BHP w pracy biurowej

Zdjęcie pochodzi ze strony freepik.com

Zasady pracy w biurze - podstawa prawna

Stanowiska pracy biurowej istnieją w każdej firmie. Bez względu na cele takiej pracy, obowiązki pełnione w trakcie jej wykonywania odbywają się głównie w pozycji siedzącej, która pomimo powszechnego przekonania ma negatywny wpływ na zdrowie i jest uciążliwa dla organizmu człowieka.

Wykaz dolegliwości, które powoduje zbyt długo wykonywana praca siedząca nieustannie się wydłuża. Zatem pracownik służby bhp zobowiązany jest między innymi do nadzorowania warunków pracy pracowników administracyjno-biurowych. Do kontroli, oceny i zapewnienia właściwych warunków pracy w biurze konieczna jest znajomość przepisów prawnych, norm, zasad bhp oraz przystosowania narzędzi, maszyn, środowiska i warunków pracy do anatomicznych, jak również psychofizycznych cech człowieka. Koniecznością jest przy tym zapewnienie sprawnego, wydajnego i bezpiecznego wykonania pracy, przy stosunkowo niskich kosztach biologicznych.

Uwzględnienie zasad ergonomii w fazie projektowania oraz eksploatacji obiektów, stanowisk pracy i urządzeń technicznych jest niesłusznie niedoceniane i traktowane marginalnie.

Prawo pracy stanowi, iż stanowiska pracy urządzane powinny być stosownie do rodzaju wykonywanych na nich czynności, jak również psychofizycznych właściwości pracowników, z uwzględnieniem wymagań ergonomii. Wymagania takie nie są jednak sprecyzowane. Projektanci, konstruktorzy, a także jej organizatorzy w celu zapewnienia wymagań ergonomii powinni posługiwać się Polskimi Normami oraz pamiętać o dostosowaniu się do przepisów BHP.

Typy ergonomii w pracy biurowej

Ergonomia dzieli się na:

1) ergonomię koncepcyjną, która zajmuje się problematyką ergonomicznego projektowania zakładów, stanowisk pracy i metod pracy, a także zasad konstrukcji wszelkich urządzeń technicznych,
2)
ergonomię korekcyjną, zajmującą się problematyką usprawniania istniejących już warunków i metod pracy w czynnych zakładach.

W praktyce oba w/w nurty ergonomii są podobne i wzajemnie się uzupełniają. Najistotniejsze znaczenie i optymalne efekty osiągane są, gdy wymagania ergonomiczne uwzględnione zostaną już w fazie projektowania, czyli przez ergonomię koncepcyjną. Działania charakterystyczne dla ergonomii korekcyjnej, chociaż stosowane najczęściej, są jednak mniej skuteczne i bardziej kosztowne niż działania podejmowane w fazie projektowania. Niezależnie od fazy podejmowanych działań na rzecz zapewnienia ergonomicznych warunków pracy, powinny one uwzględniać zagadnienia:

  • antropometryczne – odnoszące się do obiektów technicznych, wytyczające ich dostosowanie do wymiarów i masy ciała ludzkiego,
  • fizjologiczne – określające przystosowanie obiektów technicznych do cech fizjologicznych człowieka,
  • psychofizyczne – określające adaptację obiektów technicznych do odpowiedniego funkcjonowania zmysłów człowieka,
  • higieniczne – odnoszące się do dostosowania środowiska dla zmniejszenia występujących w nim szkodliwości i uciążliwości.

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.