność stropów. Zazwyczaj tyczy się to tymczasowych dróg budowlanych.

Wysokość

Dopuszczalna wysokość pomieszczenia pracy zmienia się. Jest to zależne od rodzaju pracy.
W przypadku stałej pracy wysokość pomieszczenia jest zróżnicowana, przez wzgląd na możliwe występowanie czynników szkodliwych dla zdrowia.
Wysokość pomieszczeń stałej pracy, w sytuacji kiedy czynniki szkodliwe dla zdrowia nie występują, nie może być mniejsza niż:
• 3 m w sytuacji gdy przebywa w nich więcej niż 4 pracowników;
• 2,5 m w sytuacji kiedy przebywa w nich do 4 pracowników i na każdego z tych pracowników przypada co najmniej 15 m3 wolnej objętości pomieszczenia lub w pomieszczeniu usługowym/ produkcyjnym małej wytwórczości mieszczącym się w budynku mieszkalnym, kiedy w trakcie wykonywanych prac nie występują pyły i substancje szkodliwe dla zdrowia, hałas nie przekracza akceptowalnych wartości poziomu dźwięku przypisanych dla budynków mieszkalnych i na każdego pracownika przypada co najmniej 15 m3 wolnej objętości pomieszczenia;
• 2,2 m miejscach takich jak dyżurki, kantory, portiernie, kioski uliczne, jak również kioski usytuowane w halach dworcowych, fabrycznych, wystawowych i handlowych. Dochodzą do tego także pomieszczenia umiejscowione na antresolach otwartych do większego pomieszczenia.

WAŻNE! W sytuacji kiedy występują czynniki szkodliwe dla zdrowia wysokość pomieszczenia stałej pracy powinna być nie mniejsza niż 3,3 m. Minimalna wysokość pomieszczeń pracy obniżona może być tylko w przypadku zastosowania klimatyzacji, zgodę wyraził na to właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Jakie wymagania powinny spełniać podłogi w pomieszczeniach pracy?

Kolejnym ważnym do omówienia elementem pomieszczenia pracy jest podłoga. Powinna ona być równa, stabilna, nieśliska, niepyląca, odporna na ścieranie oraz nacisk. Ważne jest również to, by była łatwa do utrzymania w czystości. Na stanowisku pracy, na którym pracownik stoi przy maszynie na podłodze znajdować powinny się podesty izolujące od zimna, wilgoci i olejów.
Takie podesty powinny być wytrzymałe na obciążenie użytkowe, bardzo stabilne, zapobiegające przed potknięciem i poślizgiem oraz łatwe do utrzymania w czystości.

Jakie oświetlenie należy zapewnić w pomieszczeniach pracy?

Każde pomieszczenie pracy stałej oświetlone powinno być światłem dziennym, a każde ze stanowisk pracy powinno mieć dostęp do światła sprzyjającego dokładnemu wykonywaniu danych prac. Jeżeli względy technologiczne lub specyfika pomieszczenia nie pozwalają na korzystanie ze światła dziennego, na stosowanie w takim pomieszczeniu wyłącznie oświetlenia elektrycznego pracodawca uzyskać musi właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, które wydane musi być w porozumieniu z okręgowym inspektorem pracy.
Oświetlenie dzienne indywidualnych stanowisk pracy musi być:

 • dopasowane do rodzaju wykonywanych prac,
 • odpowiednie do wymaganej dokładności,
 • zgodne z wymaganiami określonymi w Polskiej Normie.

Wszystkie otwory okienne powinny być wykonane tak, by zapobiegać skraplaniu się na nich pary wodnej. Zadaniem pracodawcy jest również dbałość o ich czystość. Okna przepuszczać muszą odpowiednią ilość światła, jednak nie może być ono jednak zbyt intensywne. W tym celu okna wyposażone być powinny w rolety, żaluzje lub wertikale. Ważny jest także dostęp do okien, do ich swobodnego otwierania, zamykania i bezpiecznego umycia.
Niezależnie od tego, jak dobrze oświetlone jest pomieszczenie w sposób naturalny, konieczne jest zamontowanie (zgodne z Polską Normą) światła elektrycznego.
WAŻNE! Wszystkie, bez wyjątku instalacje oświetleniowe stworzone muszą być tak, aby w chwili awarii nie narażały pracowników na wypadek.

Jaką wentylację należy zastosować w pomieszczeniach pracy?

W pomieszczeniach zapewniona powinna być wymiana powietrza, która wynika z potrzeb użytkowych pomieszczeń, ich funkcji, bilansu ciepła i wilgotności, jak również z zanieczyszczeń stałych i gazowych. W tym celu pracodawca zastosować może:

 • wentylację naturalną,
 • wentylację mechaniczną,
 • klimatyzację.

Powietrze, które doprowadzane jest do pomieszczeń pracy z zewnątrz przy wykorzystaniu klimatyzacji lub wentylacji mechanicznej powinno być oczyszczone z pyłów i substancji szkodliwych dla zdrowia.

 • Klimatyzacja bądź wentylacja nie może powodować przeciągów, wyziębienia ale również przegrzewania pomieszczeń pracy. Nie dotyczy to wentylacji awaryjnej.

WAŻNE! Strumień powietrza, który pochodzi z urządzeń wentylacji nawiewnej nie powinien być zwrócony bezpośrednio na stanowisko pracy.

Zastosowanie w pomieszczeniach pracy systemu klimatyzacji albo wentylacji mechanicznej nakłada na pracodawcę pewne obowiązki z tym związane, takie jak:

 • poddawanie tych urządzeń odpowiedniej konserwacji w celu niedopuszczenia do awarii,
 • korzystanie ze środków mających na celu ograniczenie natężenia oraz rozprzestrzeniania się hałasu i drgań, jakie powodować mogą te urządzenia.

Jaką temperaturę należy zapewnić w pomieszczeniach pracy?

W pomieszczeniach pracy bardzo ważna jest temperatura. Ponieważ rodzaje wykonywanej w nich pracy są różne, należy zapewnić temperaturę odpowiednią do jej charakteru. Nie niższą jednak niż 14°C, chyba że względy technologiczne na to nie pozwalają.
W pomieszczeniach pracy, gdzie wykonywana jest lekka praca fizyczna oraz w pomieszczeniach biurowych temperatura nie może być niższa niż 18°C.
Pamiętać należy, że w pomieszczeniach pracy zapewnić należy wymianę powietrza. Działania z tym związane spójne muszą być z potrzebami użytkowymi i funkcją pomieszczeń.

Jak należy zorganizować stanowiska pracy w pomieszczeniach pracy?

Stanowiska pracy to przestrzeń pracy, łącznie z wyposażeniem w środki i narzędzia pracy, w której zespół pracowników lub pojedynczy pracownik wykonują pracę.
Organizacja stanowisk pracy zgodna musi być z przepisami ogólnymi BHP:

 • poszczególne stanowiska pracy urządzone powinny być odpowiednio do rodzaju wykonywanych czynności i psychofizycznych właściwości pracowników, przy czym wolna powierzchnia stanowiska pracy zapewnić powinna wystarczającą do wykonywanej pracy swobodę ruchu, potrzebną do wykonywania pracy w ergonomiczny i bezpieczny sposób,
 • przejście między maszynami, a innymi urządzeniami bądź ścianami przeznaczone do obsługi tych urządzeń powinny mieć odpowiednie odległości (szerokość co najmniej 0,75 m lub minimum 1 m przy ruchu dwukierunkowym,
 • dojście do stanowiska pracy powinno być bezpieczne i swobodne,
 • w sytuacji usytuowania stanowiska pracy na zewnątrz pomieszczeń zwrócić trzeba szczególnie uwagę na bezpieczeństwo pracowników przed zagrożeniami, które związane są:

            - ze szkodliwymi dla zdrowia: hałasem, parami, pyłami lub gazami,
            - z warunkami atmosferycznymi: opadami, niską lub wysoka temperaturą, silnym wiatrem, spadającymi przedmiotami,

 • stanowiska pracy powodują występowanie czynników niebezpiecznych bądź szkodliwych dla zdrowia, powinny być usytuowane i zorganizowane, tak by zatrudnieni na innych stanowiskach pracownicy nie byli narażeni na te czynniki,
 • w sytuacji kiedy dana praca wymaga od pracujących chodzenia lub pozycji stojącej, do obowiązków pracodawcy należy zapewnienie pracownikom odpoczynku w pozycji siedzącej, w pobliżu miejsca pracy.

Dla zachowania bezpieczeństwa, jak również komfortu pracy na stanowisku pracy nie wolno przechowywać surowców, ukończonych wyrobów, materiałów pomocniczych oraz odpadów w ilościach większych, niż te które wynikają z potrzeb technologicznych, dających możliwość utrzymania ciągłości pracy na danej zmianie. Zgodnie z przepisami odpady produkcyjne powinny być sukcesywnie usuwane.

Bogatą ofertę produktów BHP znajdziecie Państwo na www.bezpieczenstwo-bhp.pl

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.