Obowiązki i prawa w zakresie BHP

Przepisy BHP w interesie pracownika

Jak często przystępując do pracy nie wiemy o swoich prawach w zakresie BHP? Jak często nie wiemy o zagrożeniach związanych z miejscem pracy? Jak często nie mamy pojęcia o obowiązkach pracodawcy?

Na wielu stanowiskach pracy występują większe lub mniejsze zagrożenia utraty zdrowia lub nawet życia. Dlatego przed przystąpieniem do pracy pracownik powinien być przeszkolony przez osobę uprawnioną w tym zakresie pod względem przepisów BHP. Przepisy te zawarte są w Kodeksie Pracy, w Dziennikach Ustaw, oraz w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.

Ważnym krokiem przed dopuszczeniem pracownika do stanowiska pracy jest wyposażenie go w niezbędne narzędzia oraz zadbanie o jego ochronę BHP t.j.: odzież robocza, buty robocze, ochrona słuchu, ochrona oczu i twarz oraz wszystko to czego wymaga środowisko pracy. Tak wyposażony i posiadający wiedzę w zakresie BHP pracownik powinien teraz zostać zapoznany i poinstruowany o stanowisku pracy. Pracownik ma prawo odmówić wykonywania czynności przy których występuje zagrożenie zdrowia lub życia. Niezwłocznie powinien poinformować o tym fakcie przełożonych, którzy po konsultacji w zależności od zdarzenia powinni usunąć zagrożenie lub wstrzymać prace. Za cały czas trwania tych czynności, pracownikowi przysługuje pełne wynagrodzenie. Bardzo ważnym zagadnieniem jest utrata zdrowia przy długotrwałym wykonywaniu danej pracy (np. pylica, utrata lub pogorszenie słuchu lub wzroku). Choroby te ujawniają się po upływie czasu pracy na danym stanowisku. Dlatego obydwie strony, zarówno pracodawca jak i pracownik zobowiązani są do przestrzegania terminów badań lekarskich dopuszczających pracownika do wykonywania danej pracy. Ważną i obowiązkową kwestią jest okresowe szkolenie BHP. Odbywa się ono w czasie pracy, jest obowiązkowe a pracownik powinien otrzymać za ten czas normalne, pełne wynagrodzenie.

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.