Szatnie - ich rodzaje i przeznaczenie

Przed pracodawcą, do którego obowiązków należy zapewnienie szatni pracowniczej w zakładzie pracy, stawiane są wymagania określone ogólnymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Kwestie dotyczące szatni szczegółowo reguluje rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a przede wszystkim załącznik nr 3 „Wymagania dla pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych”.

Szatnie pracownicze - rodzaje

Przedstawiając zasady organizacji szatni należy zacząć od tego, że występuje kilka rodzajów szatni:
szatnie odzieży własnej pracowników – przeznaczony do przechowywania prywatnej odzieży pracowników, zwłaszcza gdy odzież ta nie powinna stykać się z odzieżą roboczą i środkami ochrony indywidualnej;
szatnie odzieży roboczej i ochronnej – przeznaczone do przechowywania odzieży roboczej  i roboczego obuwia;
szatnie podstawowe – stanowią najpopularniejszy rodzaj szatni przeznaczony do przechowywania odzieży własnej pracowników, odzieży roboczej oraz środków ochrony indywidualnej;
szatnie przepustowe – stosowane w zakładach o wysokich wymaganiach sanitarnych. Szatnie przepustowe składają się z trzech części: przeznaczonej na odzież własną, przeznaczonej na odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej oraz z przepustowego zespołu sanitarnego z natryskami, znajdujący się pomiędzy i łączącego obie te części.

Jak zorganizować szatnie dla pracowników?

Organizując szatnię pamiętać należy o następujących wymaganiach:

  • szatnia powinna być ogrzewana, wentylowana i jeśli to możliwe oświetlona naturalnym oświetleniem;
  • wysokość pomieszczenia przeznaczonego na szatnię (poza sutereną, piwnicą i poddaszem – tu 2,2m) wynosić musi 2,5 m;
  • podłoga i ściany szatni wykonane muszą być z materiałów, które w łatwy sposób utrzymać można w czystości. Ściany do wysokości 2m pokryte powinny być materiałem gładkim i odpornym na wilgoć;
  • szatnia znajdująca się w suterenie bądź piwnicy wymagają zastosowania odpowiedniej izolacji podłóg i ścian zewnętrznych;
  • w sytuacji gdy z szatni znajdującej się suterenie bądź piwnicy korzystać ma więcej niż 25 pracowników niezbędne jest zastosowanie wentylacji mechanicznej;
  • w przypadku gdy firma zatrudnia więcej niż 10 osób należy zorganizować szatnie oddzielnie dla kobiet i oddzielnie dla mężczyzn;
  • przy mniejszym zatrudnieniu wyodrębnić można jedno pomieszczenie, z uwzględnieniem  możliwości osobnego korzystania;
  • przy zatrudnianiu pracowników biurowych, szatnia nie jest wymagana. Mogą oni przechowywać swoją odzież w miejscu do tego wyznaczonym;
  • w każdej szatni zorganizować trzeba miejsca siedzące dla co najmniej 50% zatrudnionych, biorąc pod uwagę najliczniejszą zmianę;
  • w zakładzie pracy, w którym planowane jest stworzenie zespołu szatni dla pracowników wykonujących prace powodujące znaczne zabrudzenie lub  zmoczenie odzieży oraz dla pracowników, których odzież robocza spełniać musi szczególne wymagania higieniczno-sanitarne, wygospodarować należy również pomieszczenia wyposażone w urządzenia do sterylizacji, odpylania i suszenia odzieży oraz czyszczenia obuwia roboczego.

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.