Środki higieny osobistej - normy przydziału

Obowiązek zapewnienia pracownikom środków higieny osobistej

Każdy pracownik niezależnie od stanowiska pracy i formy zatrudnienia powinien mieć zapewniony dostęp do środków higieny osobistej. Niewypełnienie obowiązku zapewnienia środków higieny osobistej przez pracodawcę jest łamaniem przepisów kodeksu pracy.

Przepisy stanowią, że pracodawca ma obowiązek zapewnienia pracownikom środków higieny osobistej. Ilość oraz ich rodzaje dostosowane powinny być do rodzaju i stopnia zabrudzenia ciała przy określonych pracach. Zakładowe normy przydziału wydawanych pracownikom środków czystości określać powinien regulamin pracy bądź układ zbiorowy.

Normy przydzielenia pracownikom środków higieny osobistej

Kodeks pracy oraz akta wykonawcze nie regulują jednoznacznie rodzaju środków higieny osobistej, które pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom. Jak zasygnalizowane zostało to już powyżej pracodawca sam powinien ustalić zakładowe normy oraz zawrzeć je w regulaminie pracy lub układzie zbiorowym. Nie dopuszczalna jest forma wypłaty ekwiwalentu za środki higieny osobistej przysługujące pracownikowi.

Dla pracowników fizycznych wymogiem jest wydanie tradycyjnego mydła oraz ręczników, co nie jest z kolei konieczne w przypadku pracowników administracyjno – biurowych. W tym drugim  przypadku zatrudniający wypełni dany obowiązek zapewniając środki czystości w ogólnodostępnych pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych.  Są to dozowniki z mydłem do umycia rąk przy umywalkach, ręczniki papierowe, tekstylne lub suszarki do rąk oraz papier toaletowy.

Biorąc powyższe pod uwagę wyróżnić można kilka grup pracowników:

 1. pracownicy, którym umożliwić powinno się kilkakrotne umycie nieznacznie zabrudzonych rąk, przemycie twarzy w ciągu dnia pracy,
 2. pracownicy, u których ma miejsce potrzeba usunięcia brudu łatwo zmywalnego z nieosłoniętych części ciała,
 3. pracownicy, u których zachodzi wymóg kilkakrotnego dokładnego mycia rąk w czasie pracy, z uwagi na wymagania produkcji bądź przepisy sanitarne, jak również pracowników, u których zachodzi potrzeba mycia rąk i twarzy z brudu przylegającego do ciała,
 4. pracownicy, u których zachodzi przymus mycia rąk, twarzy, kończyn dolnych z brudu silnie przylegającego do skóry, jak również pracowników z koniecznością częstego mycia rąk narażonych na stałe stykanie się z substancjami trującymi lub ze względu na szczególne wymogi związane z wykonywanymi czynnościami,
 5. pracownicy, u których zachodzi wymóg mycia górnej części ciała z uwagi na duży stopień zabrudzenia lub całego ciała z brudu powstałego na skutek kontaktu z substancjami łatwo zmywalnymi.
 6. pracownicy, u których ze względu na bardzo duży stopień zabrudzenia bądź kontaktu z substancjami trującymi zachodzi konieczność mycia całego ciała.

Co oprócz środków higieny osobistej?

Oprócz zagwarantowania pracownikom środków higieny osobistej pracodawcy powinni także odpowiednio wygospodarować i wyposażyć pomieszczenia higieniczno-sanitarne, takie jak:

 •     szatnie,
 •     pomieszczenia z natryskami,
 •     umywalnie,
 •     jadalnie z wyjątkiem stołówek,
 •     pomieszczenia do wypoczynku,
 •     ustępy,
 •     pomieszczenia do ogrzewania się pracowników,
 •     pomieszczenia do prania, odkażania, suszenia i odpylania odzieży i obuwia roboczego   
 •     oraz środków ochrony indywidualnej.


Środki higieny osobistej dostępne są na Środki czystości BHP www.bezpieczenstwo-bhp.pl

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.