POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady i warunki, na jakich firma Bezpieczeństwo – BHP Anna Raczkowska  z siedzibą w Warszawie, 03-578 ul. Bieżuńska 1 lok. 2, NIP: 1180793697,  REGON: 146112705 (zwana dalej Firma) przetwarza dane osobowe, które użytkownik udostępnia Firmie podczas korzystania z witryny bezpieczenstwo-bhp.pl (zwanej dalej "Witryną"), aplikacji mobilnej, rozumianej jako oprogramowanie przeznaczone dla smartfonów, tabletów lub innych urządzeń mobilnych (zwanej dalej "Aplikacją") lub innych aplikacji, oprogramowania, mediów cyfrowych, nośników cyfrowych lub funkcji związanych z firmą Bezpieczeństwo – BHP Anna Raczkowska (zwanych łącznie "Platformą").

Przy korzystaniu z Platformy, każdorazowo gdy użytkownik przekaże Firmie jakiekolwiek informacje, które ze względu na swoje cechy pozwalają Firmie na identyfikację użytkownika, jak jego imię, nazwisko, adres e-mail, adres do wystawienia faktury lub adres wysyłki, numer telefonu, rodzaj urządzenia, numer karty kredytowej lub debetowej lub inne informacje, określone i uzyskane ze źródeł wymienionych w punkcie 2 poniżej, itp. (zwane dalej "Danymi osobowymi"), niezależnie od tego, czy ma to związek z przeglądaniem, zakupem naszych produktów lub korzystaniem z naszych usług lub funkcjonalności, użytkownika będą dotyczyć postanowienia niniejszej Polityki Prywatności, Polityki Plików Cookie, Warunków Zakupów i Korzystania z Portalu oraz inne dokumenty, na które ww. Polityki i Warunki się powołują (zwanymi dalej łącznie "Warunkami"), które obowiązują przez cały czas i z którymi użytkownik powinien się zapoznać, aby mieć pewność, że użytkownik się na nie zgadza.

§.1 Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem Danych jest firma Bezpieczeństwo – BHP Anna Raczkowska  z siedzibą w Warszawie, 03-578 ul. Bieżuńska 1 lok. 2, NIP: 1180793697, , REGON: 146112705 .
 2. Ochrona danych odbywa się zgodnie z zachowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie odbywa się na zabezpieczonych serwerach.
 3. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu.
 4. Termin "RODO" oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 5. Dane osobowe podawane w formularzach zapytania, formularzach zamówienia, formularzach kontaktowych, polach kontaktowych na stronie bezpieczenstwo-bhp.pl są traktowane jako poufne i pozostają niewidoczne dla osób nieuprawnionych.
 6. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do wykorzystania Platformy do celów określonych w niniejszym dokumencie. Proszę pamiętać, że przed skorzystaniem z usług Firmy lub funkcjonalności należy zapoznać się z niniejszą Polityką Prywatności i Polityką Plików Cookies oraz odpowiednią częścią Warunków dotyczącą usługi lub funkcji. W każdej z części można sprawdzić, czy istnieją jakieś szczególne warunki korzystania z danych osobowych lub czy wymagają one konkretnego przetwarzania Danych Osobowych użytkownika.
 7. Niepodanie pewnych obowiązkowych informacji może oznaczać, że nie będzie możliwe zarządzanie rejestracją jako użytkownik lub korzystanie z niektórych funkcji lub usług dostępnych za pośrednictwem Platformy.
 8. Użytkownik niniejszym gwarantuje, że podane dane osobowe są prawdziwe i dokładne oraz wyraża zgodę na zgłaszanie wszelkich ich zmian lub modyfikacji. Jeśli użytkownik udostępni nam dane osobowe osób trzecich, będzie odpowiedzialna(-y) za poinformowanie takich osób trzecich i uzyskanie ich zgody na podanie tych danych w celach wskazanych w odpowiednich rozdziałach niniejszej Polityki Prywatności. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie straty lub szkody wyrządzone Platformie, Administratorowi Danych lub stronom trzecim w wyniku podania błędnych, niedokładnych lub niekompletnych informacji zawartych w formularzach rejestracyjnych

§2. Administrator Danych

 1. 1. Firma jest Administratorem Danych swoich klientów. Jeśli Klient posiada Konto na stronie Firmy, zarejestrował się do newslettera lub/i wyraził nieobowiązkowe zgody widoczne podczas podawania danych Klienta, to przetwarzamy dane Klienta takie, jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, miejsce pracy, adres IP, adres fizyczny (kod pocztowy, miasto, nazwa ulicy), dane identyfikacyjne działalności/firmy/przedsiębiorstwa/jednostki organizacyjnej Klienta.
 2. Firma jest również Administratorem Danych osób zapisanych na newsletter.
 3. Dane osobowe przetwarzane są:
  • z zachowaniem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych
  • zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności
  • w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług, sprzedaży Produktów, świadczonych drogą elektroniczną
  • w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:
  • w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Klienta jeśli zapisał się na newsletter
  • w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Klienta zgodą jeżeli zapisał się, aby otrzymać materiały/informacje handlowe np. w plikach PDF.
 4. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich Administratorem Danych) ma prawo do dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 5. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@bezpieczenstwo-bhp.pl
 6. Firma zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych Klienta po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do tego.
 7. Firma ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 8. Firma zobowiązuje się do przestrzegania poufności danych osobowych i zagwarantowania możliwości korzystania z przysługujących użytkownikowi praw. Użytkownik może skorzystać z prawa dostępu, poprawy, anulowania i sprzeciwu, wysyłając wiadomość e-mail na adres: biuro@bezpieczenstwo-bhp.pl podając przyczynę swojego żądania.
 9. Użytkownik może również cofnąć daną zgodę na przetwarzanie swoich Danych osobowych, pisząc na powyższy adres e-mail.
 10. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 11. Firma nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 12. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi Firma ściśle współpracuje i którzy, tak samo jak Firma, stosują się do przepisów oraz wymogów ochrony danych osobowych.

§ 3. Cele przetwarzania

Administrator Danych, w stosownych przypadkach, wykorzystuje dane osobowe do następujących celów:

 • zarządzanie rejestracją jako użytkownik Platformy. Przekazane Firmie przez użytkownika Dane Osobowe będą wykorzystywane do identyfikacji jako użytkownika Platformy oraz zapewnienia użytkownikowi dostępu do różnych funkcji, produktów i usług, które są dostępne dla niego jako zarejestrowanego użytkownika
 • opracowanie, zgodność i zawarcie umowy kupna produktów, które użytkownik nabył lub innej umowy z Firmą za pośrednictwem Platformy
 • kontaktowanie się z użytkownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu, wiadomości SMS lub innych równoważnych form komunikacji elektronicznej, takich jak powiadomienia typu push w aplikacji, itp. w celu przekazania aktualnych informacji lub komunikacji o charakterze informacyjnym w związku z funkcjami, produktami lub nabytymi usługami, w tym aktualizacją bezpieczeństwa Platformy, jeśli jest to konieczne lub uzasadnione w celu ich wdrożenia.
 • Uczestniczenie i zarządzanie zamówieniami składanymi za pomocą dostępnych kanałów obsługi klienta w odniesieniu do Platformy lub Sklepu Fizycznego oraz monitorowanie jakości naszych usług.

§ 4. Okres przetwarzania danych

 1. 1. Przetwarzanie danych odbywa się albo przez okres określony w przepisach prawa albo do momentu ustania odpowiedniego celu mającego zastosowanie do określonych danych. Na przykład dane odnoszące się do zamówień użytkownika będą przetwarzane tak długo, jak długo Administrator Danych może być zobowiązany do przechowywania takich danych zgodnie z obowiązującym prawem, i zostaną usunięte po ustaniu tego zgodnego z prawem celu.
 2. Jeśli użytkownik wyraża zgodę na subskrypcję Newslettera Firmy, dostarczymy mu informacje dotyczące naszych produktów i usług w różny sposób, np. za pomocą poczty elektronicznej, innych równoważnych elektronicznych środków komunikacji (takich jak wiadomości SMS, itp.), a także poprzez powiadomienia push w aplikacji - jeśli użytkownik aktywował takie powiadomienia w swoim urządzeniu mobilnym.
 3. Subskrypcja Newslettera Firmy może wiązać się z wykorzystaniem Danych Osobowych w celu udostępnienia użytkownikowi spersonalizowanej reklamy związanej z naszymi produktami i usługami za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości SMS lub innych mediów elektronicznych, używanych przez nas lub strony trzecie. Możemy również przekazać użytkownikowi te informacje poprzez powiadomienia push z aplikacji, jeśli użytkownik aktywował je w urządzeniu mobilnym.
 4. W celu poprawy jakości świadczonych przez Firmę usług, niniejszym informujemy, że Dane Osobowe związane z zakupami w sklepach internetowych lub fizycznych, gusty i preferencje mogą być wykorzystywane do analizy, generowania profili użytkowników, badań marketingowych, badań jakości i poprawy interakcji z naszymi klientami. Jeśli użytkownik jest zarejestrowany, może zmienić swoje preferencje związane z wysyłaniem tych komunikatów handlowych za pośrednictwem zakładki Moje Konto. Może również w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji Newslettera za pośrednictwem Platformy lub postępować zgodnie z informacjami podanymi w każdej wiadomości.

§5. Pliki Cookies

 1. Witryna bezpieczenstwo-bhp.pl używa Plików Cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 3. Zebrane dane wykorzystywane są do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych stron www, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics i Google Search Console, które rejestruje zachowanie użytkowników w witrynie. Cookies identyfikuje użytkownika, dzięki czemu dopasowywane są treści witryny, z której korzysta, do potrzeb użytkownika. Dzięki zapamiętaniu jego preferencji, umożliwione są odpowiednie dopasowania skierowanych do niego reklam i przekazów marketingowych. Stosujemy Pliki Cookies, aby zagwarantować wysoki poziom wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy Bezpieczeństwo – BHP Anna Raczkowska  w celu:
  dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
   tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 4. Na naszej witrynie wykorzystywane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  "Niezbędne" Pliki Cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające Pliki Cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu
  Pliki Cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu
  "wydajnościowe" Pliki Cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu
  "funkcjonalne" Pliki Cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
  "reklamowe" Pliki Cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań (remarketing w wyszukiwarkach, w sieci reklamowej Google (GDN), remarketing z wykorzystanie, technologii pixel kodów na Facebook’u, inne sieci reklamowe).
 5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia Plików Cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Instrukcja zarządzania Plikami Cookies Google Chrome jest dostępna na stronie: Zarządzanie plikami cookie w przeglądarce.
 6. Dodatkowe dane osobowe, jak np. adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.
 7. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

§6. Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Witryna bezpieczenstwo-bhp.pl oraz jego redakcja nie bierze na siebie odpowiedzialności za zamieszczone reklamy. Kupujący powinien być ostrożny odpowiadając na reklamę, bądź wysyłając pieniądze. Wprawdzie przykładamy sporą wagę do tego, aby reklamodawcy, którzy publikują tu swoje reklamy byli wiarygodni, ale nie możemy odpowiadać za ich czyny. Dane adresowe jak i szczegóły oferty każdego reklamodawcy można uznać za pewne tylko w momencie publikacji.
 2. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe podczas korzystania z serwisu, ani następstwa z tego wynikłe. Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie tych stron oraz treści tam zawarte.

§7. Prawa autorskie

 1. Zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie serwisu w całości lub części bez uzyskania uprzedniej zgody.
 2. Nie dotyczy to tymczasowego zwielokrotniania zawartości serwisu w pamięci operacyjnej komputera.
 3. Prawa autorskie do serwisu lub jego poszczególnych elementów oraz prawa do znaków towarowych zastrzeżone są na rzecz Wydawcy serwisu lub innych podmiotów.
 4. Elementy, których Wydawca nie jest autorem zostały opublikowane na podstawie udzielonej licencji.
 5. Wydawca oświadcza, iż materiały graficzne oraz animacje promujące poszczególne materiały pochodzą od producentów lub podmiotów z nimi współpracujących. Naruszenie praw własności intelektualnej skutkuje odpowiedzialnością cywilną lub karną.