Prace szczególnie niebezpieczne

Wykaz prac szczególnie niebezpiecznych

Pracodawca ma obowiązek ustalenia i aktualizacji wykazu prac szczególnie niebezpiecznych występujących w zakładzie pracy. Praca szczególnie niebezpieczna to taka praca, w której ryzyko wypadkowe jest większe niż przy pracach innego rodzaju z uwagi na:

▪ właściwości pożarowe i wybuchowe surowców, półproduktów oraz innych substancji używanych w procesie technologicznym, składowaniu, transporcie itp.,

▪ pracę pod ziemią czy poniżej poziomu gruntu,

▪ pracę na wysokości,

▪ pracę wewnątrz studni, zbiorników, kanałów,

▪ prowadzenie prac budowlano-montażowych,

▪ użytkowanie urządzeń ciśnieniowych,

▪ transport materiałów niebezpiecznych,

▪ niebezpieczne preparaty chemiczne i substancje.

O co powinien zadbać pracodawca?

Pracodawca ma obowiązek określić szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych, a przede wszystkim zapewnić:

  • bezpośredni nadzór nad danymi pracami wyznaczonych w tym celu osób,
  • należyte środki zabezpieczające,
  • instruktaż pracowników obejmujący między innymi: imienny podział pracy, kolejność wykonywania zadań, wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy podczas poszczególnych czynności.
  • Pracodawca zapewnia również dostęp do miejsc wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych jedynie osobom uprawnionym i odpowiednio przeszkolonym.

Do wykonywania takich prac uprawnia się pracowników:

  • bez przeciwwskazań lekarskich do zatrudnienia przy tych pracach,
  • pełnoletnich,
  • przeszkolonych w zakresie bezpieczeństwa wykonywania tych prac,
  • posiadających dodatkowe uprawnienia wymagane przy niektórych rodzajach prac szczególnie niebezpiecznych.

W przypadku niektórych z prac szczególnie niebezpiecznych pracodawca ma obowiązek każdorazowego wydania pisemnego pozwolenie na ich rozpoczęcie. Do takich prac należeć będą prace takie, jak: spawalnicze wykonywane w zakresie robót budowlanych, rozbiórkowych, remontowych i montażowych, prace prowadzone bez wstrzymania ciągłości pracy zakładu lub jego części w miejscach przebywania pracowników wykonujących inne prace, a także działania maszyn i urządzeń technicznych oraz prace wykonywane w zbiornikach.

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.