Normy BHP – jak zachęcić pracownika do ich przestrzegania

Wszystko zaczyna się od szkolenia

Obowiązek przestrzegania przepisów BHP dotyczy zarówno pracowników, jak i pracodawców. Lekceważenie zasad i zaleceń spowodować może poważne problemy i doprowadzić do tragicznych sytuacji. Wstępne szkolenie BHP odbyć musi się przed dopuszczeniem pracownika do pracy, gdyż jego głównym celem jest dostarczenie zatrudnianemu wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy. Szkolący uwzględnić musi przy tym przepisy i zasady bezpieczeństwa oraz zapoznać z zagrożeniami występującymi na konkretnym stanowisku pracy. Wstępne szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy obejmuje instruktaż ogólny oraz instruktaż stanowiskowy.

Behapowiec zapozna szkolonego ze środkami ochrony indywidualnej bądź zbiorowej niezbędnymi podczas wykonywanej przez niego pracy.

Co naprawdę motywuje pracowników do bezpiecznej pracy

Jak motywować pracowników do bezpiecznej pracy? Jakie narzędzia motywacyjne stosować? Czy premia to wszystko?

Problem motywowania jest bardzo istotny. Zarządzanie ludźmi, to w głównej mierze motywowanie ich do efektywnej pracy, nieustannego rozwoju oraz przekazania przedsiębiorstwu swojej wiedzy i umiejętności. Motywacja jest oznacza gotowość do pewnych zachowań, chęć efektywnego wykonania zadania i osiągnięcia określonych celów.

Przestrzeganie zasad BHP

  • minimalizacja ryzyka wypadku – stosując się do zasad BHP, zwiększa się bezpieczeństwo osób przebywających na terenie firmy oraz w dużej mierze redukuje czynniki, które mogłyby stworzyć zagrożenie dla życia lub zdrowia,
  • zabezpieczenie mienia – respektując zasady ochrony przeciwpożarowej i eliminując czynniki, mogące doprowadzić do powstania zagrożeń,
  • lepsza i szybsza realizacja zadań – wykonywanie obowiązków służbowych zgodnie z zasadami bezpieczeństwa przełoży się na ich realizację,
  • pozytywna ocena – stosowanie się do obowiązujących norm z zakresu BHP sprawi, że przedsiębiorstwo pozytywnie przejdzie niezbędne kontrole, a pracownicy zyskają właściwe warunki do wypełnienia powierzonych im zadań i poczują się znacznie bezpieczniej.

Motywacja do bezpiecznego działania

Człowiek z natury dąży do maksymalizowania pozytywnych rezultatów, a minimalizowania negatywnych konsekwencji. Liczni pracodawcy wykorzystują to i stosują programy motywacyjne, w których przyznaje się premie, chociażby za pracę bezwypadkową. Pracodawcy ci przekonani są, że takie formy uznania utrwalą w pracownikach pozytywne nawyki i zmotywują do bezpiecznego działania.

Motywacja oznacza gotowość do pewnego zachowania, chęci efektywnego wykonania zadania i osiągnięcia określonych celów.
Istotne jest rozpoznanie indywidualnych potrzeb pracowników i dopasowanie do nich odpowiednich narzędzi.

Optymalne warunki pracy są motywatorem dla pracowników, zapewnić powinny bezpieczną i spokojną pracę. Pracownicy muszą mieć możliwość wykonywania swojej pracy w skupieniu i bez zakłóceń. Istotną rolę mogą odgrywać ergonomia, dostęp do niezbędnych narzędzi pracy oraz dobra atmosfera w zespole.

Niezależnie od zajmowanego stanowiska, każdy pracownik powinien odpowiedzialnie podchodzić do zasad bezpieczeństwa w firmie. Bez wątpienia w każdym miejscu pracy istnieją mniejsze i większe zagrożenia. Lekceważenie zaleceń dotyczące bezpiecznych i higienicznych warunków pracy to duży problem dla prawidłowego funkcjonowania firmy.

Kilka sposobów przybliżających pracownika do przestrzegania zasad BHP:

  • premie za wzorowe przestrzeganie przepisów, noszenie odzieży ochronnej oraz stosowanie wymaganych środków zabezpieczających,
  • nagrody za wdrożone zmiany zaproponowane przez pracownika,
  • otwartość na propozycje pracownika dotyczące poprawy komfortu pracy oraz możliwość zgłoszenia przez pracownika elementów mogących poprawić komfort pracy,
  • konkursy z wiedzy o zasadach BHP,
  • reagowanie na uwagi pracownika,
  • szerzenie poczucia współodpowiedzialności.

Motywacją dla pracownika będzie poczucie odpowiedzialności, jak również możliwość ingerencji w sposób wykonywania czynności. Uznanie poglądów pracownika i wdrożenie proponowanych rozwiązań szybciej zapewnią firmie bezpieczeństwo niż stosowanie kar. W procesie motywowania należy uwzględnić wszelkie aktywności otwierające wyobraźnie i dając zatrudnionemu moc sprawczą, pobudzające do myślenia i działania.

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.