Teren zakładu pracy - przepisy

Teren zakładu pracy to przestrzeń wraz z obiektami budowlanymi, będąca w dyspozycji pracodawcy, w której pracodawca organizuje miejsca pracy. W swoim zakładzie pracy pracodawca musi zapewnić bezpieczeństwo.

Na czym polega zapewnienie odpowiednich warunków BHP na terenie zakładu pracy?

Do kluczowych zaleceń pracodawcy w zakresie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy zaliczyć trzeba następujące wytyczne:

  • Budynki oraz inne obiekty budowlane, w których umieszczone są pomieszczenia pracy,  zbudowane i utrzymywane powinny być zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi.
  • Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie na terenie zakładu pracy oznakowanych zgodnie z Polskimi Normami i właściwymi przepisami, dróg komunikacyjnych i transportowych, dróg dla pieszych oraz dróg dojazdu pożarowego. Zadanie pracodawcy jest również utrzymanie ich w stanie, który nie stwarza zagrożeń dla użytkowników.
  • Miejsca, w których na terenie zakładu pracy występują zagrożenia dla pracowników, oznakowane powinny być widocznymi barwami, a tam gdzie jest to konieczne znakami bezpieczeństwa. Oznakowanie powinno być zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia i w Polskich Normach.
  • Otwory i zagłębienia występujące na terenie zakładu pracy powinny być zamknięte odpowiednimi pokrywami, a gdy jest to niemożliwe właściwie ogrodzone i oznakowane.
  • Pracodawca ma obowiązek zapewnienia drogi ewakuacyjnej ze wszystkich pomieszczeń danego obiektu budowlanego, w którym znajdować mogą się pracownicy. Drogi ewakuacyjne mają na celu umożliwienie szybkiego wydostanie się pracowników na otwarta przestrzeń. Istotnym podczas ewakuacji jest, by drogi ewakuacyjne oraz dojścia do nich prowadzące nie były zastawiane.
  • We wszystkich miejscach na terenie firmy, gdzie przebywać mogą pracownicy, pracodawca jest obowiązany zapewnić oświetlenie elektryczne w porze nocnej lub  w przypadku gdy  oświetlenie dzienne jest niewystarczające. Instalacje oraz urządzenia elektryczne wykonane i eksploatowane powinny być tak, aby nie narażały zatrudnionych na porażenie prądem elektrycznym, jak również nie stanowiły zagrożenia pożarowego i wybuchowego.
  • Zakład pracy wyposażony powinien być w urządzenia, które zapobiegają zanieczyszczeniu lub skażeniu, w stopniu szkodliwym dla zdrowia ludzkiego – powietrza, wód, gruntu substancjami chemicznymi, pyłami oraz środkami promieniotwórczymi albo szkodliwymi czynnikami biologicznymi. Dotyczy to przypadków związanych z produkcją lub inną działalnością zakładu pracy.
  • Na drogach lub w miejscach, gdzie możliwe jest niespodziewane wtargnięcie pieszych, w szczególności przed bramami, drzwiami i przejściami, ustawić powinno się barierki lub zastosować inne skuteczne środki ochronne, takie jak taśmy ostrzegawcze.
  • Na drogach transportowych oraz w magazynach nie powinny występować stopnie ani progi, a w sytuacji zróżnicowania poziomów podłogi, występujące różnice powinny być wyrównane pochylniami o nachyleniu odpowiednim do rodzaju używanego środka transportu, jednak nie większym niż 8 % (pochylnie powinny umożliwiać bezpieczne poruszanie się pracowników i dogodny transport ładunków).
  • Do obowiązków pracodawcy należy zapewnienie dostatecznej ilości wody zdatnej do picia, jak również do celów higieniczno-sanitarnych, gospodarczych i przeciwpożarowych.

W świetle przepisów

Zgodnie z przepisami prawa to pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy. Kierujący pracownikami jest zobowiązana zgodnie z art. 207 par. 3 Kodeksu pracy do znajomości przepisów o ochronie pracy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Osoba kierująca powinna także wykazywać się znajomością aktów prawnych, obowiązujących w danej branży oraz norm i instrukcji wewnątrzzakładowych. Kodeks pracy nie określa, kto konkretnie powinien przyjąć na siebie w/w obowiązek. Tak więc, może to być kierownik zakładu, jego zastępca, jak również pracownicy poszczególnych jednostek organizacyjnych odpowiedzialni za przestrzeganie przepisów i zasad BHP.

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.