Procedura rozpatrywania reklamacji

REKLAMACJA

Reklamację należy wysłać wyłącznie na maila. Reklamacja wysyłana za pośrednictwem sms-a nie będzie rozpatrywana. Powinna zawierać przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, oraz wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację. W celu złożenia reklamacji klient wysyła na swój koszt reklamowany czysty towar na adres: Bezpieczeństwo BHP, ul. Bieżuńska 1 lok. 2, 03-578 Warszawa wraz z dowodem zakupu paragon/faktura.
W przypadku obuwia gwarancja nie obejmuje wad wynikających z nieprawidłowego użycia lub nieprzestrzegania zasad konserwacji.

Formularz ten należy skopiować i wypełnić, odesłać na adres e-mail oraz dołączyć do przesyłki:
biuro@bezpieczenstwo-bhp.pl 

Dane klienta

Nazwa firmy

Imię i nazwisko

Pełny adres pocztowy

Tel. i adres e-mail

Dane sprzedawcy

Nazwa strony www

Adres pocztowy

Tel i adres e-mail

Zamówienie nr

Data zawarcia umowy

Data odbioru towaru

Niniejszym zgłaszam reklamację następujących rzeczy:...............................................................................................................(opis, uzasadnienie)

Podpis konsumenta

Data ................

Druk reklamacji - pobierz

1. Jeśli zakupiony towar posiada wady Sprzedawca wymieni go na towar wolny od wad. W tym celu Klient powinien powiadomić niezwłocznie Sprzedawcę e-mailem biuro@bezpieczenstwo-bhp.pl lub pocztą tradycyjną oraz odesłać wadliwy towar na adres Sprzedawcy ul. Bieżuńska 1 lok. 2, 03-578 Warszawa firmą kurierską wskazaną przez Sprzedawcę, wraz z fakturą lub paragonem sprzedaży doręczonymi przy Dostawie. Faktura sprzedaży lub paragon z odpowiednią adnotacją o dokonaniu reklamacji zostanie zwrócona Klientowi wraz z dostarczeniem wymienionego towaru.

2. Termin rozpatrywania reklamacji towaru zakupionego przez Konsumenta wynosi 14 dni roboczych od dnia otrzymania przez Sprzedawcę przesyłki zawierającej reklamowany towar. Jeżeli Sprzedawca, który otrzymał od Kupującego będącego Konsumentem żądanie określone w ust. 1, nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione. Termin rozpatrywania reklamacji dotyczący Kupującego będącego Przedsiębiorcą wynosi 30 dni.

3. Sprzedawca może zwrócić się do składającego reklamację z prośbą o uzupełnienie danych Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje są niekompletne.

4. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar wadliwy zostanie wymieniony na wolny od wad, a jeśli nie będzie to możliwe, Sprzedawca zaproponuje Klientowi inny towar, mogący stanowić substytut wadliwego towaru albo zwróci Klientowi równowartość ceny reklamowanego towaru.

5. W przypadku towarów zakupionych w promocji wymiana możliwa pod warunkiem dostępności towaru.

6. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail, adres poczty tradycyjnej lub telefonicznie.

7. Klienci będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl , w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.