Zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego zimą

Pamiętać należy, że zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego w okresie zimowym związane jest z kilkoma aspektami, które nie występują bądź występują w minimalnym stopniu w innych okresach roku.
Związane jest to z:

  • Uruchomieniem urządzeń grzewczych, co z całą pewnością może mieć wpływ na sposób  składowania materiałów łatwopalnych, wybuchowych, czy chemicznych środków niebezpiecznych. Niesie to za sobą konieczność zachowania bezpiecznych odległości od źródeł ciepła.
  • Wykorzystywaniem przenośnych urządzeń grzewczych, a przy tym zapewnienie bezpiecznych odległości od oprzyrządowania i materiałów łatwopalnych. Ważnym jest zakaz używania źródeł ciepła z otwartym ogniem, czy grzejników elektrycznych z otwartą spiralą grzejną na obszarze zagrożonym pożarem czy wybuchem.
  • Korzystaniem z urządzeń wytwarzających ciepło w procesie spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego.

Jakie zobowiązania nakłada ustawodawca na zarządcę bądź właściciela nieruchomości?

Artykuł czwarty ustawy o ochronie przeciwpożarowej, zawiera siedem najważniejszych i jednocześnie zasadniczych wymagań, do których spełniania zobowiązany jest zarządca budynku bądź właściciela nieruchomości. W szczególności pamiętać trzeba o rygorystycznym przestrzeganiu wymagań techniczno-budowlanych oraz technologicznych i instalacyjnych. Nieruchomość wyposażona powinna zostać w określone przez rozporządzenie urządzenia przeciwpożarowe, które  powinny być okresowo kontrolowane i konserwowane.

Zarządca lub właściciel nieruchomości ponoszą również odpowiedzialność za przygotowanie dróg ewakuacyjnych oraz związanych z tym procedury. Poza tym budynek przygotowany powinien być do przeprowadzania akcji ratowniczej, a osoby zatrudnione przez zarządcę zapoznane muszą być z przepisami przeciwpożarowymi. To jednak nie wszystko, dodatkowo ustalone powinny zostać sposoby postępowania na wypadek pożaru. Jeżeli dany obiekt wymaga montażu urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych, a na jego terenie działa wewnętrzna jednostka ratownicza, urządzenia połączone powinny zostać z Komendą Państwowej/Powiatowej Straży Pożarnej.

Zgodnie z ustawą wszelkie wymagania przeciwpożarowe spełnione muszą zostać przed udostępnieniem budynku, bądź wyremontowanej części do użytkowania.

Obowiązkowy sprzęt gaśniczy

Obowiązkowo wymaganym podręcznym sprzętem gaśniczym w większości budynków oraz innych obiektów budowlanych i na terenach (z wyłączeniem budynków mieszkalnych) są gaśnice przenośne lub agregaty gaśnicze.

Inny sprzęt gaśniczy, z kategorii podręcznego sprzętu gaśniczego stosowany może być praktycznie według własnego uznania. Poza pewnymi wyjątkami, takimi jak stacje paliw płynnych, miejsca prac żniwnych.

Przy zakupie gaśnicy

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, obiekty  wyposażone muszą być w gaśnice, spełniające wymagania Polskich Norm, dotyczących gaśnic.

Rodzaj gaśnic dostosowany powinien być do gaszenia grup pożarów, mogących wystąpić w obiekcie:
A - materiałów stałych, zwykle pochodzenia organicznego, których normalne spalanie zachodzi z tworzeniem żarzących się węgli;
B - cieczy i materiałów stałych topiących się;
C – gazów;
D – metali;
F - tłuszczów i olejów w urządzeniach kuchennych.
Gaśnice mogą być rozmieszczone:

  • w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, a szczególnie przy wejściach, na korytarzach, czy   przy wyjściach z pomieszczeń na zewnątrz,
  • w miejscach nienarażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła,
  • w przypadku obiektów wielokondygnacyjnych, powinny być umieszczone w tych samych miejscach na każdej kondygnacji, jeżeli pozwalają na to istniejące warunki.

Przy rozmieszczaniu gaśnic muszą być spełnione następujące warunki:

  • odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym przebywać mogą ludzie, do najbliższej gaśnicy nie powinna być większa niż 30 m,
  • do gaśnic zapewniony powinien być dostęp o szerokości, co najmniej 1 m.Gaśnice dostępne na www.bezpieczenstwo-bhp.pl w zakładce GAŚNICE.

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.