Metody badania wypadku przy pracy

Zdjęcie pochodzi ze strony freepik.com

Postępowanie w razie wypadku przy pracy

Badanie okoliczności i przyczyn wypadków jest jedną z najważniejszych procedur systemu zarządzania bezpieczeństwem w każdym przedsiębiorstwie.

Pracodawca musi być zawsze przygotowany na skuteczne badanie każdego zdarzenia wypadkowego zgodnie z odpowiednimi procedurami, gdyż nawet znaczne nakłady pieniężne na bezpieczeństwo pracy nie dają gwarancji.

Aby badanie wypadku było skuteczne, należy wykonać je w sposób usystematyzowany. Sposób, który wykluczy pominięcie istotnego elementu danego wydarzenia, mającego wpływ na jego zaistnienie.

Modele powstawania wypadków lub metody ich badania gwarantują wykrycie przyczyn technicznych, proceduralnych i ludzkich danego zdarzenia. Dzięki ich zastosowaniu znaleźć można słabe ogniwa w systemie zarządzania bezpieczeństwem w firmie. Powstałe na dalszym etapie działania wnioski pozwolą przedstawić program działań naprawczych. Program taki pozwoli wykluczyć podobny incydent w przyszłości.

W trakcie badania danego wypadku uzyskać należy odpowiedź na pytanie:

Co zawiodło w systemie zarządzania bhp, tj. jakie błędy zostały popełnione na poszczególnych szczeblach struktury organizacyjnej?

Bywa, że niektóre z obowiązujących przepisy bhp nieznane są odpowiedzialnym za ich stosowanie osobom albo osoby te nie do końca wiedzą, jak je zastosować w praktyce. Nawet przy wypadku powodującym lekki uraz ujawnienie popełnionych błędów w zakresie bhp uchronić może firmę przed kolejnym wypadkiem.

Jak wygląda procedura klasyfikacji wypadku?

Sposób badania zaistniałego zdarzenia doprowadzić może do różnych wniosków, zależy to w dużej mierze od dokładności badania jego przyczyn i okoliczności. To nie skutki, ale okoliczności zdarzenia decydować powinny o precyzji postępowania powypadkowego, czyli wyjaśnieniu jego zaistnienia w zakresie zarządzania firmą.

Podział metod badania wypadku przy pracy wynika z przyjętego modelu i dzieli się na: tradycyjny i analityczny.

Tradycyjny model oparty jest na następujących założeniach:

  • wypadek jest konsekwencją występujących po sobie zdarzeń,
  • każde zdarzenie jest następstwem zdarzenia poprzedniego,
  • każde zdarzenie jest przyczyną następnego zdarzenia,
  • zdarzenia tworzą ciąg przyczynowo-skutkowy, którego pierwszym elementem są odchylenia w środowisku pracy.

Ten klasyczny model wypadku przy pracy pokazuje jedynie jego przebieg. Badanie zdarzenia wg takiego modelu nie daje więc odpowiedzi w jaki sposób się on wydarzył. Nie wyjaśnia więc jakie elementy w systemie zarządzania bezpieczeństwem zawiodły.

Analityczne techniki badane są następującymi metodami:

  • analiza przyczyn technicznych, organizacyjnych i ludzkich (TOL),
  • analiza przepływu energii,
  • analiza drzewa błędów,
  • analiza drzewa zdarzeń.

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.