Zadania służby BHP w agencji ochrony osób i mienia

Obowiązki służby BHP w firmie

Do każdego rodzaju zagrożenia opracowane powinny być odpowiednie metody ze wskazaniem, kto i w jakim zakresie jest za dane działania odpowiedzialny. Zarówno zakres jak i sposób wykonywania pracy przez agentów ochrony stwarza charakterystyczne i nie zawsze przewidywalne sytuacje. Sytuacja taka powoduje, że specjalista ds. bhp w agencji ochrony ma ograniczony wpływ na warunki pracy swoich agentów. Wiąże się to również z ograniczoną kontrolą tych warunków.

W takich przypadkach najlepszym źródłem informacji o warunkach pracy agentów byliby pracownicy służby bhp w chronionych obiektach oraz właściciele i użytkownicy tych obiektów.

Nadzór i przeciwdziałanie zagrożeniom

W przypadku służby bezpieczeństwa i higieny pracy w agencjach ochrony nadzór oraz przeciwdziałanie zagrożeniom wykracza terytorialnie poza siedzibę agencji wymaga współpracy ze służbami bhp w chronionych obiektach oraz z właścicielami monitorowanych obiektów.

Agenci ochrony - oferowane usługi

Do zadań służby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo i higienę pracy należy gromadzenie i przetwarzanie informacji o błędach popełnianych w ochronie i występujących zagrożeniach oraz ciągłe śledzenie zmian w przepisach. Należy pamiętać, że agenci ochrony narażeni są zagrożenia zawodowe występujące w ochranianych obiektach.
Niestety zawierane na ochronę cywilnoprawne umowy choć powinny, z reguły nie precyzują szczegółowych obowiązków stron.
Agenci ochrony w zależności od zakresu powierzanych im zadań posiadać powinni odpowiednią licencję, zaś pracodawca prowadzący agencję ochrony osób i mienia koncesję.

Oferowane przez agencję ochrony osób i mienia usługi to najczęściej: monitoring, fizyczna ochrona  osób i obiektów, załogi interwencyjne, ochrona imprez, usługi detektywistyczne, opieka medyczna, inkaso, transport wartości, ekspertyzy kryminalistyczne, doradztwo, szkolenia, itp.
Poprzez specyfikę branży nie ochrony nie możliwe jest opracowanie precyzyjnych zaleceń, jak również instrukcji postępowania nawet dla dobrze znanych zagrożeń. Zawsze należy liczyć się z tym, że ocena zagrożenia oraz podjęte przeciwdziałania muszą być wciąż weryfikowane.
Praca agentów ochrony niesie za sobą następujące grupy zagrożeń:

  • zagrożenia ukierunkowane – skierowane są na dające się ustalić i określić cele,
  • zagrożenia związane z urządzeniami technicznymi,
  • zagrożenia związane z działalnością człowieka.

Skutkom niewiedzy zapobiegać można przez okresowe kontrole polegające na symulowaniu przewidywalnych zagrożeń, a co za tym idzie sprawdzaniu prawidłowości reagowania agentów.

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.