ZNAKI I TABLICE INFORMACYJNE NA BUDOWIE – RODZAJE I ZASTOSOWANIE

Znaki BHP stanowią istotny element struktury bezpieczeństwa we wszystkich firmach. Zadaniem służby bezpieczeństwa i higieny pracy jest dopilnowanie, by instrukcje BHP znajdowały się wszędzie tam, gdzie jest to konieczne. Prawidłowo umieszczone tablice informacyjne zapewniają przede wszystkim bezpieczeństwo pracowników. Stosowanie piktogramów BHP i znaków bezpieczeństwa regulowane jest przez polskie prawo. Tablice BHP umieszczone muszą być w każdym miejscu pracy. Niezwykle istotne jest, aby wszystkie znaki i tablice informacyjne zostały opracowane przez specjalistów w dziedzinie BHP.

Pozwoli to na zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa zatrudnionym osobom.

Tablice budowlane powinny być odpowiednio widoczne i wymowne, aby nie było problemu ze zrozumieniem ich znaczenia. Wszystkie piktogramy BHP muszą mieć określoną formę oraz kolor.

Informacje minimalizujące ryzyko wypadku

Prawidłowe oznaczenie placu budowy służy, między innymi zminimalizowaniu ryzyka wystąpienia wypadku. Tablice informacyjne stanowią integralny element każdej budowy. Nadrzędną z tablic jest tablica budowlana, zawierająca podstawowe dane o realizowanej inwestycji. Ma ona jednak charakter wyłącznie informacyjny. Jednak przed uchronieniem pracowników, jak również osób postronnych przed nieszczęśliwym wypadkiem na terenie budowy jest tablica ostrzegawcza.

Tablice informacyjne budowlane

Tablica informacyjna budowlana umieszczona musi być na wszystkich obiektach budowlanych, gdzie wymagane jest pozwolenie na budowę. Z umieszczonych na żółtej płycie informacji o wymiarach 70x90 cm każdy zainteresowany dowiedzieć się może o prowadzonej w danym miejscu inwestycji. W myśl stosownego rozporządzenia na informacyjnej tablicy budowlanej powinny znaleźć się następujące informacje:

  • rodzaj robót budowlanych i adres ich prowadzenia;
  • numer pozwolenia na budowę oraz nazwę, adres i numer telefonu właściwego organu nadzoru budowlanego;
  • imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres oraz numer telefonu inwestora;
  • imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres i numer telefonu wykonawcy lub wykonawców robót budowlanych;
  • imiona, nazwiska, adresy i numery telefonów: kierownika budowy, kierowników robót, inspektora nadzoru inwestorskiego oraz projektantów.

Na tablicy informacyjnej powinny być także umieszczone numery wszystkich telefonów alarmowych: policji, straży pożarnej, pogotowia ratunkowego, pogotowia energetycznego, pogotowia gazowego oraz numer telefonu do okręgowego inspektora pracy. Są one niezbędne, aby w razie zagrożenia zaalarmować odpowiednie służby.

Zakup gotowej tablicy informacyjnej na www.bezpieczenstwo-bhp.pl gwarantuje, iż umieszczone zostaną na niej wszystkie niezbędne dane. Tablica zawiera niezbędne elementy oraz pola do wypełnienia, które odporne są na działania warunków atmosferycznych.

Istotną sprawę stanowi umieszczenie tablicy w odpowiednim miejscu. Miejsce montażu tablicy informacyjnej nie może być miejscem przypadkowym.

Oprócz tablicy informacyjnej na placu budowy powinno się znaleźć, również ogłoszenie zawierające przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia wykonywania robót budowlanych, maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych okresach oraz informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Umieszcza się zazwyczaj obok tablicy informacyjnej.

Tablice informacyjne ostrzegawcze

Tereny budowlane zabezpieczyć należy również tablicami ostrzegawczymi dostępnymi na www.bezpieczenstwo-bhp.pl, których zadaniem jest informowanie o zagrożeniach istniejących na terenie budowy. Ostrzegawcze tablice budowlane wykonuje się również na żółtej płycie w kształcie prostokąta o wymiarach 30x40 lub 35x25 cm.

Tablice takie zawierają krótkie czytelne informacje np. „TEREN BUDOWY WSTĘP WZBRONIONY” - ostrzeżenie osób postronnych przed nieupoważnionym wejściem na plac budowy. W sytuacji wykonywania głębokich wykopów np. pod fundamenty niezbędną jest tablica „UWAGA! GŁĘBOKIE WYKOPY”. Gdy wykonywane są prace na rusztowaniach, dachach czy stropach umieścić należy tablice „UWAGA! PRACE NA WYSOKOŚCIACH”.

Tablicami ostrzegawczymi należy oznaczyć strefy niebezpieczne. Takie znaki ostrzegacze umieszczane powinny być w bardzo widocznych miejscach.

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.